U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Milieu > Eu nieuws >

Milieucommissie keurt duurzame EU-afvalwetgeving goed

28 februari 2018 - door Melanie De Caluw├ę

De Milieucommissie van het Europees Parlement (ENVI) keurde op 27 februari de voorlopige overeenkomst tussen het Parlement en de Raad goed over het voorstel van de Europese Commissie over de afvalwetgeving. De belangrijkste punten betreffen het verminderen van het storten van afval en de invoering van bindende doelstellingen voor recyclage.

Op vrijdag 23 februari keurden de ambassadeurs van de 28 lidstaten een voorlopig interinstitutioneel akkoord goed dat in december 2017 tussen de Raad het Parlement bereikt werd. De overeenkomst slaat op de herziening van vier richtlijnen;

  • de kaderrichtlijn afvalstoffen
  • de richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval
  • de richtlijn storten van afvalstoffen
  • de richtlijn voor elektrisch en elektronisch afval 

Deze maken deel uit van het pakket kringloopeconomie dat op 2 december 2015 gelanceerd werd. De ENVI-commissie besliste gisteren, 27 februari, om deze goed te keuren. De herziening van de huidige EU-afvalregels wordt beschouwd als een stap voorwaarts in de transitie naar een meer circulaire economie. 

Milieucommissie keurt duurzame EU-afvalwetgeving goed

De nieuwe afvalwetgeving

De afvalwetgevingsvoorstellen voorzien in nieuwe bindende doelstellingen voor afvalvermindering tegen 2025, 2030 en 2035. Meer bepaald vereist de interinstitutionele overeenkomst dat de lidstaten ervoor zorgen dat:

  • minimum 55% van het stedelijk afval tegen 2025 wordt voorbereid voor hergebruik en wordt gerecycleerd
  • minimum 60% van het stedelijk afval tegen 2030 wordt voorbereid voor hergebruik en wordt gerecycleerd
  • minimum 65% van het stedelijk afval tegen 2035 wordt voorbereid voor hergebruik en wordt gerecycleerd

De lidstaten kunnen de termijn voor het behalen van de streefcijfers onder bepaalde voorwaarden met maximaal vijf jaar uitstellen.

Het nieuwe afvalpakket heeft, naast afvalvermindering, ook een betere controle op het afvalbeheer, meer hergebruik van producten en een betere recyclage tot doelstelling. Daarnaast moeten de EU-landen ernaar streven om voedselverspilling te halveren (30% tegen 2025 en 50% tegen 2030). 

Lidstaten worden ook verwacht om zwerfvuil op zee tegen te gaan en zo bij te dragen aan de SDG (Sustainable Development Goal) van de VN dat zeeverontreiniging wil verminderen en voorkomen. 

Verder moeten de Europese lidstaten tegen 1 januari 2025 een gescheiden inzameling van textiel en gevaarlijk afval van huishoudens opzetten. Bovendien moeten ze ervoor zorgen dat bioafval voor 31 december 2023 apart wordt ingezameld of aan de bron wordt gerecycleerd (bijvoorbeeld door thuiscompostering).

Ten slotte moet ook de afvalproductie teruggedrongen worden. Zo stelt de interinstitutionele overeenkomst minimum verantwoordelijkheidsvereisten vast voor producenten. Zij zullen verantwoordelijk worden gesteld voor de inzameling van gebruikte goederen en het sorteren en recycleren van afval. 

Volgende stappen

Het voorstel volgt de gewone wetgevingsprocedure. Na goedkeuring door de Milieucommissie wordt verwacht dat het Europees Parlement tijdens de plenaire week van 16-19 april formeel de compromistekst zal onderschrijven. Als de plenaire vergadering de overeenkomst goedkeurt, zal de Raad de tekst zonder debat aannemen tijdens een komende Raadszitting. Zodra deze laatste procedurele stap is voltooid, zal de richtlijn in het Publicatieblad van de EU worden gepubliceerd en vervolgens in werking treden.

Meer lezen?

Lees hier meer over de interinstitutionele overeenkomst tussen het Parlement en de Raad

Lees hier de 4 voorstellen van het afvalpakket:

Bron

Europees Parlement 

Raad van de Europese Unie

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons