U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Balans van 5 jaar energie-unie

23 april 2019 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie (EC) publiceerde haar vierde verslag over de stand van de energie-unie.

 • Dit document maakt de balans op van de uitvoering van de energie-unie. Het gaat vergezeld van twee voortgangsrapporten over hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.
 • Gelijktijdig publiceerde EC een verslag over de uitvoering van het strategisch actieplan voor batterijen.
 • Ook de mededeling over efficiëntere besluitvorming op het gebied van het Europese energie- en klimaatbeleid.
Balans van 5 jaar energie-unie

De energie-unie heeft als doel de consument zekere, duurzame, concurrerende en betaalbare energie te bieden. Zij doet dit door de Europese energie- en klimaatsystemen en -beleidsmaatregelen te herzien en de EU een voortrekkersrol te laten spelen bij de aanpak van wereldwijde hernieuwbare energie en klimaatverandering.

Conclusies 4de verslag stand van zaken energie-unie

De oprichting van de energie-unie heeft een nauwe samenwerking tussen de EU-instellingen, de lidstaten en alle segmenten van de samenleving vereist.

 • Om haar economisch potentieel te realiseren en de klimaatneutraliteit te bevorderen, moet de energie-unie nu stevig worden uitgerold op het terrein.
 • Tussen nu en 2030 zijn de lopende iteratieve dialoog tussen de lidstaten en de Europese Commissie over de nationale energie- en klimaatplannen van cruciaal belang.
 • Integratie en innovatie in alle economische sectoren en bevordering van de samenhang tussen gerelateerde beleidsmaatregelen en verschillende actieniveaus zijn meer dan ooit van essentieel belang.
 • De Europese Commissie moet de burgers, de lokale overheden en het bedrijfsleven blijven betrekken bij de bevordering van de samenwerking, de totstandbrenging van volledige industriële waardeketens en de versterking van stedelijke innovatie en investeringen. De jaarlijkse investeringsbehoefte is bijna 180 miljard euro om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU tegen 2030 te bereiken.
 • De EU moet haar leidende rol op het gebied van wereldwijde klimaat- en energiemaatregelen handhaven en versterken.
 • De strategische langetermijnvisie van de EU voor een welvarende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie tegen 2050 is van essentieel belang om een duidelijke richting te geven aan de verdere ontwikkeling van de energie-unie.

Voortgangsverslag hernieuwbare energie

 • De EU ligt op schema om haar streefcijfers voor hernieuwbare energie voor 2020 te halen. Toch moeten we de inspanningen in de resterende periode opvoeren om ervoor te zorgen dat dit zo blijft gezien het verwachte hogere energieverbruik in de toekomst. Zeven lidstaten waaronder België moeten extra inspanningen leveren.
 • De lidstaten moeten de mogelijkheid overwegen om gebruik te maken van statistische overdrachten, zoals voorzien in de richtlijn hernieuwbare energiebronnen. De Commissie is bereid om de lidstaten hierbij te steunen.
 • De EU-duurzaamheidscriteria hebben het risico van belangrijke directe milieueffecten van biobrandstoffen geminimaliseerd.

Voortgangsverslag energie-efficiëntie

Energie-efficiëntie is een belangrijke motor voor de verbetering van de energie-intensiteit in de verschillende sectoren. Dit is echter niet meer voldoende om de stijging van de energievraag te neutraliseren. We moeten de inspanningen opvoeren, niet alleen om de 2020-doelstellingen te halen, maar ook om de juiste basis te leggen voor het volgende decennium

Strategisch actieplan voor batterijen

Het strategisch actieplan voor batterijen van de Commissie draagt ertoe bij dat we in Europa tegelijkertijd op een gecoördineerde wijze vooruitgang boeken op een aantal onderling samenhangende kwesties. Dit omvat ontwikkelingen rond geconnecteerde en geautomatiseerde voertuigen, energieopslag, de inzet van infrastructuur, consumentvriendelijke interoperabiliteit, grondstoffen, handel en investeringen, en werkgelegenheid en vaardigheden. Deze aanpak helpt ook belangrijke actoren op verschillende niveaus om beter samen te werken om deze doelstellingen te bereiken. Nieuwe samenwerkingsplatforms en partnerschappen voor samenwerking met het bedrijfsleven en belanghebbenden, rekening houdend met de rol van steden en regio's, zijn van essentieel belang om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Lees hier het verslag over de uitvoering van het strategisch actieplan voor batterijen (17 blz.)

Mededeling efficiëntere en democratischere besluitvorming in het energie- & klimaatbeleid 

In deze mededeling stelt de Commissie vast hoe we de besluitvorming kunnen verbeteren om de doelstellingen van de Energie-Unie te bereiken. Belangrijk punt hierbij is dat de EU-leiders snel een besluit nemen over het gebruik van de algemene passerelle-clausule (artikel 48, lid 7, VEU) om over te gaan tot de gewone wetgevingsprocedure en stemming met gekwalificeerde meerderheid. Bovendien biedt de passerelle-clausule van artikel 192, lid 2 de mogelijkheid om over te gaan naar de gewone wetgevingsprocedure voor belastingaangelegenheden op milieugebied.

Lees hier de mededeling efficiëntere en democratischere besluitvorming in het energie- & klimaatbeleid (12 blz.)

Bron en meer lezen

Maak een account aan

DOSSIER

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De richtlijnen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt op 19 december. 

Lees meer
Volg ons