U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

REPowerEU: hoe wil Europa naar meer onafhankelijkheid inzake energie?

11 maart 2022 - door Celeste Wezenbeek

De Europese Commissie heeft, in het licht van de Russische invasie van Oekraïne, een schets voorgesteld van een plan om Europa ruim vóór 2030 onafhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen. 

Dit plan bevat ook een reeks maatregelen om in te spelen op de stijgende energieprijzen in Europa en om de gasvoorraden voor de volgende winter aan te vullen. Europa wordt al enkele maanden geconfronteerd met hogere energieprijzen, maar nu wordt het probleem verergerd door onzekerheid over het aanbod. REPowerEU zal ernaar streven de gasvoorziening te diversifiëren, de uitrol van hernieuwbare gassen te versnellen en gas voor verwarming en elektriciteitsopwekking te vervangen. Dit kan de vraag naar Russisch gas in de EU vóór het einde van het jaar met ruim 2/3 doen dalen, aldus de EC. 

  • De staatssteunregels van de EU kunnen de lidstaten ook de mogelijkheid bieden om op korte termijn steun te verlenen aan bedrijven die te maken hebben met hoge energieprijzen. 
  • Om de torenhoge energieprijzen aan te pakken, zal de Commissie alle mogelijke opties onderzoeken voor noodmaatregelen, zoals tijdelijke prijslimieten. 
  • De Europese afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland kan ruim vóór 2030 worden afgebouwd, aldus de Europese Commissie.
REPowerEU: hoe wil Europa naar meer onafhankelijkheid inzake energie?

Noodmaatregelen 

De “toolbox voor energieprijzen” van de Europese Commissie heeft als doel de lidstaten te helpen om de gevolgen van hoge prijzen voor kwetsbare consumenten te verzachten en blijft een belangrijk kader voor nationale maatregelen. Met REPowerEU presenteert de Commissie de lidstaten aanvullende richtsnoeren, waarin wordt bevestigd dat de prijzen in uitzonderlijke omstandigheden kunnen worden gereguleerd, en wordt uiteengezet hoe de lidstaten inkomsten van hoge winsten in de energiesector en de handel in emissierechten kunnen herverdelen onder consumenten. 

De staatssteunregels van de EU kunnen de lidstaten ook de mogelijkheid bieden om op korte termijn steun te verlenen aan bedrijven die te maken hebben met hoge energieprijzen, en hun blootstelling aan volatiliteit van de energieprijzen op middellange tot lange termijn te verminderen. Na een raadpleging over gerichte wijzigingen van de richtsnoeren inzake staatssteun in het emissiehandelssysteem zal de Commissie ook overleg plegen met de lidstaten over de behoefte aan- en het toepassingsgebied van een nieuwe tijdelijke crisiskaderregeling inzake staatssteun. 

De Commissie wil uiterlijk in april een wetgevingsvoorstel indienen op grond waarvan op 1 oktober van elk jaar de ondergrondse gasopslag in de hele EU moet worden aangevuld tot ten minste 90 % van de capaciteit ervan. Het voorstel zou monitoring en handhaving van de vulniveaus meebrengen en voortbouwen op solidariteitsregelingen tussen de lidstaten. De Commissie zet haar onderzoek naar de gasmarkt voort naar aanleiding van bezorgdheid over mogelijke verstoringen van de mededinging door exploitanten, met name Gazprom.

Om de torenhoge energieprijzen aan te pakken, zal de Commissie alle mogelijke opties onderzoeken voor noodmaatregelen, zoals tijdelijke prijslimieten, om tegen te gaan dat de gasprijzen de elektriciteitsprijzen zouden beïnvloeden. De EC zal ook opties beoordelen om de opzet van de elektriciteitsmarkt te optimaliseren, waarbij zij rekening zal houden met het eindverslag van het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) en andere bijdragen over de voor- en nadelen van alternatieve prijsstellingsmechanismen om elektriciteit betaalbaar te houden, dit alles zonder de voorziening en verdere investeringen in de groene transitie te verstoren.

REPowerEU 

De Europese afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland kan ruim vóór 2030 worden afgebouwd, aldus de Europese Commissie. Daartoe zal ze een REPowerEU-plan ontwikkelen dat de veerkracht van het EU-brede energiestelsel zal vergroten, op basis van twee pijlers: diversifiëring van de gasvoorziening, dit via een grotere invoer van LNG-gas en via pijpleidingen van niet-Russische leveranciers en grotere volumes qua productie en invoer van biomethaan en hernieuwbare waterstof. En een snellere vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen in onze huizen, gebouwen, industrie en elektriciteitsstelsel, door de energie-efficiëntie te stimuleren, meer gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen en elektrificatie, en knelpunten in de infrastructuur aan te pakken.

Volledige uitvoering van het Fit for 55-plan zou het jaarlijkse verbruik van fossiel gas tegen 2030 al met 30 % verminderen. Met de maatregelen in het REPowerEU-plan kan het gebruik terugdringen ten belope van ten minste 155 miljard m³ fossiel gas, wat overeenkomt met het volume dat uit Rusland is ingevoerd in 2021. Bijna twee derde van die vermindering kan binnen een jaar worden bereikt, waarmee een einde wordt gemaakt aan de afhankelijkheid van de EU van één enkele leverancier. De Commissie stelt voor om samen met de lidstaten na te gaan welke projecten het meest geschikt zijn om deze doelstellingen te verwezenlijken, voortbouwend op het uitgebreide werk dat reeds is verricht met betrekking tot de nationale plannen voor herstel en veerkracht.

Bron en meer lezen

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons