U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call pre-announcement REC-PP-AG-2016 "E-voting: making the best use of modern technologies for more active and democratic voting procedures" (REC-RPPI-EVOT-AG-2016)

Deadline

Inleiding

De call Action grants to explore the role of internet tools in stimulating democratic participation and to investigate how digital tools can contribute to the stronger and longer-term engagement of citizens, under a Pilot Project "E-voting: making the best use of modern technologies for more active and democratic voting procedures" opent 17 november 2016.

Doelstellingen

De Europese samenleving is in de loop van de laatste 25 jaar erg veranderd aangezien EU-burgers steeds gaan wonen en werken in andere lidstaten. EU-burgerschap geeft deze mobiele EU-burgers actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement en de gemeenteraadsverkiezingen onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van hun gastland. Politieke participatie staat centraal in burgerschap. Politieke participatie van EU-burgers wordt echter beïnvloed door de administratieve rompslomp en verouderde stemprocedures. Tegelijkertijd, is de lage opkomst bij de verkiezingen, met inbegrip van verkiezingen voor het Europees Parlement en in het bijzonder onder jongeren, een uitdaging voor democratieën. Om deze problemen aan te pakken, moeten manieren worden onderzocht om deelname aan de verkiezingen te stimuleren voor alle burgers door het gemakkelijker te maken om te stemmen, onder meer door optimaal gebruik te maken van moderne technologieën.

De activiteiten in het kader van dit proefproject willen:

 • de rol van internetdiensten en toepassingen verkennen in het stimuleren van democratische participatie en onderzoeken hoe digitale hulpmiddelen kunnen bijdragen aan de sterkere en langere democratische betrokkenheid van de burgers;
 • een breed scala van voorstellen uitlokken in het bijzonder maar niet uitsluitend gericht op jonge mensen en mobiele EU-burgers.

Budget

Het beschikbare budget voor deze call is 700 000 euro.

De gevraagde subsidie ​​moet bij voorkeur niet hoger zijn dan 350.000 euro of lager dan 75.000 euro. Het doel is om ten minste twee transnationale projecten te financieren.

 

Begunstigden

Doelgroep: lokale en regionale belanghebbenden, met name overheden (steden, regio's, gemeenten), NGO's, jongerenorganisaties, scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Terwijl de nationale projecten in aanmerking komen, moeten succesvolle voorstellen gericht zijn op het produceren van resultaten met een EU een toegevoegde waarde. 

Info & contact

Meer informatie vindt u op de participant portal.

Vragen? Contacteer EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap

Inleiding

Het programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bouwt aan een Europese ruimte waar gelijkheid en de rechten van personen worden bevorderd, beschermd en toegepast.

Soorten acties:

 • Studies, onderzoeken, analyses, enquêtes, evaluaties, handleidingen, educatief materiaal, workshops, seminaries, vergaderingen en conferenties
 • Opleidingsactiviteiten: uitwisseling van personeel, online opleidingsinstrumenten of andere opleidingsmodules
 • Uitwisselen van beste praktijken, mediacampagnes, informatiecampagnes, verspreiden van resultaten, ontwikkelen van ICT-tools;
 • Steun aan Europese actoren, netwerken, diensten van maatschappelijk belang, bijstaan van lidstaten bij de uitvoering van acties met Europese meerwaarde en van het recht en het beleid van de Unie,
 • Europese netwerkactiviteiten, inclusief steun in de vorm van actie- en exploitatiesubsidies

Doelstellingen

Dit programma focust op:

 • Effectief toepassen en eerbiedigen van non-discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid
 • Voorkomen en bestrijden van racisme, vreemdelingenhaat, homohaat en andere vormen van onverdraagzaamheid
 • Beschermen van de rechten van personen met een handicap
 • Gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de ondersteuning van gendermainstreaming
 • Voorkomen en bestrijden van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en andere risicogroepen
 • Beschermen van de rechten van het kind
 • Beschermen van privacy en persoonsgegevens
 • Uitvoeren van de rechten van het EU-burgerschap
 • Uitvoeren van rechten van consumenten en ondernemers in de interne markt

Budget

Het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bedraagt 439,5 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het fonds Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma) 
 • Internationale organisaties

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Eco­nomische Ruimte 
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Lees meer
Volg ons