U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Mainstreaming sustainable energy finance & integrating energy performance in EU sustainable finance criteria & standards

Deadline

Code

LIFE-2021-CET-MAINSTREAM

Doelstellingen

Het onderwerp heeft tot doel investeringen in duurzame energie aantrekkelijker te maken voor particuliere investeerders en deze af te stemmen op het duurzame financieringsbeleid van de EU.

Er moeten aanzienlijke extra investeringen worden gemobiliseerd om de ambitie van de Europese Green Deal en het EU-beleid op het gebied van energie en klimaat te verwezenlijken. De omvang van de investeringen vereist het mobiliseren van zowel de publieke als de particuliere sector en het in stand houden van de investeringsstroom in de tijd.

Hoewel aanzienlijke uitgaven van de publieke sector een hefboomwerking zijn voor particuliere financiering voor duurzame energie (bijvoorbeeld via de InvestEU-faciliteit), ontbreekt het veel particuliere investeerders nog steeds aan voldoende prikkels en methoden om de waargenomen complexiteit en risico's die aan dit soort projecten zijn verbonden, te overwinnen. Investeringen in duurzame energie, die in de eerste plaats worden opgevat als investeringen in energie-efficiëntie en kleinschalige hernieuwbare energiebronnen, moeten verder worden verminderd en geïntegreerd in de operationele en strategische benaderingen van marktdeelnemers, met name particuliere financiële instellingen.

Toenemend bewijs van meerdere voordelen die worden gegenereerd door duurzame energieprojecten (bijv. meer comfort, betere gezondheid, hogere waarde van onroerend goed, weerbaarheid tegen extreme weersomstandigheden) heeft gevolgen voor het financiële rendement van particuliere investeerders. Deze invloed wordt echter nog niet volledig in aanmerking genomen en moet worden versneld, zodat alle kosten en baten van investeringen in duurzame energie naar behoren worden weerspiegeld in particuliere financieringsstrategieën op grote schaal.

De EU-strategie voor duurzame financiering en de bijbehorende regelgeving, in met name de EU-taxonomieverordening heeft tot doel duurzaamheid in de corporate governance-kaders te verankeren, aangezien veel bedrijven zich nog steeds te veel richten op financiële prestaties op korte termijn in vergelijking met hun ontwikkelings- en duurzaamheidsaspecten op de lange termijn. Het veranderen van deze focus kan grote gevolgen hebben voor de schaal en ambitie van investeringen in duurzame energie, met name in de bouwsector.

De acceptatie van de benaderingen die zijn vastgelegd in de EU-taxonomieregelgeving door particuliere en publieke actoren, is van cruciaal belang om investeringen in duurzame energie te versnellen en op te schalen. Een goede implementatie van het ondersteunende beleid en de wetgeving, zoals het voorstel voor een Corporate Sustainability Reporting Directive en labels voor retailbeleggingsproducten, zijn ook belangrijke bouwstenen van dit proces.

Alle bovengenoemde uitdagingen zijn gerelateerd aan risicobeheer en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en het adequate gebruik van hoogwaardige, interoperabele gegevens, in overeenstemming met de visie van de Europese dataruimte. Digitale en financiële technologieën bieden katalyserende mogelijkheden om gegevens te benutten om duurzame investeringen te versnellen en burgers te betrekken door retail- en kapitaalmarkten met elkaar te verbinden.

In dit verband zijn adequate instrumenten en methoden nodig om particuliere financiering aan te trekken voor investeringen in duurzame energie, met bijzondere aandacht voor het segment energie-efficiëntie. Sommige bestaan ​​al en moeten worden verfijnd en uitgebreid. Er is ook behoefte aan het aanmoedigen van afstemming op de wettelijke vereisten en het beleid, zowel aan de vraag- als aan de vraagzijde van de financiering. Een dergelijke afstemming zou op zijn beurt een massale opschaling van retailinvesteringen in duurzame energie en securitisatie van duurzame energieactiva kunnen bevorderen die nodig zijn om de investeringskloof te dichten en de EU-beleidsdoelstellingen op het gebied van klimaatactie en duurzame ontwikkeling te halen.

Budget

5,5 miljoen euro.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de Funding & Tender portal van de Europese Commissie.

Nationaal contactpunt

Federaal contactpunt efficiënt gebruik van natuurlijke grondstoffen, beleid en informatie over milieuproblematiek en klimaat
Stefanie Hugelier
stefanie.hugelier@milieu.belgie.be  
T 02 524 96 88

Vlaams aanspreekpunt en federaal contactpunt natuur en biodiversiteit
Wim Smits
wim.smits@vlaanderen.be
T 0492 237915

Vlaams contactpunt voor Clean energy transition

veka.eufinanciering@vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Programma voor Milieu en Klimaat - LIFE

Doelstellingen

De algemene doelstelling van het LIFE-programma is bij te dragen tot de verschuiving naar een duurzame, circulaire, energie-efficiënte, klimaatneutrale en -veerkrachtige economie. 

De projecten zullen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal door onder meer de EU-biodiversiteitsstrategie en het actieplan voor de circulaire economie te ondersteunen, bij te dragen aan het groene herstel van de COVID-19-pandemie en Europa te helpen tegen 2050 een klimaatneutraal continent te worden. Bij veel van de nieuwe projecten gaat het om grensoverschrijdende projecten waarbij meerdere lidstaten betrokken zijn.

Welke soort acties:

Milieu

1. Natuur en biodiversiteit

LIFE Natuur en biodiversiteit (subprogramma milieu) financiert beste praktijk-, piloot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan de implementatie van de richtlijnen vogel- en habitatrichtlijnen en de biodiversiteitsstrategie 2030 en voor de ontwikkeling, uitvoering en het beheer van het Natura 2000-netwerk.

2. Circulaire economie 

 • Verminderen van het verbruik van hulpbronnen en vergemakkelijken van de overgang naar een duurzame, circulaire, gifvrije, energie-efficiënte en klimaatbestendige economie. 
 • Terugdringen van de afvalproductie in overeenstemming met de kaderrichtlijn afvalstoffen en de vermindering van gevaarlijke afvalstoffen met het oog op de verbintenis van de EU in het kader van het Verdrag van Bazel. 
 • Verbetering van het afvalbeheer met betrekking tot de inzameling en opslag van afval. 
 • Zorgen voor schone lucht voor de EU-burgers, overeenkomstig het actieplan voor een vervuilingsvrije omgeving. 
 • Vermindering van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen. 
 • Vermindering van de blootstelling aan schadelijke geluidsniveaus. 
 • Bereiken van een goede toestand van de waterlichamen in de Unie. 
 • Bescherming van de EU-bodems tegen verontreiniging 

Klimaatactie

1. Klimaatmitigatie en -adaptatie

 • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de overgang naar ‘schone’ energie en verbetering van de energie-efficiëntie. 
 • Verbetering van de werking van de regeling voor de handel in emissierechten. 
 • Ondersteuning van duurzame beheerspraktijken voor land, bossen, bodem, zeeën en oceanen, waardoor de uitstoot wordt verminderd of de CO2-uitstoot wordt teruggedrongen.
 • Ontwikkeling en bevordering van oplossingen om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen. 
 • Stedelijke aanpassing en ruimtelijke ordening, met inbegrip van gezondheidsrelevante aspecten; veerkracht van de infrastructuur, met inbegrip van de toepassing van blauw-groene infrastructuur; op ecosystemen gebaseerde benaderingen van de aanpassing; bescherming en herstel van wetlands; duurzaam beheer van water, met name in droogtegevoelige gebieden; overstromings- en kustbeheer; voorbereiding op extreme weersomstandigheden, met name in de ultraperifere regio's; en veerkracht van de landbouw-, bosbouw- en toeristische sector ten aanzien van klimaatbedreigingen (bijvoorbeeld bosbranden, overstromingen, bodemerosie en droogtes).

2. Clean energy transition

Zal erop gericht zijn de overgang naar een energie-efficiënte, op hernieuwbare energie gebaseerde, klimaatneutrale en -veerkrachtige economie te vergemakkelijken door coördinatie- en ondersteuningsacties in heel Europa te financieren. Deze acties, met een hoge toegevoegde waarde voor de EU, zijn erop gericht de marktbelemmeringen die de sociaaleconomische overgang naar duurzame energie belemmeren, te doorbreken, waarbij doorgaans meerdere kleine en middelgrote belanghebbenden, waaronder lokale en regionale overheden en organisaties zonder winstoogmerk, worden betrokken en waarbij de consument wordt betrokken.

Soorten projecten

 • Standaardactieprojecten
 • Strategische natuurprojecten (SNAP): uitvoering van samenhangende actieprogramma's in de lidstaten met het oog op de integratie van deze doelstellingen en prioriteiten in andere beleids- en financieringsinstrumenten, onder meer door gecoördineerde uitvoering van de prioritaire actiekaders. 
 • Strategische geïntegreerde projecten (SIP): uitvoering, op regionale, multiregionale, nationale of transnationale schaal, van milieu- of klimaatstrategieën of actieplannen van de autoriteiten van de lidstaten en vereist door specifieke milieu-, of klimaat- of relevante energiewetgeving of -beleid van de Unie, waarbij ervoor wordt gezorgd de belanghebbenden erbij te betrekken en de coördinatie met en mobilisering van ten minste één andere EU, nationale of particuliere financieringsbron. 
 • Projecten voor technische bijstand: projecten die de ontwikkeling ondersteunen van capaciteit voor deelname aan standaardactieprojecten, de voorbereiding van strategische natuurprojecten en strategische geïntegreerde projecten. 
 • Andere acties zoals coördinatie- en ondersteuningsacties gericht op capaciteitsopbouw, op verspreiding van informatie en kennis, en op bewustmaking ter ondersteuning van de overgang naar hernieuwbare energie en meer energie-efficiëntie. 

LIFE creëert naast de traditionele projecten twee financiële instrumenten. Deze worden beheerd door de Europese Investeringsbank EIB:

 • De “Private Financing for Energy Efficiency (PF4EE)” maakt energie efficiënte projecten - die aansluiten bij de Nationale Energie-efficiëntie Actieplannen- mogelijk via leningen bij private banken. Voor België zet Belfius in op dit instrument om interessante leningen beschikbaar te stellen. Website: https://pf4ee.eib.org/
 • Met de “Natural Capital Financing Facility"  tracht de EIB biodiversiteits- en adaptatieprojecten van private of publieke organisaties te financieren.  

Om van deze specifieke instrumenten gebruik te maken, dient men zich rechtstreeks te wenden tot de EIB: PF4EE_Instrument@eib.org of NCF_Instrument@eib.org.

Budget

Budget 2021-2027: 5,4 miljard euro. 

 • Milieu: 3,4 miljard euro en
 • Klimaatactie: 1,9 miljard euro.

60% van het budget is voorzien voor biodiversiteit.

Cofinancieringspercentage: 

(1) tot 60% voor (i) strategische natuurprojecten in het kader van het subprogramma Natuur en Biodiversiteit, (ii) strategische geïntegreerde projecten in het kader van de subprogramma's Circulaire economie en levenskwaliteit, Matiging van de klimaatverandering en Aanpassing, en Schone energietransitie, (iii) projecten voor technische bijstand, en (iv) standaardactieprojecten.

(2) tot 75% voor projecten die worden gefinancierd in het kader van het subprogramma Natuur en biodiversiteit, met name projecten die betrekking hebben op prioritaire habitats of soorten voor de uitvoering van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad of op vogelsoorten die als prioritair worden beschouwd voor financiering wanneer dat nodig is om de instandhoudingsdoelstelling te bereiken.

(3) tot 70% voor non-profitorganisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en handhaving van de wetgeving en het beleid van de EU en die voornamelijk actief zijn op het gebied van milieu of klimaatactie.

(4) tot 75-95% voor technische-bijstandsprojecten voor capaciteitsopbouw ter ondersteuning van de activiteiten van de lidstaten met een geringe daadwerkelijke deelname aan het LIFE-programma.

 

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Horizon Europe
 • GLB 
 • EFRO
 • InvestEU
 • Innovatiefonds
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Energie en klimaat
Milieu
Regionaal beleid
Maritieme zaken en visserij
Plattelandsbeleid
Stedelijk beleid
Transport

Info & contact

Federaal contactpunt efficiënt gebruik van natuurlijke grondstoffen, beleid en informatie over milieuproblematiek en klimaat
Stefanie Hugelier
stefanie.hugelier@milieu.belgie.be  
T 02 524 96 88

Vlaams aanspreekpunt en federaal contactpunt natuur en biodiversiteit
Wim Smits
wim.smits@vlaanderen.be
T 0492 237915

Vlaams contactpunt voor Clean energy transition

veka.eufinanciering@vlaanderen.be

Lees meer
Volg ons