U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement vraagt stimulansen voor offshore hernieuwbare energiebronnen

20 februari 2022 - door Ina De Vlieger

Op de plenaire vergadering van het Europees Parlement hebben de MEPs het ontwerp-initiatiefverslag van Morten Petersen (Renew Europe, Denemarken) goedgekeurd, waarin hij oproept tot een snellere invoering van offshore hernieuwbare energie.

  • Kortere procedures om vergunningen te krijgen vergroten de publieke acceptatie van offshore-windenergie.
  • Duurzame wijze van ontwerp en bouw van offshore-windmolenparken bevorderen de mariene biodiversiteit.
  • Het sneller ontplooien van offshore hernieuwbare energie is nodig om de 2030 en 2050-emissiereductiedoelstellingen te halen.

De goedkeuring (15 februari) door het voltallig Europees Parlement gebeurde met een zeer grote meerderheid: 518 stemmen voor, 88 tegen en 85 onthoudingen.

Europees Parlement vraagt stimulansen voor offshore hernieuwbare energiebronnen

In het verslag, dat is opgesteld als reactie op de EC-strategie voor offshore hernieuwbare energie (november 2020), verzoekt het EP de Commissie een effectbeoordeling uit te voeren waarin de economische en sociaaleconomische gevolgen van offshore hernieuwbare energie worden verduidelijkt, met de nadruk op bestaande banen en banen die worden gecreëerd door de ontplooiing van 300 tot 450 GW aan capaciteit tegen 2050.

In haar strategie streeft de Commissie naar 60 GW offshore-windcapaciteit tegen 2030 en 300 GW tegen 2050, alsook naar ten minste 1 GW oceaanenergiecapaciteit (golf- of getijdenenergie) tegen 2030 en 40 GW tegen 2050.

Versterking samenwerking tussen lidstaten

  • De EP-leden (MEPs) benadruken dat het belangrijk is het huidige rechtskader te verbeteren om de samenwerking tussen de lidstaten en de verschillende betrokken actoren, alsook met derde landen, verder te vergemakkelijken.
  • Ze vragen om een gezamenlijke definitie van de hoeveelheid offshore hernieuwbare energie die de lidstaten in elk zeegebied moeten opwekken in 2030, 2040 en 2050.
  • Zij dringen er bij de Europese Commissie op aan een kader op te zetten om de voortgang van de uitrol van offshore hernieuwbare energie transparant te monitoren en te beoordelen of de lidstaten op de goede weg zijn.

Versnelling vergunningverlening

Om de ontplooiing van offshore hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen, dringt het Parlement aan op de noodzaak om de procedures voor het opstarten van projecten te verkorten. Het roept de lidstaten daarom op een transparant proces op te zetten en te overwegen waar nodig termijnen voor de afgifte van vergunningen in te voeren.

Bevordering van circulariteit

  • Het  EP beklemtoont het belang van een holistische levenscyclusbenadering, waarbij wordt gezorgd voor een circulair ontwerp van offshore-hernieuwbare energiebronnen en de negatieve milieueffecten ervan tot een minimum worden beperkt.
  • In het verslag pleiten de MEPs voor een verbod in de gehele EU op het storten van ontmantelde windturbinebladen tegen 2025 en verzoeken ze de Commissie werk te maken van een strategie voor de duurzame ontmanteling van offshore-installaties.

Daarnaast benadrukken de MEPs het belang van de verenigbaarheid van deze installaties met andere activiteiten zoals visserij en zeevervoer, en van de publieke aanvaarding van windturbines door de betrokkenheid van lokale belanghebbenden.

De MEPs roepen ook op om zo snel mogelijk een einde te maken aan fossiele brandstoffen en subsidies voor fossiele brandstoffen. Hierbij wijzen ze  op de mogelijkheid die het EU-stimuleringsfonds Next Generation biedt om te investeren in offshore hernieuwbare energie.

Vervolgstappen

  • De Raad van de EU heeft op 11 december de raadsconclusies aangenomen over de bevordering van de Europese samenwerking op het gebied van offshore-windenergie en andere hernieuwbare energiebronnen.
  • Nu ook het standpunt van het Europees Parlement gekend is, is de procedure voor dit dossier afgerond.

Bron en meer lezen

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons