Home > Energie en klimaat > Dossiers >

Pakket energie-efficiëntie

Op 30 november publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie. Het voorstel is de concrete vertaling van "eerst energie-efficiëntie", sleutelelement van de Energie-Unie. Het uitgangspunt hierbij is dat de goedkoopste, schoonste en meest zekere energie die energie is die we niet gebruiken. 

De richtlijn wordt herzien omdat het oude wetgevende kader gericht was op de doelstelling om 20% meer te besparen tegen 2020.  In 2014 keurde de raad de nieuwe doelstelling van minstens 27% goed tegen 2030. 

30% minder tegen 2030

Het voorstel voorziet besparingen van 30% met bindende doelstellingen tegen 2030.  Dat betekent dat we in vergelijking met 2005 17% minder energie zullen verbruiken. Dit verminderd verbruik 

 • moet positieve gevolgen hebben voor het concurrentievermogen van de bedrijven, 
 • creëert nieuwe jobs, voornamelijk in de bouwsector 
 • moet zorgen voor een betere beheersing van vervuiling -en gezondheidskosten
 • Bovendien zal ook de bevoorradingszekerheid vergroten vermits de EU 12% minder gas zal invoeren tegen 2030
 • Focus op gebouwen

Lidstaten moeten ervoor zorgen dat energieleveranciers -en verdelers jaarlijks 1,5% meer energie besparen.  Dit zou een grote trigger moeten zijn voor gebouwenrenovatie en de uitrol van energie-efficiëntie applicaties en technieken. En bijgevolg ook voor investeringen hierin. 

Achtergrond

Op 22 januari 2014 publiceerde de Europese Commissie de klimaat- en energiedoelstellingen voor een competitieve, gegarandeerde en koolstofarme Europese economie. 

Deze mededeling bestond uit 3 doelstellingen: 

 • om de Europese broeikasgassen (BKG) met 40% te verminderen tegen 2030 (t.o.v. het uitstootniveau in 1990). Deze nieuwe doelstelling zou ervoor zorgen dat de EU haar BKG op een kostenefficiënte manier met 80% kan verminderen tegen 2050.  Bovendien is het een signaal voor de internationale klimaatonderhandelingen. 
 • om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen (HEB) te verhogen tot 27% in 2030.
 • De mededeling van  23 juli 2014 vervolledigde het doelstellingenpakket: om de energie-efficiëntie tot 30% te verhogen tegen 2030

Het is deze laatste doelstelling die het onderwerp van dit dossier vormt.

De voorstellen volgen de gewone wetgevingsprocedure (medebeslissingsprocedure).

Maak een account aan

Forse vooruitgang in het energiepakket

Icon NIEUWS Forse vooruitgang in het energiepakket

04 december 2018 - door Melanie De Caluwé

De Raad heeft de wetsvoorstellen over hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en governance van de energie-unie aangenomen. Hiermee bereiken de drie voorstellen, die deel uitmaken van het pakket...

Lees meer
VN-klimaattop 2018: uur van de waarheid voor Parijsakkoord

Icon NIEUWS VN-klimaattop 2018: uur van de waarheid voor Parijsakkoord

03 december 2018 - door Ina De Vlieger

Doel van de klimaattop 2018 (COP24) is de laatste hand te leggen aan de implementatierichtlijnen van het Klimaatakkoord van Parijs. Standpunten EU-instellingen op een rij en de weg naar COP24.

Lees meer
Europa klimaatneutraal tegen 2050

Icon NIEUWS Europa klimaatneutraal tegen 2050

28 november 2018 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie heeft op 28 november haar langetermijnstrategie “A Clean Planet for All” voorgesteld. Deze strategie bepaalt de koers voor een klimaatneutrale economie tegen 2050.

Lees meer
Europees Parlement zet de deur open voor schone energie

Icon NIEUWS Europees Parlement zet de deur open voor schone energie

13 november 2018 - door Melanie De Caluwé

Het Europees Parlement (EP) ondertekende nieuwe regels voor hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en governance van de energie-unie. Dit betekent een belangrijke stap in het pakket schone...

Lees meer
Nieuwe EU-energiestatistieken

Icon NIEUWS Nieuwe EU-energiestatistieken

04 oktober 2018 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie publiceert haar pocketboek EU-energiestatistieken (versie 2018). Hernieuwbare energiebronnen zijn de belangrijkste bron van elektriciteitsproductie in de EU.

Lees meer
 • Europese Commissie lanceert klimaat- en energiedoelstellingen 2030

  Op 22 januari 2014 publiceerde de Europese Commissie de klimaat- en energiedoelstellingen voor een competitieve, gegarandeerde en koolstofarme Europese economie. Deze mededeling bestaat uit 3 doelstellingen, gericht op de vermindering van de broeikasgassen, de toename van het aandeel hernieuwbare energie en de verhoging van de energie-efficiëntie van de Europese economie.

  Het bredere pakket is de feitelijke startpunt voor het dossier energie-efficiëntie, dat er onderdeel van uitmaakt, maar waarvan de concrete voorstellen later zouden volgen.

  Het volledige dossier klimaat- en energiedoelstellingen is hier te vinden.​

 • Resultaten consultatie herziening richtlijn energie-efficiëntie

  De Europese Commissie heeft de resultaten bekend gemaakt van de consultatie die de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie dient voor te bereiden. Ze ontving 332 inzendingen voornamelijk van associaties uit de industrie en individuele bedrijven, maar ook van een aantal ngo's en overheden (incl. Vlaanderen en België). 
  De consultatie focuste onder meer op de verplichting van energie-efficiëntie voor de lidstaten, over meters en facturatie, financiering en monitoring van energie-efficiëntie en de implementatie ervan. 
   

 • EP keurt ITRE-rapport goed: minimum streefdoel ligt op 35 procent

  Europarlementsleden keurden het rapport van de ITRE-commissie goed. Het rapport bevat bijna alle amendementen die door de ITRE-commissie op het voorstel van de Europese Commissie zijn geformuleerd, met uitzondering van de bindende EU-doelstelling inzake energie-efficiëntie tegen 2030. Het EP wil tot 35% zuiniger met energie omspringen tegen 2030. Dit is hoger dan het door de Commissie vooropgestelde streefcijfer van 30%, maar lager dan de 40% die rapporteur Miroslav Poche en de ITRE-commissie verdedigden. 

 • Vergadering Energiegroep van de Raad

  Op 5 februari komt de Groep Energie van de Raad samen om het standpunt van het Europees Parlement over de energie-efficiëntie te bespreken.

  De Energiegroep zal een document van het Bulgaarse voorzitterschap doornemen (nog niet beschikbaar) waarin de belangrijkste standpunten van het Europees Parlement worden geschetst (op basis van het verslag van de ITRE-commissie) en de compromisvoorstellen van het voorzitterschap.

  De vergadering is ter voorbereiding van informele onderhandelingen (trialogen) met het Europees Parlement, met het oog op het bereiken van een akkoord in eerste lezing over het voorstel. 

Europese Commissie

 • EU-Commissaris voor Klimaatactie en Energie Miguel Arias Cañete
 • Vice-voorzitter voor de Energie-Unie Maroš Šefčovič
 • Vice voorzitter voor Jobs, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen Jyrki Katainen,
 • Eerste vice-voorzitter voor betere regelgeving, interinstitutionele relaties, de rechtsstaat en het Charter voor Fundamentele Rechten Frans Timmermans

Europees Parlement - ITRE-Commissie

Rapporteur: Miroslav Poche (S&D, Tsjechië) 

De schaduwrapporteurs zijn: 

 • Anneleen Van Bossuyt (ECR, Vlaanderen)
 • Markus Pieper (EVP, Duitsland) 
 • Gerben Jan-Gerbrandy (ALDE, Nederland) 
 • Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL, Spanje) 
 • Benedek Jávor (Groenen, Hongarije)
Volg ons