U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Research and Innovation actions in support of the implementation of the Adaptation to Climate Change Mission

Deadline

Code

HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01

Inleiding

In februari 2021 heeft de Europese Commissie een EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering goedgekeurd, waarin wordt uiteengezet hoe de EU zich kan aanpassen aan de onvermijdelijke effecten van de klimaatverandering en tegen 2050 klimaatbestendig kan worden.

In het verlengde van de overtuiging dat we ons nu moeten aanpassen aan het klimaat van morgen, lanceert de EU een specifieke missie om de veerkracht van iedereen, of het nu gaat om regio's, steden, burgers of bedrijven, ten aanzien van de klimaatverandering te bevorderen. De missie "Aanpassing aan de klimaatverandering" zal Europa in staat stellen zich voor te bereiden op onvermijdelijke klimaateffecten en de overgang naar een klimaatbestendig Europa te versnellen. In het uitvoeringsplan worden het doel en de doelstellingen, alsmede de uitvoeringsdetails van de missie "Aanpassing aan de klimaatverandering"

De missie, die is geworteld in onderzoek en innovatie, zal concrete doelstellingen formuleren en de Europeanen tastbare oplossingen aanreiken.

Een regionale aanpak

De EU wil alle actoren, zoals EU-lidstaten, regionale en lokale autoriteiten, onderzoeksinstellingen, investeerders en burgers, mobiliseren om een reëel en blijvend effect te creëren.

Door de Europese regio's te helpen klimaatbestendig te worden, zal de missie hen helpen voorbereid te zijn op onvermijdelijke veranderingen en extreme gebeurtenissen.

Terwijl sommige regio's en steden in Europa goed voorbereid zijn op de klimaatverandering, streven andere naar oplossingen om hun kwetsbaarheden aan te pakken. Minder ontwikkelde regio's die kwetsbaarder zijn voor klimaateffecten en vaak een gering aanpassingsvermogen hebben, zullen bijzondere aandacht krijgen. Het is de bedoeling Europese regio's die vooroplopen op het gebied van onderzoeksprestaties en aanpassing aan de klimaatverandering te vragen hun ervaring te delen en hen te begeleiden bij het vinden van oplossingen die zijn aangepast aan hun eigen klimatologische situatie en economie.en van de resterende lacunes op de gebieden van innovatie en transformatie. Zij zal state-of-the-art kennis en gegevens over klimaateffecten en -risico's opleveren; de ontwikkeling en beproeving ondersteunen van oplossingen die een of meer van de systemen kunnen aanpakken die als essentieel voor de opbouw van klimaatbestendigheid zijn aangemerkt, en oplossingen demonstreren, onder meer om kustgebieden om te vormen in de richting van klimaatneutraliteit en klimaatbestendigheid, en tegelijk water te beschermen.

Doelstellingen

De O&I-steun zal op verschillende manieren worden verleend:

1. algemene steun verlenen aan Europese regio's en gemeenschappen om klimaatrisico's en -kansen beter te begrijpen, zich erop voor te bereiden en ze te beheren

2. Versnellen van transformaties naar klimaatbestendigheid: samenwerken met ten minste 150 regio's en gemeenschappen om hun transformatie naar een klimaatbestendige toekomst te versnellen, door hen te ondersteunen bij de co-creatie van innovatietrajecten en het testen van oplossingen

3. Systemische omvormingen tot klimaatbestendigheid demonstreren: ten minste 75 grootschalige demonstraties van systemische omvormingen tot klimaatbestendigheid in Europese regio's en gemeenschappen uitvoeren.

Voor 2021 zal de missie zich toespitsen op de ontwikkeling van een gemeenschappelijk kader voor risicobeoordeling, op basis waarvan een eerste reeks regio's en gemeenschappen zal worden ondersteund om een beter inzicht te krijgen in hun klimaatrisico's en om een agenda en een stappenplan op te stellen om hun lokale klimaatbestendigheid op te bouwen. Er zullen ook enkele demonstraties van repliceerbare oplossingen voor klimaatbestendigheid worden gefinancierd.

In 2022 zal de missie zich toespitsen op de coördinatie van de portefeuille van innovaties op het gebied van klimaatadaptatie en het identificeren.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Nationaal contactpunt

NCP Flanders

Contactpersonen voor de Horizon Europe Missions vind je op de website van NCP Flanders

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons