U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EC publiceert effectenbeoordeling over -55% doelstelling tegen 2030

23 september 2020 - door Celeste Wezenbeek

De Europese Commissie heeft de resultaten van de effectbeoordeling van haar - 55% uitstoot tegen 2030- doelstelling (ten opzichte van het niveau van 1990) gepubliceerd, alsmede van het klimaatplan voor 2030.

  • De economische risico's van een vermindering van de uitstoot met 55% zijn beperkt.
  • Dergelijke doelstelling zou de energietransitie helpen versnellen.
  • Minister Zuhal Demir wees op enkele onduidelijkheden in deze beoordeling.

De conclusie van de studie luidt dat een dergelijke verhoging van de klimaatambitie van de EU op verantwoorde wijze en in de context van duurzame economische groei mogelijk is. Dit wil zeggen dat de economische risico's van een vermindering van de uitstoot met 55% beperkt zijn. Hierbij werd elke sector grondig bekeken en tot de conclusie gekomen dat de Europese industrie en economie deze doelstelling kan verwezenlijken. Belangrijk hierbij is dat de EC erop wijst dat het Just Transition Fund steun zal verlenen aan regio's waar de milieutransitie moeilijker en duurder zal zijn.

EC publiceert effectenbeoordeling over -55% doelstelling tegen 2030

Energietransitie

Daarnaast zou een dergelijke doelstelling de energietransitie helpen versnellen. De grootste uitdaging ligt hierbij in hoe de investeringen in de schone energietransitie aanzienlijk kunnen worden opgevoerd. Om een emissiereductie van 55% te bereiken, zal de EU in de periode 2021-2030 namelijk jaarlijks 356 miljard euro extra moeten investeren ten opzichte van de periode 2011-2020. 

Analyse van de Commissie leert ook dat de nationale klimaat- en energieplannen (NECP's) van de lidstaten onvoldoende zijn om tegen 2030 een vermindering van de broeikasuitstoot met 55% te bereiken. (lees er hier alles over). 

De Commissie zal tegen volgende zomer al haar klimaat- en energiewetgeving herzien via de offshore-strategie voor hernieuwbare energie, de renovatiegolf, de herziening van de ETS-regeling en de hervorming van de energiebelastingrichtlijn.

Alles aanpakken

De effectbeoordeling wijst ook op de huidige manier van consumeren.We moeten de manier waarop we met de natuur omgaan, produceren en consumeren, leven en werken, eten en verwarmen, reizen en bewegen veranderen”.  De EC wil hierbij heel wat aanpakken, van gevaarlijke chemicaliën tot ontbossing en vervuiling. De presentatie van de strategie voor duurzame chemicaliën wordt op 14 oktober verwacht. Een wetgevingsvoorstel voor een initiatief voor een duurzaam productbeleid is gepland voor 2021 als onderdeel van het nieuwe Circulaire Actieplan voor de Economie.

NGO’s 

Hoewel enkele milieu-NGO's pleiten voor een doelstelling van ten minste 65%, is dit scenario niet beoordeeld in de effectbeoordeling. De Europese Commissie dringt erop aan dat een geleidelijke vermindering de enige mogelijke piste is. 

Aangescherpte klimaatwet

De Europese Commissie heeft haar voorstel voor een klimaatwet, die momenteel door de medewetgevers wordt bestudeerd, gewijzigd om de nieuwe doelstelling voor 2030 (-55%) erin op te nemen.

Debat Vlaams Parlement

Daags na het uitbrengen van de effectbeoordeling, werd deze besproken in de commissie leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en energie van het Vlaams Parlement. 

Minister Zuhal Demir wees op enkele onduidelijkheden in deze beoordeling. Zo was het volgens haar niet duidelijk wat de impact is op de globale emissies en wat andere handelsblokken zullen doen, hoe het ETS-systeem zal worden aangepast en hoeveel dat zal kosten op individueel niveau en op welke manier de inspanningen tussen de lidstaten zullen worden verdeeld. 

De Minister haalde aan de beoordeling enkel rekening houdt met het overkoepelende Europese niveau. Net Zoals Frankrijk en Nederland zal Vlaanderen eerst de impact op haar specifieke sectoren en industrie laten beoordelen alvorens een standpunt uit te spreken. De minister wees er wel op dat het belangrijk is dat dit snel gebeurt, zodat Vlaanderen voldoende kan wegen op de Europese besluitvorming.

Meer lezen

Stepping up Europe’s 2030 climate ambition Investing in a climate-neutral future for the benefit of our people 

Maak een account aan

Volg ons