U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Inter-relations between climate change, biodiversity and ecosystem services

Deadline

Code

LC-CLA-06-2019

Inleiding

De Overeenkomst van Parijs merkt op dat het belangrijk is actie te ondernemen om de integriteit van alle ecosystemen en de bescherming van de biodiversiteit te waarborgen in de context van de bestrijding van de klimaatverandering en de aanpassing aan de gevolgen ervan. Een beter begrip van de interacties en feedback tussen ecologische processen en klimaatverandering, samen met evidence-based begeleiding, is cruciaal voor de ontwikkeling van geschikte oplossingsgerichte strategieën en maatregelen voor behoud van biodiversiteit en kosteneffectieve, op ecosystemen gebaseerde aanpassing en beperking van klimaatverandering. . Bovendien zijn er mogelijkheden om biodiversiteit en ecosystemen multidimensionaal te laten profiteren van aanpassing en mitigatie van klimaatverandering, omdat intelligent klimaatbeleid gelijktijdig andere milieuspanningen, zoals luchtvervuiling, kan verminderen.

Doelstellingen

Acties moeten op alle relevante ruimtelijke en temporele schalen onderzoeken op welke manier ecologische processen, biodiversiteit (met inbegrip van terrestrische en / of mariene ecosystemen, indien van toepassing) en ecosysteemdiensten worden beïnvloed, zowel direct als indirect, door klimaatverandering. Acties moeten de interacties en feedback tussen klimaatverandering en biodiversiteit, ecosysteemfuncties en -diensten in overweging nemen. De kwetsbaarheid van biodiversiteit en ecosysteemfuncties en -diensten voor klimaatverandering moet worden onderzocht en gemodelleerd in een reeks Europese (inclusief andere Europese territoria) klimatologische en ecologische regio's; dit omvat menselijke activiteiten die relevant zijn voor de klimaatverandering. Ze moeten rekening houden met sociale, ecologische en economische aspecten en relevante stressfactoren en bronnen van onzekerheid. Deze moeten kantelpunten en veilige bedieningsruimten omvatten. De rol van op de natuur gebaseerde oplossingen bij het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van strategieën voor adaptatie en beperking van de klimaatverandering moet worden geëvalueerd en synergieën met andere milieuvervuilende milieubeleidstelsels moeten worden onderzocht. De werkzaamheden moeten, waar van toepassing, voortbouwen op bestaande kennis en activiteiten zoals relevante KP7 / Horizon 2020- en LIFE-projecten, Europese klimaataanpassingsplatforms en Copernicus-diensten, met name op het gebied van klimaatverandering, landmonitoring en monitoring van het mariene milieu, en bijdragen tot de lange termijn. monitoring initiatieven.

Acties moeten clusteringactiviteiten met andere relevante geselecteerde projecten voor samenwerking, overleg en gezamenlijke activiteiten over transversale thema's en het delen van resultaten, alsmede deelname aan gezamenlijke vergaderingen en communicatiegebeurtenissen, omvatten. Hiertoe moeten voorstellen voorzien in een specifiek werkpakket en / of een specifieke taak en de juiste middelen toewijzen.

Budget

Tussen 5 en 7 miljoen euro.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons