U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Commissie lanceert eerste Europese klimaatwet

05 maart 2020 - door Ina De Vlieger

De Commissie presenteerde op 4 maart haar voorstel voor eerste Europese klimaatwet. Daarmee verankert ze het politieke engagement van de EU om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn in wetgeving. 

  • De EU-klimaatwet bepaalt het streefcijfer voor 2050.
  • Ze vormt de kern van de EU Green Deal en zet hiermee koers voor alle EU-beleid.
  • Bovendien zorgt deze wet ervoor dat overheden, bedrijven en burgers weten waar ze aan toe zijn.

De klimaatwet moet er voor zorgen dat de EU en haar lidstaten doelgericht en gedisciplineerd blijven om resultaten te behalen. Ze zet ons op weg naar een duurzamere toekomst.

Commissie lanceert eerste Europese klimaatwet

2050-doelstelling bindend op EU-niveau

De juridisch bindende doelstelling van broeikasgasneutraliteit tegen 2050 geldt niet voor elke lidstaat afzonderlijk. Wel zijn de EU-instellingen en de lidstaten samen verplicht om op EU- en nationaal niveau de nodige maatregelen te nemen om de doelstelling te halen.

De klimaatwet bevat maatregelen om de voortgang op te volgen en waar nodig bij te sturen. Dat kan op basis van bestaande systemen, zoals het governanceproces voor de nationale energie- en klimaatplannen (NECP), regelmatige verslagen van het Europees Milieuagentschap en de meest recente wetenschappelijke gegevens over klimaatverandering en de gevolgen daarvan. De commissie evalueert de vooruitgang om de vijf jaar in overeenstemming met de afspraken in het Akkoord van Parijs.

Stappenplan EU2050 klimaatneutraal

  • Op basis van een impactanalyse stelt de commissie een nieuw EU-streefcijfer voor om de broeikasgasemissies tegen 2030 te verminderen.
  • Zodra de resultaten van deze analyse beschikbaar zijn, past de commissie de klimaatwet aan. Uiterlijk in juni 2021 evalueert de commissie alle relevante beleidsinstrumenten. Waar nodig herziet ze de voorstellen om de extra emissiereducties voor 2030 te realiseren.
  • De commissie stelt voor een traject voor broeikasgasemissiereducties voor de gehele EU vast te stellen voor de periode 2030-2050 om de vooruitgang te meten. Daarmee biedt ze voorspelbaarheid voor de overheid, het bedrijfsleven en de burgers.
  • Uiterlijk in september 2023, en daarna om de vijf jaar, beoordeelt de commissie de consistentie van EU- en nationale maatregelen met de doelstelling van klimaatneutraliteit en het traject voor de periode 2030-2050.
  • De commissie is bevoegd om aanbevelingen te doen aan lidstaten waarvan het optreden niet strookt met de doelstelling van klimaatneutraliteit. De lidstaten zijn verplicht daar rekening mee te houden of hun motivering toe te lichten als zij dat niet doen. De commissie kan ook evalueren of het traject en de uniebrede maatregelen toereikend zijn.
  • Ook zijn de lidstaten verplicht aanpassingsstrategieën (klimaatadaptatie) te ontwikkelen en uit te voeren om de weerbaarheid te versterken en de kwetsbaarheid voor de gevolgen van de klimaatverandering te verminderen.

Volgende stappen

De commissie legt het wetgevingsvoorstel voor aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's voor verdere behandeling volgens de gewone wetgevingsprocedure.

10 maart VLEVA-ontbijtsessie 'Eerste EU klimaatwet'

Op dinsdag 10 maart organiseert VLEVA een ontbijtsessie waar Sophie Heyde van de Europese Commissie de eerste klimaatwet komt voorstellen. Zij is juridisch beleidsmedewerker bij DG CLIMA. Het verslag en de presentatie van de Commissie zijn beschikbaar.

Meer lezen

Europese klimaatwet, COM(2020) 80 final

MEMO: Vragen en antwoorden over de Europese klimaatwet

Website van de Europese Commissie 'EU climate action and the European Green Deal'

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons