U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raadconclusies koolstofarme landbouw

18 april 2022 - door Ina De Vlieger

De landbouwministers hebben op 7 april 2022 conclusies aangenomen over de landbouw- en bosbouwaspecten van de mededeling van de Europese Commissie over duurzame koolstofcycli. De conclusies moedigen aan tot landbouwpraktijken voor koolstofafvang en de duurzame opslag ervan in de bodem of in biomassa.

  • Conclusies bevatten verwachtingen van Raad over certificeringskader voor verwijdering van CO2.
  • Land- en bosbouw spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van de klimaatverandering door het verwijderen van CO2 uit de atmosfeer. Land- en bosbouwers moeten hiervoor voldoende financiële aanmoediging krijgen.
  • Steun voor oprichting van expertengroep met vertegenwoordigers van landbouw- en bosbouwsector

De Raad wijst erop dat het Europese landbouw­beleid volgens de Verdragen vooral dient om de voedselzekerheid te waarborgen en dat dit de prioriteit moet blijven.

Raadconclusies koolstofarme landbouw

De aanmoediging tot landbouwpraktijken voor koolstofafvang en de duurzame opslag ervan in de bodem of in biomassa bevat onder meer het planten van heggen of bomen, peulgewassen, vang- en dekgewassen, conserverings­landbouw, het in stand houden van veengebieden, en bebossing of herbebossing.

Certificeringskader CO2-verwijdering

In de conclusies staan de verwachtingen van de Raad over het certificeringskader voor de verwijdering van CO2, waarover de Commissie eind 2022 een wetgevingsvoorstel indient.

  • Er moet worden gekeken naar de economische waarde van praktijken voor meer koolstofverwijdering en -opslag, op basis van wetenschappelijk bevestigde meetvoorschriften.
  • Dit kadermoet rekening houden met specifieke regionale kenmerken, zo simpel en transparant mogelijk zijn, en onnodige administratieve lasten vermijden

Oprichting expertengroep

  • De Raad steunt het plan van de Commissie om een expertengroep met vertegenwoordigers van de landbouw- en de bosbouwsector op te richten. De taak van deze groep is de bestaande koolstofcertificerings­regelingen beoordelen en goede praktijken uit de hele EU uitwisselen.
  • De landbouwministers verzoeken de Commissie met deze groep te bespreken of de certificering kan worden uitgebreid met broeikasgasemissiereducties van methaan en distikstofoxide.
  • Het certificeringskader moet rekeninghouden met specifieke regionale kenmerken, zo simpel en transparant mogelijk zijn, en onnodige administratieve lasten vermijden.

 

Publieke consultatie over kader certificering koolstofverwijdering

Graag vermelden we hier nogmaals dat de  Europese Commissie een openbare raadpleging lanceerde over een ontwerp-verordening die een kader moet scheppen voor de certificering van koolstofverwijdering.

Deelnemen aan deze consultatie kan tot 2 mei 2022.

 

Bron en meer lezen

Persbericht Raad 7 april 2022: Raad neemt conclusies aan over koolstofarme landbouw

Council conclusions on the Commission communication on sustainable carbon cycles in the agricultural and forestry sectors

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons