U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Duitsers brengen compromisvoorstel inzake klimaatwet

14 september 2020 - door Celeste Wezenbeek

Het Duitse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie heeft haar eerste compromisvoorstel over de toekomstige klimaatwet aan de lidstaten bezorgd. De klimaatwet, die op 4 maart door de Europese Commissie is gepresenteerd, bestaat uit een voorstel voor een Europese verordening die tot doel heeft om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De verordening zal effectief in de wetgeving van de Europese Unie verankerd worden en tegelijkertijd tussentijdse doelstellingen vaststellen. 

Door het oorspronkelijke voorstel van de Commissie te wijzigen, wordt in het ontwerp-compromis voornamelijk het traject tussen 2030-2050 herzien.

Duitsers brengen compromisvoorstel inzake klimaatwet

Oorspronkelijk voorstel van de EC 

Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie stelt dat dit traject na 2030 wordt bepaald door de vaststelling van gedelegeerde handelingen. Uiterlijk zes maanden na elke algemene herziening in het kader van de Overeenkomst van Parijs (d.w.z. vanaf 2023 om de vijf jaar) wordt dit dan opnieuw bekeken. 

Duits voorstel 

De Duitse tekst voorziet een eventuele herziening van de klimaatwet om een doelstelling voor 2040 vast te leggen. Zoals verwacht wordt de mogelijkheid om gebruik te maken van gedelegeerde handelingen, waardoor de Commissie meer bevoegdheden zou krijgen bij het vaststellen van klimaatdoelstellingen, door de Duitse autoriteiten geschrapt.

Zij geven de voorkeur aan een voorstel voor een herziening om de doelstelling voor 2040, en dus de weg naar klimaatneutraliteit, via de medebeslissingsprocedure te definiëren. Deze procedure is vergelijkbaar met het voorstel van de Commissie voor de doelstelling voor 2030. Op dit moment worden de klimaatdoelstellingen van de Unie met eenparigheid van stemmen door de staatshoofden en regeringsleiders van de EU gestemd. Via de medebeslissingsprocedure worden de doelstellingen voor 2030 en 2040 met gekwalificeerde meerderheid van stemmen vastgelegd.

In het Duitse ontwerp-compromis staat ook dat binnen 6 maanden na de tweede alomvattende herziening (die zal plaatsvinden in 2028), De Europese Commissie "voorstellen de klimaatdoelstelling van de Unie voor 2040 kan herzien om ervoor te zorgen dat vooruitgang wordt geboekt in de richting van de klimaatneutraliteitdoelstelling van de Unie voor 2050".

Daarnaast is het Duitse voorzitterschap van mening dat de Europese Commissie vóór de goedkeuring ervan moet beoordelen of al haar toekomstige initiatieven verenigbaar zijn met het boeken van vooruitgang op het gebied van de doelstelling omtrent klimaatneutraliteit. 

Polen

Na de Europese Top in december was Polen de enige lidstaat die niet in staat was om zich formeel te verbinden aan de doelstelling van de Europese Unie inzake klimaatneutraliteit. 

De Poolse staatssecretaris Adam Guibourgé- Czetwertyński, verklaarde ondertussen dat zijn land zich zoals alle andere lidstaten inzet om deze doelstelling mee te bereiken. 

Wel benadrukte de staatssecretaris de noodzaak van een rechtvaardige overgang, waarbij lidstaten investeringen moeten kunnen doen die het grootste effect hebben op vermindering van emissies. 

Europees Parlement

Leden van de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement (ENVI) hebben een nieuwe klimaatdoelstelling voor 2030 gestemd. Hierbij opteren ze voor een vermindering van 60% ten opzichte van de niveaus van 1990. 

Verwacht wordt dat President Ursula von der Leyen in haar state of the EU haar steun zal uitspreken voor de ‘ten minste -55% doelstelling’. 

Daarnaast wil het de ENVI- commissie alle lidstaten ook verplichten om alle directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen voor 2025. 

Ook werd toegevoegd dat het maatschappelijk middenveld de 'klimaatwet' kan gebruiken om hun regeringen voor de nationale rechter te dagen als ze er niet in slagen om te voldoen aan hun klimaatverplichtingen.

Tot slot stelt de commissie dat de doelstelling van klimaatneutraliteit voor 2050 op elke lidstaat afzonderlijk moeten toegepast worden en niet op de EU als geheel. 

Volgende stappen

Het verslag zal nu in de plenaire vergadering van oktober door het voltallige Europees Parlement in stemming worden gebracht. 

Als het verslag - en dus ook de doelstelling van 60% - wordt aangenomen, zal het Parlement klaar zijn voor de volgende fase, de inter-institutionele onderhandelingen trialogen. 

Meer lezen

Lees hier het compromis-voorstel van het Duitse voorzitterschap.

Lees hier de amendementen van de ENVI commissie. 

 

Maak een account aan

Volg ons