U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

The changing cryosphere: uncertainties, risks and opportunities

Deadline

Code

LC-CLA-07-2019

Inleiding

Wereldwijd zijn gletsjers en de grote ijskappen van Antarctica en Groenland bijzonder kwetsbaar voor klimaatverandering, waardoor ze een aanzienlijke toekomstige bijdrage kunnen leveren aan veranderingen in de zeespiegel. Momenteel zijn er significante onzekerheden, b.v. met betrekking tot hun stabiliteit, die een nauwkeurige beoordeling van hun kwetsbaarheid verhinderen. De 'Arctische versterking' van het broeikaseffect legt druk op de ecosystemen en gemeenschappen van de regio en heeft ook een impact op mondiaal niveau. De fragiele natuurlijke ecosystemen en samenlevingen van de Arctische gebieden worden ernstig bedreigd en aanvullende menselijke activiteiten, gekoppeld aan de nieuwe economische kansen die mogelijk worden door de klimaatverandering, leggen extra druk op hen.

Doelstellingen

Acties moeten gericht zijn op het ontwikkelen van innovatieve benaderingen om slechts een van de volgende subthema's aan te pakken:

 1. Wijzigingen op zeeniveau (actie voor onderzoek en innovatie): acties moeten de processen beoordelen die de veranderingen in de wereldwijde ijsmassabalans beheersen - met inbegrip van ijsdynamica - zoals interacties tussen ijsplaten en zee-ijs, oppervlaktecomponenten, effecten van aardkorst. loading (Glacial Isostatic Adjustments) op relatieve zeespiegelveranderingen en / of zwaartekrachteffecten van ijsmassawijzigingen op de ruimtelijke patronen van veranderingen op zeeniveau. Acties moeten de status van ijskappen en gletsjers beoordelen, rapporteren over hoe hun veranderingen waarschijnlijk toekomstige zeespiegels zullen beïnvloeden, en vergroten het vertrouwen in het voorspellen van veranderingen in de cryosfeer, onder meer door een betere vertegenwoordiging van slecht vertegenwoordigde processen. Acties moeten ook scenario's met een lage waarschijnlijkheid analyseren, inclusief die met betrekking tot het instorten van ijskappen (vingerafdrukken op zeeniveau). Acties kunnen gericht zijn op specifieke kwesties die substantieel bijdragen tot veranderingen op zeespiegelniveau en tot de beoordeling van de bijbehorende grote risico's voor en gevolgen voor kustgemeenschappen, kustecosystemen en kritieke infrastructuur over de hele wereld. Clustering met relevante projecten die worden gefinancierd door het ESA Earth Observation Program wordt aangemoedigd.
  De Commissie is van mening dat met voorstellen die een bijdrage van de EU van 8 tot 10 miljoen EUR vragen, deze specifieke uitdaging op passende wijze kan worden aangepakt. Dit sluit echter niet uit dat voorstellen worden ingediend en geselecteerd waarvoor andere bedragen worden aangevraagd.
 2. Veranderingen in Arctische biodiversiteit (onderzoeks- en innovatieactie): acties moeten de belangrijkste oorzaken en implicaties van veranderende biodiversiteit in het noordpoolgebied identificeren en analyseren, zoals de rol van invasieve soorten en hoe kwetsbaar land en / of mariene ecosystemen zijn met betrekking tot gecombineerde menselijke en natuurlijke invloeden. Acties moeten de reacties van ecosystemen op zowel externe als interne factoren beoordelen en hoe deze reacties een impact hebben op de inheemse bevolking en lokale gemeenschappen op sociaaleconomisch niveau. Acties moeten ook adaptatiestrategieën identificeren met betrekking tot de veranderingen in arctische ecosystemen. De deelname van sociale wetenschappen en humanitaire disciplines is belangrijk voor het aanpakken van de complexe uitdagingen van dit onderwerp.
  De Commissie is van mening dat voorstellen waarbij de EU een bijdrage van 5 tot 6 miljoen euro vraagt, deze specifieke uitdaging op passende wijze zouden kunnen aanpakken. Dit sluit echter niet uit dat voorstellen worden ingediend en geselecteerd waarvoor andere bedragen worden aangevraagd.
 3. Duurzame kansen in een veranderend noordpoolgebied (onderzoeks- en innovatieactie): acties moeten de levensvatbaarheid van nieuwe economische activiteiten beoordelen - zoals exploitatie van hulpbronnen, scheepvaart en toerisme - en hun ecologische en sociaaleconomische effecten en feedback op verschillende schalen, en hun impact op het leveren van ecosysteemdiensten. Acties moeten belangrijke processen met grote maatschappelijke en economische gevolgen onderzoeken en passende, oplossingsgerichte aanpassings- en mitigatiereacties bieden, evenals capaciteitsopbouw voor duurzaam levensonderhoud, terwijl - in een co-ontwerpbenadering - rekening wordt gehouden met de behoeften, prioriteiten en perspectieven van inheemse bevolkingsgroepen. , lokale gemeenschappen en economische actoren die in de regio actief zijn.
  De deelname van sociale wetenschappen en humanitaire disciplines is essentieel voor het aanpakken van de complexe uitdagingen van dit onderwerp.
  De Commissie is van mening dat voorstellen waarbij de EU een bijdrage van 5 tot 6 miljoen euro vraagt, deze specifieke uitdaging op passende wijze zouden kunnen aanpakken. Dit sluit echter niet uit dat voorstellen worden ingediend en geselecteerd waarvoor andere bedragen worden aangevraagd.
 4. Arctische normen (coördinatie- en ondersteuningsactie): de actie moet richtsnoeren en protocollen voorstellen voor de ontwikkeling van "Arctische normen", waaronder ook het wettelijk kader, gebaseerd op de vertaling van onderzoeksresultaten in koude klimaattechnologieën en diensten met commercieel potentieel en de beoordeling van de duurzaamheid van bijbehorende processen en technologieën. De actie moet een breed scala van technologieën en diensten bestrijken die de potentie hebben om brede sociale en economische voordelen binnen en buiten het Noordpoolgebied te brengen. De actie moet ook vereisten bevatten voor het ontwerpen, bouwen, installeren en bedienen van apparatuur en diensten voor het veilig uitvoeren van activiteiten in het Noordpoolgebied en voor het reageren op noodsituaties. Hiervoor voorziet de Commissie 2 miljoen euro.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de website van de Commissie.

Vlaams contactpunt:

Bij vragen kan u terecht bij ncpflanders via info@ncpflanders.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons