U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuwe opzet Europese elektriciteitsmarkt

Op 30 november stelde de Europese Commissie haar kader voor een nieuwe opzet van de Europese elektriciteitsmarkt voor.

Het kader omvat voorstellen voor de herziening van de elektriciteitsverordening en van de elektriciteitsrichtlijn. Doel is om de marktregels te actualiseren en de tekortkomingen van de interne elektriciteitsmarkt te compenseren. De Commissie wil bovendien de consumenten op de voorgrond plaatsen om hen optimaal gebruik te laten maken van nieuwe opportuniteiten en technologieën. En hen actief te laten deelnemen op de markt. Het voorstel voor de herziening legt de nadruk op de interne markt en actualiseert een aantal definities. 

Het voorstel voor de richtlijn focust op vijf elementen:

Het concurrentievermogen van de interne elektriciteitsmarkt

De EC wil het concurrentievermogen garanderen via het principe dat lidstaten ervoor moet zorgen dat competitie mogelijk is, dat de markt gericht is op de consument; flexibel en niet discriminerend. Bovendien zouden nationale maatregelen geen grensoverschrijdende stromen mogen belemmeren of consumentenparticipatie en investeringen. 

Consumentenrechten

In het voorstel kunnen consumenten kiezen tussen en veranderen van aanbieders. De uiteindelijke klant moet een dynamisch prijzencontract kunnen krijgen. De aanbieders moeten hen goed op de hoogte brengen van de opportuniteiten en risico's hierin.  Consumenten moeten ook zelf elektriciteit kunnen opwekken, opslaan en gebruiken in de georganiseerde markt. De Commissie wil de lidstaten ook verplichten om parameters uit te zeteten om energiearmoede te meten. 

Rol van de distributiesysteemoperatoren (DSO's)

Het voorstel brengt wat klaarheid in de taken van de DSO's, meer bepaald over hun activiteiten voor aanbestedingen van netwerkdiensten om meer flexibiliteit, de integratie van elektrische voertuigen en datamanagement de garanderen. De lidstaten zouden dan het noodzakelijke regelgevende kader hiervoor voorzien. 

De Commissie schept ook duidelijkheid over de rol van DSO's in opslag en laadpunten voor elektrische voertuigen.  Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze die zelf bezitten, ontwikkelen of beheren. 

Rol van de transmissiesysteemoperatoren (TSO's)

De tekst maakt hun rul wat overzichtelijker door bestaande bepalingen samen te vatten en te verduidelijken. 

Ontvlechting en transparantie in rekeningen 

De regelgeving over ontvlechting blijft onveranderd, zoals beschreven in het derde Energiepakket.  Dit nieuwe document creëert enkel verduidelijking. 

Waarom was een nieuwe marktopzet nodig?

Het Europese elektriciteitssysteem maakt een periode van grondige verandering door. Het aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zal toenemen van 25% vandaag tot 50% in 2030. Maar wanneer de zon niet schijnt en er geen wind is, moet er nog steeds voldoende elektriciteit worden geproduceerd om energie te leveren aan consumenten en het elektriciteitsnet stabiel te houden.De elektriciteitsmarkt verandert voortdurend en de markt van vandaag verschilt fundamenteel van die van vijf jaar geleden.

Vooraf?

In 2015 consulteerde de Europese Commissie alle stakeholders en ontving 320 insteken. 

De voorstellen volgen de gewone wetgevingsprocedure (medebeslissingsprocedure).

Maak een account aan

Geen gerelateerd nieuws
 • Andere
  Tekst compromisakkoord beschikbaar gesteld

  De tekst van het compromisakkoord over het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende de interne elektriciteitsmarkt is beschikbaar gesteld. Van de ambassadeurs van de lidstaten wordt verwacht dat zij de overeenkomst bestuderen, met het oog op de goedkeuring van de tekst op 18 januari 2019.

 • Raad van de Europese Unie
  EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt

  Het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad en de vertegenwoordigers van het Europees Parlement bereikten op woensdag 19 december compromissen over de wijzigingen die moesten worden aangebracht in de voorstellen voor een richtlijn en een verordening betreffende de elektriciteitsmarkt. Deze overeenkomst moet nog formeel door de Raad en de ITRE-commissie van het Parlement worden goedgekeurd.

 • Raad van de Europese Unie
  Kortsluiting in onderhandelingen voor Europese elektriciteitsmarkt

  De Raad en het Europees Parlement hebben na onderhandelingen op 5 december 2018 geen compromis bereikt over het voorstel van de Commissie tot herziening van de elektriciteitsrichtlijn. De wetgevers konden geen gemeenschappelijk standpunt vinden over de kwestie van gereguleerde energieprijzen.

 • Raad van de Europese Unie
  Raadsexperten bespreken EC-voorstel op 8 oktober

  De Raadsexperten worden verwacht om op 8 oktober 2018 het voorstel van de Commissie te bespreken.

