U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Regelgeving LULUCF en herziening lastenverdeling afgerond

15 mei 2018 - door Kelly Digneffe

De Raad van Ministers nam op 14 mei de nieuwe de LULUCF-verordening over de bijdrage van bosbouw en landbouw aan het bereiken van de EU-klimaatdoelstellingen voor de periode 2020-2030 aan. In dat zelfde kader namen de ministers ook de herziening van de verordening over de lastenverdeling tussen de lidstaten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de sectoren die niet onder de EU-regeling voor de handel in emissierechten vallen aan. Deze verordeningen verschijnen binnenkort in het EU-publicatieblad. Dit betekent het einde van de laatste fase in de wetgevingsprocedure.

Regelgeving LULUCF en herziening lastenverdeling afgerond

Herziene verordening lastenverdeling non-ETS

Non-ETS omvat de sectoren vervoer, gebouwen, afval en landbouw. Die moeten gezamenlijk hun broeikasgasemissies tegen 2030 met 30% verminderen ten opzichte van het niveau van 2005. Dit is hun bijdrage aan de algemene EU-doelstelling om broeikasgasemissies tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen ten opzichte van 1990.

 

De Raad van de EU heeft op 14 mei de tekst die het resultaat is van het interinstitutioneel akkoord dat in december 2017 onder het Ests voorzitterschap van de Raad is bereikt, zonder debat formeel aangenomen.

LULUCF-verordening

De tekst ligt in het verlengde van het interinstitutioneel akkoord dat in december 2017 onder Ests voorzitterschap van de Raad is bereikt over de wetgeving ter aanvulling van de verordening voor de verdeling van de inspanningen tussen de 28 lidstaten in de non-ETS sectoren. Volgens de LULUCF-regelgeving moeten de lidstaten zorgen voor een evenwicht tussen CO2-uitstoot en absorptie door bossen, landbouwgrond en grasland in de loop van de twee perioden (2021-2025 en 2026-2030). Als de absorptie de emissies in de eerste periode overtreft, mogen kredieten in reserve worden gehouden en in de tweede periode worden gebruikt. Wetlands zijn opgenomen in de boekhoudregels.

 

De Raad roept op tot maatregelen om het realiseren van effectieve emissiereducties te stimuleren en het afvangen van koolstof aan te moedigen.

 

Enkele koele minnaars van LULUCF:

 

  • Polen heeft tegen de tekst gestemd: het vaststellen van het bosreferentieniveau voor beheerde bosgronden op basis van een korte periode tussen 2000 en 2009 is een arbitrair besluit dat in het voordeel werkt van sommige landen en in het nadeel van andere.
  • Letland en Litouwen uitten hun bezorgdheid over de verplichte boekhoudverplichtingen voor wetlands vanaf 2026. Deze bezorgdheid moet volgens hen zeker meegenomen worden in toekomstige herziening van de regelgeving. 
  • Portugal steunde de overeenkomst, maar benadrukte dat een verplichte boekhouding van wetlands een aanzienlijke inspanning vergt van een aantal lidstaten waarvoor wetlands een verwaarloosbare emissiebron zijn. 

Wat zijn de volgende stappen?

De LULUCF-richtlijn en de herziene richtlijn voor lastenverdeling non-ETS verschijnen binnenkort in het Publicatieblad van de EU. Twintig dagen na de publicatie treden ze in werking. De lidstaten moeten de nieuwe elementen van de regelgeving na 20 maanden in nationaal recht omzetten.

Verordeningen in het EU-Publicatieblad

Op 19 juni 2018 verschenen beide verordeningen in het Publicatieblad van de Europese Unie

  1. Verordening (EU) 2018/841 over de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 (LULUCF-verordening)
  2. Verordening (EU) 2018/841 betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de toezeggingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen (ESD-verordening)

Meer lezen?

Bijlage(n)

Maak een account aan

Volg ons