U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

VN-klimaattop 2019: standpunten Europese instellingen

28 november 2019 - door Ina De Vlieger

Van 2 tot en met 13 december 2019 vindt in Madrid onder het voorzitterschap van Chili de 25ste Conferentie van de Partijen (COP25) bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties voor klimaatverandering (UNFCCC) plaats

  • De Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement hebben hun standpunten klaar.
  • VN-rapporten wijzen op de ernst van de klimaatzaak.
  • Volg de COP25 op de voet.

Op de klimaattop van Madrid onderhandelen wereldleiders over de regels voor internationale samenwerking voor de beperking van de klimaatverandering. Verder bespreken zij  zaken als klimaatadaptatie en steun aan de ontwikkelingslanden.

VN-klimaattop 2019: standpunten Europese instellingen

Het motto van de COP25 is ‘Tijd voor actie’, dit benadrukt de noodzaak voor alle landen om hun inspanningen op te voeren en ambitieuzere verbintenissen aan te gaan. Van de wereldleiders wordt verwacht dat zij de basis leggen voor een toekomstig wereldwijd koolstofprijsmodel. Er zal een herziening plaatsvinden van het Warschau International Mechanism, dat wordt gebruikt om acties te analyseren om de verliezen en schade als gevolg van de klimaatverandering aan te pakken. Daarnaast wordt van de partijen verwacht dat zij zich bezinnen over onderwerpen als de rol van de oceanen, ecosystemen en bossen, en de biodiversiteit bij de bestrijding van de klimaatverandering. Bovendien moeten zij het belang inzien van elektromobiliteit, hernieuwbare energiebronnen en de kringloopeconomie in het streven naar koolstofneutraliteit.

Standpunten van de EU-instellingen

De Europese Commissie heeft al in november 2018 haar langetermijnstrategie om tegen 2050 te komen tot een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie in Europa voorgesteld. Met deze strategie bevestigde Europa dat ze het voortouw wil nemen in de wereldwijde klimaatactie. De nieuwe Commissie-von der Leyen wil op 11 december 2019 op de COP25 de ‘European Green Deal’ voorstellen. Die Green Deal is dé topprioriteit van de nieuwe Commissie. Zij wil van Europa het eerste klimaatneutrale continent maken.

De Europese Raad (20 juni 2019) sprak zich uit voor een klimaatneutraal Europa in lijn met het Parijs-akkoord, maar bereikte geen consensus over de einddatum. Verwacht wordt dat op de Europese Raad van 12-13 december de lidstaten wel tot een consensus zullen komen. 

De milieuministers hebben conclusies aangenomen (4 oktober 2009) ter voorbereiding van de COP25.  De Raad Milieu heeft geen verhoging van EU-doelstelling voor 2030 opgenomen. Wel beklemtoont de Raad het belang om alles in het werk te stellen om van de COP25 een succes te maken en concrete resultaten te behalen.

Het Europees Parlement (EP) (28 november 2019) wil dat de EU op de klimaattop in Madrid zich ertoe verbindt om tegen 2050 netto geen CO2-emissies meer uit te stoten. Volgens hen moet de ‘European Green Deal’ de 2030-doelstelling aanscherpen naar een vermindering van de EU-emissies met 55% ten opzichte van 1990. Deze verhoging is essentieel om de doelstelling voor 2050 halen. Naast de resolutie over de VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid (COP25), keurde het EP ook de resolutie over de klimaat- en milieunoodtoestand goed. Hiermee geeft het EP een sterk politiek signaal aan de vooravond van de COP25.

Volg de COP25 op de voet

Up-to-date informatie (programma, documenten, persberichten, …) over de VN-klimaatconferentie in Madrid vind je op de VN-website.

VN-rapporten gerelateerd aan klimaatverandering

De Verenigde Naties (UN Environment Programme) publiceerde op 26 november 2019 haar ‘Emissions Gap Report 2019’. De wereld is op weg naar een temperatuurstijging van 3,2°C in 2100 ten opzicht van het pre-industriële niveau. Als deze evolutie zich doorzet, heeft dat ernstige gevolgen voor de mensheid en de planeet. Om de 1,5°C-doelstelling (Parijs- Akkoord) te halen, moet tussen 2020-2030 de wereldwijde broeikasgasuitstoot jaarlijks met 7,6% dalen. De VN zegt dat er nu actie nodig is.

In 2019 publiceerde de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) twee speciale rapporten over klimaatverandering.

  • In het ‘Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate’ (25 september 2019) staat dat door klimaatverandering de zeespiegel versneld verder gaat stijgen en 80% van gletsjers dreigt te verdwijnen. De  oceanen gaan niet enkel verder verzuren, ook het zuurstofgehalte gaat er verder dalen met gevolgen voor de visbestanden. Bovendien zouden stormen die 1 keer op de 100 jaar voorkwamen, in de toekomst elk jaar kunnen plaatsvinden.
  • Special report Climate Change and Land’ (8 augustus 2019). Alleen de transport- en energiesector vergroenen volstaat niet om de klimaatverandering te stoppen. Er is nood aan beleidsmaatregelen die duurzaam landbeheer ondersteunen. Ook onze voedselproductie en -consumptie moeten grondig veranderen, willen we de opwarming van aarde beperken tot ruim onder de 2°C. 

Klimaatakkoord van Parijs

Op 12 december 2015 ondertekenden 195 landen in Parijs een nieuw universeel, bindend mondiaal klimaatakkoord. Het is een ambitieus, eerlijk, duurzaam en wettelijk bindend akkoord. Het vermeldt dat de temperatuurstijging onder de 2°C moet blijven, met als uiteindelijk streefdoel 1,5°C.

Op 4 november 2016 trad deze klimaatovereenkomst inwerking.

Momenteel (27 november 2018) hebben 187 van de 197 Partijen (~landen) het Akkoord van Parijs geratificeerd. Hierbij horen ook de EU en haar lidstaten.

Meer lezen

Maak een account aan

DOSSIER

Internationale klimaatonderhandelingen

De eerstvolgende VN-klimaatconferentie (COP26) die plaats zou vinden in Glasgow van 9 tot 19 november 2020 werd omwille van de coronacrisis verschoven naar 1 tot 12 november 2021.

Lees meer
Volg ons