  De ambassadeurs van de lidstaten zullen het voorstel van de Commissie tot herziening van de elektriciteitsrichtlijn bespreken op 12 oktober 2018. Tijdens deze vergadering van het COREPER bereiden ambassadeurs zich voor op de derde trialoogvergadering, die op 18 oktober zal plaatsvinden.

 • Document trialoog
  Werkdocumenten triloog beschikbaar

  De eerste versie van het document van het Bulgaarse voorzitterschap over 1) het Commissievoorstel tot herziening van de elektriciteitsrichtlijn en over 2) het Commissievoorstel voor een verordening betreffende de interne elektriciteitsmarkt werd beschikbaar gesteld. Deze eerste versies bevatten alleen het oorspronkelijke voorstel, de algemene aanpak van de Raad en het ITRE-commissierapport. De kolom voor compromisvoorstellen is leeg en de lidstaten kunnen tot 1 juni schriftelijk voorstellen indienen voor compromisvoorstellen.

  Technische voorbereidingen voor onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement kunnen in juni van start gaan, maar de trialoogvergaderingen zullen naar verwachting niet eerder dan juli beginnen. Onderhandelingen zullen daarom plaatsvinden onder het aantredende Oostenrijkse voorzitterschap.

 • Europees Parlement
  Stemming in ITRE: rapport en mandaat voor trialoogonderhandelingen goedgekeurd

  De ITRE-commissie heeft gestemd over de elektriciteitsverordening en de wijziging van de elektriciteitsrichtlijn. De ITRE-rapporten kan je hieronder vinden. Ze hebben ook hun stem uitgebracht over het mandaat om met de trialoog te beginnen. Indien dit in plenaire stemming niet betwist wordt, zullen de trialooggesprekken starten tijdens de volgende plenaire sessie in Straatsburg (12 – 15 maart).

 • Conclusie Raad van de Europese Unie
  De Raad bereikt haar onderhandelingsstandpunt

  De Raad energie bereikte twee standpunten over de interne elektriciteitsmarkt, namelijk over 1) de verordening tot vaststelling van het kader voor een interne markt voor elektriciteit in de hele EU; en 2) de richtlijn met gemeenschappelijke regels om ervoor te zorgen dat de interne elektriciteitsmarkt in de

 • Ontwerprapport Europees Parlement
  ontwerpverslag in ITRE-commissie

 • Andere
  Citizens' Energy Forum - 30 mei 2017

  Op het negende Citizens' Energy Forum in Londen gaat er speciale aandacht naar hoe consumenten betere keuzes kunnen maken in energieproducten -en diensten, de rol van lokale energiecommunities, nieuwe technologieën di consumenten kunnen gebruiken om hun verbruik bij te houden en dus lagere rekeningen te hebben en hoe hun eigen energie op te wekken.  Lees de conclusies op de website van de Europese Commissie. 

   

 • Europees Parlement
  Debriefing over de voorstellen voor een nieuwe opzet van de elektriciteitsmarkt in het Europees Parlement

 • Raad van de Europese Unie
  Debriefing over de voorstellen voor een nieuwe opzet van de elektriciteitsmarkt in de energieraad

 • Voorstel Europese Commissie
  Publicatie voorstel nieuwe opzet Europese elektriciteitsmarkt

  Op 30 november stelde de Europese Commissie haar kader voor een nieuwe opzet van de Europese elektriciteitsmarkt voor. Het kader omvat voorstellen voor de herziening van de elektriciteitsverordening en van de elektriciteitsrichtlijn. Doel is om de marktregels te actualiseren en de tekortkomingen van de interne elektriciteitsmarkt te compenseren. De Commissie wil bovendien de consumenten op de voorgrond plaatsen om hen optimaal gebruik te laten maken van nieuwe opportuniteiten en technologieën. En hen actief te laten deelnemen op de markt. Het voorstel voor de herziening legt de nadruk op de interne markt en actualiseert een aantal definities. 

 • Europees Parlement
  Richtlijnen van het Europees Parlement in een eigen initiatief rapport

  In een resolutie gaf het Europees Parlement haar volledige steun om een nieuwe opzet voor de Europese elektriciteitsmarkt uit te denken.  Een markt die gebaseerd is op een verbeterde regionale samenwerking en met focus op verbeterde, gedecentraliseerde en meer flexibele markten.  Volgens het EP moet het voorstel ook de levering van elektriciteit garanderen en hernieuwbare energie beter in de markt integreren. 

Europese Commissie

 • EU-Commissaris voor Klimaatactie en Energie Miguel Arias Cañete
 • Vice-voorzitter voor de Energie-Unie Maroš Šefčovič
 • Eerste vice-voorzitter voor betere regelgeving, interinstitutionele relaties, de rechtsstaat en het Charter voor Fundamentele Rechten Frans Timmermans

Europees Parlement - ITRE-commissie

Rapporteur: Let Krišjānis Kariņš (EVP) 

De schaduwrapporteurs:

De Pool Zdzisław Krasnodębski (ECR)

Est Kaja Kallas (ALDE), 

de Duitse Cornelia Ernst (GUE/NGL, Germany)

Luxemburger Claude Turmes (Groenen)

Volg ons