U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Vrij verkeer in tijden van corona: de Europese Commissie onderneemt actie

31 maart 2020 - door Maarten Libeer

De Europese Commissie stelde richtsnoeren op voor grensbeheermaatregelen. Dit op specifieke vraag van de lidstaten, om zo te voorkomen dat Europese goederen en burgers - en met name werknemers en seizoenarbeiders - aan de binnengrenzen van de Unie worden geblokkeerd. Het doel is tweevoudig: 

 • De gezondheid te beschermen
 • De beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten te waarborgen
Vrij verkeer in tijden van corona: de Europese Commissie onderneemt actie

Om tekorten te voorkomen en te voorkomen dat de sociale en economische problemen die alle Europese landen al ondervinden nog groter worden, is het van essentieel belang dat de interne markt goed blijft functioneren. 

Daarom worden in de richtsnoeren beginselen uiteengezet voor een geïntegreerde aanpak van een doeltreffend grensbeheer om de gezondheid te beschermen en tegelijkertijd de integriteit van de interne markt te behouden. 

1. Vervoer van goederen en diensten

Een onbelemmerd vervoer van goederen is van cruciaal belang om de beschikbaarheid van goederen te handhaven, met name van essentiële goederen zoals voedselvoorraden, waaronder vee. Wanneer de lidstaten om redenen van volksgezondheid beperkingen opleggen aan het vervoer van goederen en personen, mag dit alleen gebeuren als deze beperkingen

 • Transparant zijn en vastgelegd in openbare verklaringen/documenten
   
 • Naar behoren gemotiveerd, dus dat zij de redenen en het verband met Covid-19 moeten toelichten. 
   
 • Proportioneel en  niet verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is
   
 • Relevant en modusspecifiek. 
   
 • Niet discriminatoir.

2. Vrij verkeer van werknemers

Het is van essentieel belang dat het vrije verkeer van alle werknemers in kritieke beroepen wordt voortgezet, met inbegrip van zowel grensarbeiders als gedetacheerde werknemers. De lidstaten moeten werknemers toestaan het grondgebied van de ontvangende lidstaat te betreden en ongehinderd toegang te hebben tot hun werkplek indien zij essentiële beroepen uitoefenen (lijst in bijlage)

De Commissie dringt er bij de lidstaten op aan om specifieke lastenvrije en snelle procedures voor grensovergangen met een regelmatige stroom van grens- en gedetacheerde werknemers vast te stellen, om een vlotte doorgang voor hen te waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van speciale rijstroken aan de grens voor dergelijke werknemers of door middel van specifieke, door de aangrenzende lidstaten erkende stickers om hun toegang tot het grondgebied van de lidstaat van tewerkstelling te vergemakkelijken. 

Sommige sectoren van de economie, met name de landbouwsector, zijn in verschillende lidstaten sterk afhankelijk van seizoenarbeiders uit andere lidstaten. Seizoensarbeiders verrichten in de landbouw in bepaalde omstandigheden kritieke oogst-, plant- of verzorgingsfuncties. In een dergelijke situatie moeten de lidstaten deze werknemers op dezelfde manier behandelen als de werknemers die de hierboven genoemde kritische beroepen uitoefenen.

Voor alle andere arbeiders en niet-essentiële sectoren geldt dat de lidstaten dienen grensarbeiders en gedetacheerde werknemers toe te staan de grenzen te blijven oversteken naar hun werkplek indien werk in de betrokken sector in de ontvangende lidstaat nog steeds is toegestaan.

3. Levering van goederen

De lidstaten moeten het vrije verkeer van alle goederen in stand houden. Zij moeten met name de bevoorradingsketen van essentiële producten garanderen. De lidstaten moeten prioritaire rijstroken voor het goederenvervoer aanwijzen (bv. via "groene rijstroken") en overwegen om af te zien van bestaande weekendverboden.

4. Gezondheidsgerelateerde maatregelen

Op basis van de beste praktijken van de gezondheidsautoriteiten in de lidstaten worden de volgende stappen aan de buitengrens aanbevolen:

 • Invoering van screeningmaatregelen bij binnenkomst die gericht zijn op de beoordeling van de aanwezigheid van symptomen en/of de blootstelling aan Covid-19 van reizigers die uit getroffen gebieden of landen aankomen.
   
 • Informatiemateriaal (folders, banners, posters, elektronische dia's, enz.) ter beschikking stellen van de reizigers die aankomen uit of vertrekken naar de getroffen gebieden.
   
 • Maatregelen treffen voor de controle bij het verlaten van het gebied.
   
 • Isolatie van verdachte gevallen en overdracht van feitelijke gevallen naar een zorginstelling.

5. Buiten- en binnengrenzen

Alle personen, zowel EU- als niet-EU-onderdanen, die de buitengrenzen overschrijden om het Schengengebied binnen te komen, worden aan de grensovergangen systematisch gecontroleerd. De lidstaten hebben de mogelijkheid om de toegang te weigeren.

De lidstaten kunnen tijdelijke grenscontroles aan de binnengrenzen herinvoeren indien dit gerechtvaardigd is om redenen van openbare orde of binnenlandse veiligheid.

 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons