U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Slovenen maken balans op over ‘Fit for 55’ onderhandelingen tussen lidstaten

10 december 2021 - door Celeste Wezenbeek

Het Sloveense voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie heeft een document aan de lidstaten toegezonden waarin de stand van zaken wordt geschetst over de onderhandelingen over het "Fit for 55"- pakket.  Het document heeft betrekking op de dossiers die worden beheerd door de milieueenheid van de Raad van de EU. Deze omvat de drie voorstellen tot wijziging van de EU-regeling voor de emissiehandel (ETS), de hervorming van de EU-verordening inzake de verdeling van de inspanningen (ESR) en de herziening van de EU-verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF). Na verscheidene besprekingen tussen deskundigen van de lidstaten over deze dossiers, heeft het Sloveense voorzitterschap verklaard dat "aanzienlijk meer technisch werk" nodig zal zijn voor de meeste van deze dossiers. Dit vanwege de complexiteit van de dossiers.

  • Volgens het Sloveense document heeft een groot aantal delegaties hun bezorgdheid geuit over de ETS-voorstellen van de Commissie.

  • Wat betrfet effort sharing, waren sommige landen ingenomen met het feit dat het BBP per hoofd van de bevolking de basis blijft voor de berekening van de nationale streefcijfers.

  • Wat de LULUCF-verordening betreft, wordt in het verslag van het voorzitterschap verwezen naar de bezorgdheid van een aantal delegaties met betrekking tot de voorgestelde nationale streefcijfers voor 2030.

 

Slovenen maken balans op over ‘Fit for 55’ onderhandelingen tussen lidstaten

ETS

Volgens het Sloveense document heeft een groot aantal delegaties hun bezorgdheid geuit over de ETS-voorstellen van de Commissie. Terwijl sommige oproepen tot een meer ambitieuze aanpak van de voorstellen, waren andere bezorgd over de mogelijke gevolgen voor economische sectoren en huishoudens. Het gaat hierbij specifiek over de invoering van een tweede ETS voor emissies van gebouwen en wegvervoer. Deze landen vrezen dat het ETS2 zal leiden tot hogere energieprijzen, een groter risico op energiearmoede en grotere ongelijkheden tussen de lidstaten. Sommige delegaties betwisten ook het standpunt van de Commissie dat ETS2 het meest doeltreffende instrument zou zijn om deze twee sectoren koolstofvrij te maken, merkt het Sloveense voorzitterschap op.

Verscheidene lidstaten hebben daarnaast hun bezorgdheid geuit over het feit dat het Sociaal fonds, zoals voorgesteld door de Commissie, onvoldoende zou blijken om de sociaal-economische gevolgen van ETS2 te verzachten. Wat de gratis toewijzing van emissierechten betreft, hebben enkele lidstaten uitdrukkelijk de aanpak van een meer gerichte gratis toewijzing gesteund. Sommige hebben grote bezwaren geuit tegen het voorstel om de toewijzing van gratis toewijzingen afhankelijk te stellen van de uitvoering van de aanbevelingen van de energie audit, zoals bedoeld is in de richtlijn energie-efficiëntie.

Wat de luchtvaart betreft, waren de delegaties over het algemeen ingenomen met het voorstel om de gratis toewijzingen van emissierechten geleidelijk af te schaffen. Sommige waren echter voorstander van een meer langzame geleidelijke uitbanning, met name gelet op de gevolgen van Covid-19, terwijl anderen voorstander waren van een snellere of zelfs onmiddellijke afschaffing.

In het licht van de huidige stijging van de energieprijzen hebben een aantal lidstaten ook aangedrongen op de noodzaak om maatregelen te nemen "in geval van buitensporige prijsschommelingen”. Andere lidstaten verzetten zich hiertegen en waarschuwden dat dergelijke maatregelen de werking van het ETS zouden kunnen verzwakken of ondermijnen. Het opnemen van het zeevervoer wordt vrij positief onthaald. De lidstaten benadrukten echter wel het belang van het behoud van het concurrentievermogen van de Europese scheepvaartsector.

Effort sharing

Met betrekking tot de herziening van de verordening tot vaststelling van nationale streefcijfers voor emissiereductiedoelstellingen die niet onder de huidige emissiehandelsregeling vallen, waren sommige landen ingenomen met het feit dat het BBP per hoofd van de bevolking de basis blijft voor de berekening van de nationale streefcijfers.

Andere gaven echter uiting aan hun bezorgdheid dat de voorgestelde methodologie het criterium "kosteneffectiviteit" niet voldoende weerspiegelt. Volgens het Sloveense document verklaren sommige delegaties ook dat zij hun respectieve nieuwe streefcijfers als "een grote uitdaging" beschouwen.

LULUCF

Wat de LULUCF-verordening betreft, wordt in het verslag van het voorzitterschap verwezen naar de bezorgdheid van een aantal delegaties met betrekking tot de voorgestelde nationale streefcijfers voor 2030.  Sommige lidstaten vroegen zich af hoe de nationale kenmerken (natuurlijke geografische omstandigheden en leeftijdsstructuur van bossen) in aanmerking zijn genomen bij de toewijzing van streefcijfers. Voorts vragen de delegaties zich met betrekking tot de voorgestelde flexibiliteitsbepalingen af of deze voldoende zullen zijn, met name wanneer de flexibiliteit afhankelijk wordt gesteld van de naleving van de algemene EU-doelstelling (emissiereducties).

Lees hier meer over het document van het Sloveense Voorzitterschap.

 

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons