U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ENVI steunt CO2-absorptiedoelstelling van ten minste 310 miljoen ton tegen 2030

30 mei 2022 - door Ina De Vlieger

Leden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) hebben ingestemd met een verhoging van de EU-doelstelling voor koolstofputten in de sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF), waardoor de broeikasgasreductiedoelstelling van de EU voor 2030 de facto zal stijgen tot 57%.

  • Koolstoflandbouw moet zorgen voor 50 miljoen extra ton CO2-equivalent aan netto verwijderingen
  • Europarlementariërs willen subdoelstellingen voor akkerland, grasland en wetlands op zowel EU- als lidstaatniveau
  • De streefcijfers voor broeikasgasverwijdering voor 2035, 2040, 2045 en 2050 moeten tegen eind 2024 worden vastgesteld.

De ENVI-commissie nam het verslag aan met 44 stemmen voor, 37 tegen en 6 onthoudingen.

ENVI steunt CO2-absorptiedoelstelling van ten minste 310 miljoen ton tegen 2030

Koolstofputten om EU-broeikasgasreductiedoelstelling voor 2030 op te trekken tot 57%

De leden van het Europees Parlement steunen het voorstel van de Commissie om het EU-streefcijfer voor 2030 voor nettoverwijderingen van broeikasgassen in de sector land, verandering in landgebruik en bosbouw op te trekken tot ten minste 310 miljoen ton CO2-equivalent. Een dergelijke verhoging zou de facto de broeikasgasreductiedoelstelling van de EU voor 2030 verhogen tot 57 %, aangezien de bijdrage van netto verwijderingen aan de broeikasgasreductiedoelstelling van 55 % voor 2030 in de EU-klimaatwet is beperkt tot 225 miljoen ton CO2-equivalent, zoals voorgesteld door het Europees Parlement.

De Commissie stelt jaarlijkse doelen vast voor de LULUCF-sector voor elk jaar in de periode van 2026 tot 2029 op basis van nationale trajecten. De EP-leden willen ook subdoelstellingen voor de netto broeikasgasemissies van akkerland, grasland en wetlands, zowel op EU- als op lidstaatniveau.

De voorgestelde wetgeving stelt een sanctie voor bij niet-naleving door 108% van de extra netto broeikasgasemissies toe te voegen aan het quotum van het volgende jaar.

Koolstofarme landbouw

De amendementen stellen dat natuurlijke koolstofputten fragiel en volatiel zijn en daarom niet moeten worden samengevoegd met de meting van de emissies van de landbouwsector - in tegenstelling tot het oorspronkelijke voorstel.

In plaats daarvan willen Europarlementariërs vrijwillige koolstofarme landbouwinitiatieven steunen om te zorgen voor ten minste 50 miljoen extra ton CO2-equivalent aan netto verwijderingen tegen 2030.

De EP-leden roepen de Commissie op om een verslag in te dienen waarin de beschikbaarheid en samenhang van alle beschikbare EU-financieringsinstrumenten wordt beoordeeld om de klimaatactie in de LULUCF-sector op te voeren om bij te dragen aan de doelstellingen.

Post-2030-doelstellingen

Om ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden gehaald, moet de Commissie uiterlijk op 31 december 2024 een voortgangsverslag indienen. Als uit de huidige trends en prognoses blijkt dat de klimaatdoelstellingen van de EU niet kunnen worden gehaald, moet de Commissie met voorstellen moeten komen om de bijdragen van alle sectoren, inclusief de landbouw, te garanderen.

De leden van het Europees Parlement willen dat de Commissie uiterlijk op 1 januari 2025 een voorstel tot wijziging van de verordening goedkeurt om de netto broeikasgasabsorptiedoelstellingen van de EU en de lidstaten voor de LULUCF-sector vast te stellen voor ten minste 2035, 2040, 2045 en 2050.

Volgende stappen

  • Het goedgekeurde verslag komt binnenkort beschikbaar.
  • Stemming in plenaire vergadering EP: juni 2022
  • Deskundigen van de Raad bestuderen het voorstel bestuderen ter voorbereiding van het interne standpunt van de Raad (algemene oriëntatie).

Bron en meer lezen

EP-persbericht, 17 mei 2022: Fit for 55: New EU carbon sinks goal will increase 2030 reduction target

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons