U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De Europese Commissie publiceerde op 25 februari 2015 "Een kaderstrategie voor een veerkrachtige Energie-Unie met een toekomst gericht klimaatbeleid", kortweg Energie-Unie. Ze wil met deze Energie-Unie inspelen op de noden van Europese energieconsumenten, zowel huishoudens als bedrijven. Deze hebben nood aan gegarandeerde, duurzame, concurrentiële en betaalbare energie. Met de Energie-Unie wil de Commissie Europa's energiesysteem fundamenteel veranderen.

!! De richtlijnen energie-efficiëntie en hernieuwbare energie vormen, hoewel onderdelen van de kaderstrategie, twee aparte dossiers in deze beleidsmonitor !!

Deze kaderstrategie behoort tot het pakket voor de Energie-Unie die bestaat uit drie mededelingen:

 1. een kaderstrategie voor de Energie-Unie - met de doelstellingen en de concrete stappen die zullen worden genomen om die te bereiken
 2. een mededeling met de visie van de EU voor het nieuwe mondiale klimaatakkoord dat in december 2015 in Parijs moet worden gesloten
 3. een mededeling met de maatregelen die moeten worden genomen om het streefcijfer van 10% elektriciteitsinterconnectie in 2020 te halen

In dit dossier focust vleva op de kaderstrategie

De Energie-Unie is gestoeld op vijf dimensies, die elkaar onderling versterken:

 1. Energiezekerheid, solidariteit en vertrouwen;
 2. Een volledig geïntegreerde Europese energiemarkt;
 3. Energie-efficiëntie die bijdraagt aan de matiging van de vraag naar energie; 
 4. Naar een koolstofarme economie, en
 5. Onderzoek, innovatie en concurrentievermogen

De Europese Commissie concretiseert deze dimensies in 15 actiepunten

 1. Volledige uitvoering en strikte handhaving van de bestaande energie- en aanverwante wetgeving. 
 2. Gasvoorziening diversifiëren en schokbestendiger maken tegen onderbrekingen van de toevoer. 
 3. Intergouvernementele overeenkomsten volledig in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving transparanter maken.
 4. De juiste infrastructuur om de energiemarkt te voltooien, hernieuwbare energiebronnen te integreren en de voorzieningszekerheid te waarborgen. 
 5. Herziening van de huidige marktopzet om een naadloze interne energiemarkt tot stand te brengen, de voorzieningszekerheid te waarborgen, hernieuwbare energie in de markt te integreren en de huidige ongecoördineerde ontwikkeling van capaciteitsmechanismen in de lidstaten in goede banen te leiden. 
 6. Het bij het derde pakket voor de interne energiemarkt ingestelde regelgevingskader moet verder worden ontwikkeld.
 7. Regionale benaderingen voor marktintegratie als een van de instrumenten voor degeleidelijke overgang naar een volledig geïntegreerde EU-brede energiemarkt. 
 8. Een grotere transparantie met betrekking tot energiekosten en -prijzen en tot de niveaus van overheidssteun.
 9. Energiebesparing van minimaal 27% tegen 2030. 
 10. Verbetering energie-efficiëntie in gebouwen
 11. Koolstofarm en energie-efficiënter maken van de vervoersector, overstappen op alternatieve brandstoffen en transportsystemen volledig integreren. 
 12. Uitvoering klimaat- en energiekader voor 2030. Op die manier zal de EU een ambitieuze bijdrage leveren aan de internationale klimaatonderhandelingen. 
 13. De EU heeft overeenstemming bereikt over een aandeel van duurzame energie in 2030 van minimaal 27%. 
 14. De EU moet een toekomstgerichte, energie- en klimaatgerelateerde O&I-strategie ontwikkelen om het Europese technologische leiderschap in stand te houden en de exportmogelijkheden te vergroten. 
 15. De EU zal alle externe beleidsinstrumenten gebruiken om ervoor te zorgen dat een sterke, verenigde EU op constructieve wijze met haar partners kan overleggen en zich met één stem kan uitspreken over energie- en klimaatkwesties. 

Maak een account aan

Geen gerelateerd nieuws
 • Goedgekeurd voorstel
  Herziene richtlijnen energie-efficiëntie en hernieuwbare energie treden in werking

  Richtlijn (EU) 2018/2002 tot wijziging van Richtlijn 2012/27/ EU betreffende energie-efficiëntie en Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. 

 • Raad van de Europese Unie
  EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt

  Het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad en de vertegenwoordigers van het Europees Parlement bereikten op woensdag 19 december compromissen over de wijzigingen die moesten worden aangebracht in de voorstellen voor een richtlijn en een verordening betreffende de elektriciteitsmarkt.

 • Raad van de Europese Unie
  Informele energieraad: hoe moet de vernieuwe elektriciteitsmarkt eruit zien?

  In deze bijeenkomst van de Europese energieministers ligt de focus op de elektriciteitsmarkt: hoe creëren we een flexibelere elektriciteitsmarkt, verdere marktintegratie en een soepele integratie van hernieuwbare energie? Hoe zorgen we ervoor dat dit zo kosten efficiënt gebeurt? Hoe maken we optimaal gebruik van opslag en van een actievere rol van de consument? Wat is de impact van meer flexibiliteit op de elektriciteitsprijzen en hoe zorgen we voor het juiste investeringsklimaat voor goede interconnecties?

 • Europees Parlement
  Nieuw design elektriciteitsmarkt - openbare hoorzitting in ITRE-commissie Europees Parlement

  Een te verwachten nieuw wetgevend voorstel in verband met een nieuw design voor de Europese elektriciteitsmarkt maakt onderdeel uit van de Kaderstrategie Energie.

  De commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement houdt een publieke hoorzitting op 17 maart 2016.  De agenda is nog niet volledige gekend. 

  De volgende stappen zijn het afronden van de evaluaties in verband met de elektriciteitsmarkt en van de bevragingen door de Europese Commisssie, tegen eind juli 2016. Vervolgens wordt een wetgevend voorstel verwacht voor het einde van het jaar 2016. Dat voorstel zal de klassieke wetgevende weg via Parlement en Raad doorlopen

 • Voorstel Europese Commissie
  Europese Commissie presenteert haar eerste 'State of the Energy Union'

  Negen maanden na de lancering van de kaderstrategie voor een Energie-Unie presenteerde de Commissie haar eerste stand van zaken, de zogenaamde ‘State of the Energy Union’. Het is de bedoeling dit elk jaar te herhalen. Uit dit eerste verslag blijkt dat er al heel wat stappen gezet zijn. Er ligt wel nog veel werk op de plank, met 2016 als een belangrijk jaar voor de eerste concrete resultaten. Het dossier bevat ondermeer gedetailleerde rapporten over de energiemarkt per lidstaat.

 • Raad van de Europese Unie
  Energie-Unie weer op agenda Energieraad

  Tijdens de energieraad van 8 juni 2015 concludeerden de Europese energieministers dat  regionale samenwerking, meerdere aanvoerroutes en -bronnen, ontwerp van de energiemarkt en ontwikkeling van infrastructuur cruciale elementen zijn voor het energiebeleid van de EU. Tevens oordeelden zij dat het doel van de EU-plannen voor een EnergieUnie moet zijn consumenten te voorzien van betaalbare, betrouwbare en duurzame energie.

 • Voorstel Europese Commissie
  Eerste gedachtenwisselingen met Commissarissen Sefcovic (23/3) en Canete (24/3) in ITRE-commissie EP

  Op respectievelijk 23 en 24 maart 2015 waren Maroš Šefčovič, vicevoorzitter voor EnergieUnie  en Commissaris voor energie en klimaat Arias Cañete te gast in de ITRE-commissie van het Europees parlement (Industrie, Onderzoek en Energie) voor een eerste toeliching en gedachtenwisseling met de betrokken Europese parlementsleden over de volgende stappen van de implementatie van de Energie-Unie.

 • Raad van de Europese Unie
  Eerste gedachtenwisseling over Energie-Unie door de Europese milieuministers in de Raad

  Tijdens de milieuraad van 6 maart zegden de ministers ingenomen te zijn met de voorstellen en ze gaven aan dat het kader voor klimaat en energie 2030 de basis moet vormen voor het onderdeel inzake het koolstofvrij maken van de Energie-Unie.  Ook bespraken zij de governancestructuren en onderstreepten zij dat ze administratieve lasten moeten vermijden en de vrijheid van de lidstaten om hun energiemix te bepalen, moeten respecteren.

 • Raad van de Europese Unie
  Eerste gedachtenwisseling Energie-Unie door Europese energieministers in de Raad

  Europese energieministers hadden een eerste gedachtewisseling op 5 maart 2015. De ministers waren ingenomen met de voorstellen van de Commissie, en benadrukten met name het belang van de interne energiemarkt en de noodzaak om de energieafhankelijkheid te verminderen. Ook het feit dat de nationale bevoegdheden van de lidstaten inzake hun energiemix moeten worden gerespecteerd, kwam aan bod.

 • Voorstel Europese Commissie
  Lancering kaderstrategie Energie-Unie door de Europese Commissie

  De Europese Commissie publiceerde op 25 februari 2015 "Een kaderstrategie voor een veerkrachtige Energie-Unie met een toekomst gericht klimaatbeleid", kortweg Energie-Unie. Ze wil met deze Energie-Unie inspelen op de noden van Europese energieconsumenten, zowel huishoudens als bedrijven. Deze hebben nood aan gegarandeerde, duurzame, concurrentiële en betaalbare energie. Met de Energie-Unie wil de Commissie Europa's energiesysteem fundamenteel veranderen. 

Europese Commissie

Energy Union

Commissarissen Vice-President Maroš Šefčovič en Miguel Arias Cañete

Europees Parlement 

Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE)

Rapporteur GRÓBARCZYK Marek Józef (ECR)

Schaduwrapporteurs: GYÜRK András (EPP), ZANONATO Flavio(S&D), PETERSEN Morten Helveg (ALDE), SYLIKIOTIS Neoklis (GUE/NGL), TURMES Claude (Greens/EFA), TAMBURRANO Dario (EFFD)

Raad van Europese Unie

Energieraad

Volg ons