U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Tussentijds akkoord over herziening TEN-E-verordening

20 december 2021 - door Celeste Wezenbeek

De onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een tussentijds akkoord bereikt over de herziening van de verordening betreffende het trans-Europees energienetwerk (TEN-E). Een van de knelpunten in de onderhandelingen was de mogelijkheid om af te wijken van het voorstel van de Europese Commissie om projecten op het gebied van fossiel gas uit te sluiten van de werkingssfeer van deze verordening.

  • Er zijn uitzonderingen toegestaan voor Cyprus en Malta
  • Er is een akkoord over blendingsprojecten
  • De rol van ACER zal worden versterkt
Tussentijds akkoord over herziening TEN-E-verordening

Uitzonderingen voor Malta en Cyprus

Op verzoek van de Raad van de EU hebben de medewetgevers van het Europees Parlement besloten dat sommige gas projecten hun PCI-status zullen mogen behouden, bijvoorbeeld in het geval van Malta en Cyprus. Er mag echter slechts aan één gasinterconnector per lidstaat de PCI-status worden.  Terwijl deze vrijstelling geldt tot en met 31 december 2029, eindigt de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor Europese financiering eindigt op 31 december 2027. Bovendien zullen de projectontwikkelaars, als onderdeel van elke aanvraag voor EU-financiering, een stappenplan moeten voorleggen met de datum waarop de activa een specifieke waterstof infrastructuur toelaat. 

Blending

De medewetgevers hebben ook overeenstemming bereikt over een overgangsperiode voor het zogenaamde ‘blending’.  Grensoverschrijdende "blendingsprojecten" zullen aldus in aanmerking komen voor de PCI-status tot 31 december 2029. Het recht op financiële steun van de EU voor deze projecten zal echter eindigen op 31 december 2027. Het akkoord bepaalt ook dat projecten die niet langer op de PCI-lijst staan, maar waarvoor een aanvraag door de bevoegde autoriteit in behandeling is genomen in aanmerking blijven komen voor versnelde vergunningsprocedures.

Governance

Wat de governance betreft, zijn de medewetgevers overeengekomen dat de band van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) en de belanghebbenden bij de selectie proces versterkt moet worden.  De door de Europese netwerken van transmissiesysteembeheerders voor gas en elektriciteit (ENTSB's) ontwikkelde opties zullen ter toetsing en definitieve goedkeuring aan het ACER worden voorgelegd. In het compromis is ook bepaald dat de Europese wetenschappelijke adviesraad inzake klimaatverandering, die is opgericht bij de Europese klimaatwet, zal nagaan of de infrastructuurprioriteiten verenigbaar zijn met de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU. Als deze advies uitbrengt, moeten de netwerkbeheerders (ENTSB's) daar rekening mee houden of, als zij dat niet doen, ten minste hun beslissing motiveren.

Volgende stappen

Sommige elementen van de overeenkomst moeten nog worden verduidelijkt tijdens een technische trialoog. Deze tussentijdse overeenkomst zal vervolgens moeten worden goedgekeurd door het Parlement - in de commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) en in de plenaire vergadering. Daarnaast zullen ook de lidstaten dit akkoord moeten goedkeuren. De stemming in de ITRE-commissie is gepland voor 26 januari. De ambassadeurs van de lidstaten bij de ambassadeurs bij de EU (Coreper) zullen op 22 december stemmen.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons