U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Next-generation of Energy Performance Assessment and Certification

Deadline

Code

LC-SC3-B4E-4-2020

Doelstellingen

Krachtens de richtlijn energieprestatie van gebouwen hebben alle EU-landen onafhankelijke certificeringssystemen voor energieprestaties opgezet, ondersteund door onafhankelijke controle- en verificatiemechanismen. De huidige praktijken en instrumenten voor de beoordeling en certificering van energieprestaties die in heel Europa worden toegepast, staan ​​echter voor een aantal uitdagingen.

Beoordelingsprocessen en certificaten moeten betrouwbaarder, gebruiksvriendelijker, kosteneffectiever worden, van vergelijkbare goede kwaliteit zijn en voldoen aan de EU-wetgeving om vertrouwen in de markt te wekken en investeringen in energiezuinige gebouwen te stimuleren. Ze moeten in toenemende mate de slimme dimensie van gebouwen weerspiegelen en tegelijkertijd de convergentie van kwaliteit en betrouwbaarheid van energieprestatiecertificaten (EPC's) in heel Europa vergemakkelijken. De methodologieën voor energieprestaties van gebouwen moeten ook zorgen voor een technologieneutrale aanpak, transparant worden gepresenteerd met gebruikmaking van internationale en Europese normen, met name de ISO / CEN-normen die zijn ontwikkeld in opdracht van het mandaat van de Commissie M / 480, met als doel de presentatie van nationale en regionale keuzes op vergelijkbare basis.

Energiebeoordelingsschema's van de volgende generatie zullen gebouwen op een holistische en kosteneffectieve manier waarderen in verschillende complementaire dimensies: omhullende prestaties, systeemprestaties en slimme gereedheid (dwz het vermogen van gebouwen om slim te worden bewaakt en gecontroleerd en om betrokken te raken bij de vraagzijde management strategieën). De beoordeling moet gebaseerd zijn op een overeengekomen lijst van parameters / indicatoren, zoals b.v. berekend jaarlijks eindenergiegebruik, aandeel van gebruikte hernieuwbare energie, verleden (klimaatgecorrigeerd) eindenergieverbruik en energieverbruik, comfortniveaus of het niveau van slimheid. Bij de beoordelingsmethoden moet in toenemende mate rekening worden gehouden met outputprestatiemetingen (werkelijke gemeten gegevens), gebruikmakend van beschikbare en toenemende aantallen gebouwenergiegerelateerde gegevens van sensoren, slimme meters, aangesloten apparaten enz. Deze nieuwe schema's zouden moeten bijdragen tot het verbeteren van de effectiviteit van certificaten door aan te tonen hoe deze kunnen worden versterkt, gemoderniseerd en het best kunnen worden gekoppeld aan geïntegreerde nationale / regionale certificeringsregelingen binnen een kader dat de controle op de naleving en de doeltreffendheid van financiële steun bevordert.

Budget

Het budget voor deze oproep is 6 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Rekening houdend met de aard van de activiteit en met als doel het maximaliseren van de Europese toegevoegde waarde en het gebruik van de Europese markt door middel van transnationale samenwerking, gelden de volgende aanvullende verkiesbaarheidscriteria voor coördinatie- en ondersteuningsacties (CSA):

 • ten minste drie juridische entiteiten nemen deel aan een actie;
 • elk van de drie juridische entiteiten is gevestigd in een andere lidstaat of geassocieerd land
 • alle drie de juridische entiteiten zijn onafhankelijk van elkaar

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie kan je terecht bij Bart De Caesemaeker (bart.decaesemaeker@vlaio.be) van NCP Flanders.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons