U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Klaar voor brexit? Europese Commissie stelt nieuwe maatregelen voor

04 september 2019 - door Maarten Libeer

De Europese Commissie stelde vandaag na het eerste college van commissarissen na de zomer, haar zesde mededeling voor over de voorbereidingen voor de brexit. Daarin staat ondermeer: 

  • Een gedetailleerde checklist voor bedrijven die handel voeren met het VK (in bijlage onderaan deze pagina).
  • Dat de noodmaatregelen voor visserij worden verlengd tot 2020.
  • Het solidariteitsfond en het Europees fond voor aanpassing aan de globalisering ter beschikking worden gesteld aan de lidstaten die het hardst worden getroffen.

Vooral het laatste is een goede zaak voor Vlaanderen. De Vlaamse Europarlementariërs, en in het bijzonder Geert Bourgeois, pleiten al langer voor het inschakelen van deze twee fondsen om de nefaste gevolgen van een (mogelijke no deal) brexit op te vangen. Maar wat houdt dit nu precies in?

Klaar voor brexit? Europese Commissie stelt nieuwe maatregelen voor

Solidariteitsfonds

Dit fonds bestaat sinds 2002 en was een reactie op ernstige overstromingen in midden-Europa. Vanwege de immense schade toen werd een nieuw financieringsinstrument opgericht dat in staat moet zijn om snel, flexibel en doeltreffend om te gaan met gevallen waarin één of meerdere lidstaten hard worden getroffen door gevolgen van een niet voorziene noodsituatie. De opzet van dit fonds was om de gevolgen van natuurrampen zoals droogtes, overstromingen en aardbevingen te verzachten. De Europese Commissie stelt nu voor om het toepassingsgebied van dit fonds te verruimen, zodat ook een no deal brexit hieronder valt. 

België lijkt in ieder geval kans te maken op zo'n steun, aangezien ons land één van de voornaamste Europese handelpartners is met het Verenigd Koninkrijk. Zo'n steun zou een 'primeur' zijn voor ons land. 

Het budget voor dit fonds is 500 miljoen euro per jaar. Als de ramp meer dan drie miljard of meer dan 0,6 procent van het bruto nationaal product (BNP) veroorzaakt, kan de lidstaat beroep doen op dit fonds. Voor regio's als Vlaanderen moet de schade oplopen tot 1,5 procent van het BNP. 

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering

Hoewel globalisering gezorgd heeft voor de opening van Europese markten naar andere delen van de wereld en vice versa - met meer diverse en goedkopere producten tot gevolg - heeft dit proces ook een kostplaatje. Europese bedrijven verhuizen hun fabrieken naar landen met goedkopere arbeidskosten, wat er voor zorgt dat er hier jobs verloren gingen. Als dit gebeurt en het jobverlies is significant (zie hieronder), kan de Europese Unie steun verlenen aan de getroffen lidstaat.

Het bekendste Belgische voorbeeld in deze context is de sluiting van Ford Genk. Toen kreeg België 6,3 miljoen euro uit dit fonds om de getroffen arbeiders te begeleiden naar een nieuwe job en de gevolgen van de ontslagen te verzachten. Het fonds dient wel niet om pensioenen of werkloosheidsuitkeringen te betalen, maar heeft expliciet de bedoeling om ontslagen werknemers opnieuw te begeleiden naar de arbeidsmarkt. 

Een lidstaat kan van het fonds gebruik maken als: 

  • Het bedrijf heeft binnen 4 maanden ten minste 500 personen moeten ontslaan. Of in 9 maanden tijd in een sector 500 personen ontslagen zijn in 1 of 2 aangrenzende provincies.
  • Er kan aangetoond worden dat de massaontslagen het gevolg zijn van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen.

De Commissie spreekt in haar mededeling dat het fonds, met inachtneming van bepaalde voorwaarden, werknemers en zelfstandigen die werkloos worden als gevolg van een brexit zonder akkoord te steunen.

Het gebruik van beide fondsen moet nog worden goedgekeurd door de Raad en het Europees Parlement, maar het is alleszins een grote opsteker voor Vlaanderen en België dat de Commissie bereid is om deze instrumenten te gebruiken indien nodig. 

 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons