U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Milieu > Calls >

LIFE: Calls for Proposals to finance "Traditional Projects" under the LIFE sub-programme for Climate Action

Deadline

Inleiding

Calls in het kader van het LIFE-programma staan opnieuw open. Deze call is een oproep voor projecten die vallen onder de subcategorie "klimaatactie".

Doelstellingen

LIFE Climate Change Mitigation (subprogramma klimaatactie) zal goede praktijken, piloot- en demonstratieprojecten financieren die: 

 • bijdragen tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
 • bijdragen tot de uitvoering en ontwikkeling van het beleid en de wetgeving van de Unie inzake mitigatie van klimaatverandering, inclusief mainstreaming op alle beleidsterreinen, met name door het ontwikkelen, testen en demonstreren van beleids- of managementbenaderingen, beste praktijken en oplossingen voor de matiging van de klimaatverandering; 
 • kennis verbeteren voor de ontwikkeling, beoordeling, monitoring, evaluatie en implementatie van effectieve maatregelen en maatregelen ter beperking van de klimaatverandering en die het vermogen vergroten om die kennis in de praktijk toe te passen; 
 • de ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde benaderingen, zoals voor strategieën voor de beperking van de klimaatverandering en actieplannen, op lokaal, regionaal of nationaal niveau vergemakkelijken; 
 • bijdragen aan de ontwikkeling en demonstratie van innovatieve technologieën, systemen, methoden en instrumenten voor de beperking van de klimaatverandering die geschikt zijn om te worden gerepliceerd, overgebracht of geïntegreerd.

 LIFE Climate Change Adaptation (subprogramma klimaatactie) zal goede praktijken, piloot- en demonstratieprojecten financieren die:

 • bijdragen aan het ondersteunen van inspanningen die leiden tot een grotere veerkracht tegen klimaatverandering; 
 • bijdragen tot de ontwikkeling en uitvoering van het EU-beleid inzake aanpassing aan de klimaatverandering, inclusief mainstreaming op alle beleidsterreinen, met name door het ontwikkelen, testen en demonstreren van beleids- of managementstrategieën, beste praktijken en oplossingen voor aanpassing aan de klimaatverandering, inclusief waar passend ecosysteem- gebaseerde benaderingen; 
 • kennis verbeteren voor de ontwikkeling, beoordeling, monitoring, evaluatie en implementatie van effectieve maatregelen en maatregelen voor de aanpassing aan klimaatverandering, waarbij, waar van toepassing, prioriteit wordt gegeven aan degenen die een ecosysteembenadering hanteren, en het vermogen om die kennis in de praktijk toe te passen, te vergroten; 
 • de ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde benaderingen bevorderen, zoals voor strategieën voor aanpassing aan de klimaatverandering en actieplannen, op lokaal, regionaal of nationaal niveau, waarbij in voorkomend geval de voorkeur wordt gegeven aan op ecosystemen gebaseerde benaderingen; 
 • bijdragen aan de ontwikkeling en demonstratie van innovatieve technologieën, systemen, methoden en instrumenten voor aanpassing aan klimaatverandering die geschikt zijn om te worden gerepliceerd, overgebracht of geïntegreerd.

 LIFE Climate Governance and Information (subprogramma klimaatactie) zal informatie, bewustmakings en verspreidingsprojecten financieren die: 

 • bewustmaking van klimaataangelegenheden bevorderen, waaronder het genereren van steun van het publiek en belanghebbenden voor de beleidsvorming van de Unie op het gebied van het klimaat, en het bevorderen van kennis over duurzame ontwikkeling; 
 • de communicatie, het beheer en de verspreiding van informatie op het gebied van het klimaat ondersteunen en het delen van kennis over succesvolle klimaatoplossingen en -praktijken vergemakkelijken, onder meer door samenwerkingsplatforms tussen belanghebbenden en opleiding te ontwikkelen; 
 • bevorderen en bijdragen tot een effectievere naleving en handhaving van de klimaatwetgeving van de Unie, met name door de ontwikkeling en verspreiding van beste praktijken en beleidsbenaderingen te bevorderen.

Voor meer informatie over wat 'goede praktijken', 'pilootprojecten', 'demonstratie-projecten', 'informatieve, bewustmakings- en verspreidingsprojecten' precies inhouden, zie 'Begunstigden'

 

 

Budget

Er zijn geen minima of maxima vastgelegd voor LIFE-projecten.

Begunstigden

Traditionele projecten worden beschreven als:

 • Goede praktijken: gepaste, kost-effectieve en de allernieuwste technieken, methodes en strategieën.

 • Demonstratie-projecten: zetten acties, methoden en strategieën om in de praktijk, verspreiden ze en evalueren ze. De acties, methoden of strategieën zijn nieuw in hun specifieke context en kunnen eventueel ergens anders ook toegepast worden.

 • Pilootprojecten: gebruik van een techniek of methode die voordien nog nooit gebruikt of getest is. Ze bieden mogelijks nieuwe milieu- of klimatologische voordelen met zich mee ten opzichte van de al bestaand beste methode. Ze kunnen later dan ook ingezet worden op een grotere schaal en in vergelijkbare omstandigheden.

 • Informatieve, bewustmakings- en verspreidingsprojecten: ondersteunen de communicatie en verspreiding van informatie en bewustmaking over de onderwerpen van de subprogramma’s milieu en klimaatactie.

Info & contact

Voor meer info over deze call, klik hier.

 Of contacteer de vlaamse contactpersoon voor LIFE: Els Martens via els.martens@vlaanderen.be  of 0478 551256 

 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Programma voor Milieu en Klimaat - LIFE

Doelstellingen

De algemene doelstelling van het LIFE-programma is bij te dragen tot de verschuiving naar een duurzame, circulaire, energie-efficiënte, klimaatneutrale en -veerkrachtige economie. 

De projecten zullen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal door onder meer de EU-biodiversiteitsstrategie en het actieplan voor de circulaire economie te ondersteunen, bij te dragen aan het groene herstel van de COVID-19-pandemie en Europa te helpen tegen 2050 een klimaatneutraal continent te worden. Bij veel van de nieuwe projecten gaat het om grensoverschrijdende projecten waarbij meerdere lidstaten betrokken zijn.

Welke soort acties:

Milieu

1. Natuur en biodiversiteit

LIFE Natuur en biodiversiteit (subprogramma milieu) financiert beste praktijk-, piloot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan de implementatie van de richtlijnen vogel- en habitatrichtlijnen en de biodiversiteitsstrategie 2030 en voor de ontwikkeling, uitvoering en het beheer van het Natura 2000-netwerk.

2. Circulaire economie 

 • Verminderen van het verbruik van hulpbronnen en vergemakkelijken van de overgang naar een duurzame, circulaire, gifvrije, energie-efficiënte en klimaatbestendige economie. 
 • Terugdringen van de afvalproductie in overeenstemming met de kaderrichtlijn afvalstoffen en de vermindering van gevaarlijke afvalstoffen met het oog op de verbintenis van de EU in het kader van het Verdrag van Bazel. 
 • Verbetering van het afvalbeheer met betrekking tot de inzameling en opslag van afval. 
 • Zorgen voor schone lucht voor de EU-burgers, overeenkomstig het actieplan voor een vervuilingsvrije omgeving. 
 • Vermindering van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen. 
 • Vermindering van de blootstelling aan schadelijke geluidsniveaus. 
 • Bereiken van een goede toestand van de waterlichamen in de Unie. 
 • Bescherming van de EU-bodems tegen verontreiniging 

Klimaatactie

1. Klimaatmitigatie en -adaptatie

 • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de overgang naar ‘schone’ energie en verbetering van de energie-efficiëntie. 
 • Verbetering van de werking van de regeling voor de handel in emissierechten. 
 • Ondersteuning van duurzame beheerspraktijken voor land, bossen, bodem, zeeën en oceanen, waardoor de uitstoot wordt verminderd of de CO2-uitstoot wordt teruggedrongen.
 • Ontwikkeling en bevordering van oplossingen om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen. 
 • Stedelijke aanpassing en ruimtelijke ordening, met inbegrip van gezondheidsrelevante aspecten; veerkracht van de infrastructuur, met inbegrip van de toepassing van blauw-groene infrastructuur; op ecosystemen gebaseerde benaderingen van de aanpassing; bescherming en herstel van wetlands; duurzaam beheer van water, met name in droogtegevoelige gebieden; overstromings- en kustbeheer; voorbereiding op extreme weersomstandigheden, met name in de ultraperifere regio's; en veerkracht van de landbouw-, bosbouw- en toeristische sector ten aanzien van klimaatbedreigingen (bijvoorbeeld bosbranden, overstromingen, bodemerosie en droogtes).

2. Clean energy transition

Zal erop gericht zijn de overgang naar een energie-efficiënte, op hernieuwbare energie gebaseerde, klimaatneutrale en -veerkrachtige economie te vergemakkelijken door coördinatie- en ondersteuningsacties in heel Europa te financieren. Deze acties, met een hoge toegevoegde waarde voor de EU, zijn erop gericht de marktbelemmeringen die de sociaaleconomische overgang naar duurzame energie belemmeren, te doorbreken, waarbij doorgaans meerdere kleine en middelgrote belanghebbenden, waaronder lokale en regionale overheden en organisaties zonder winstoogmerk, worden betrokken en waarbij de consument wordt betrokken.

Soorten projecten

 • Standaardactieprojecten
 • Strategische natuurprojecten (SNAP): uitvoering van samenhangende actieprogramma's in de lidstaten met het oog op de integratie van deze doelstellingen en prioriteiten in andere beleids- en financieringsinstrumenten, onder meer door gecoördineerde uitvoering van de prioritaire actiekaders. 
 • Strategische geïntegreerde projecten (SIP): uitvoering, op regionale, multiregionale, nationale of transnationale schaal, van milieu- of klimaatstrategieën of actieplannen van de autoriteiten van de lidstaten en vereist door specifieke milieu-, of klimaat- of relevante energiewetgeving of -beleid van de Unie, waarbij ervoor wordt gezorgd de belanghebbenden erbij te betrekken en de coördinatie met en mobilisering van ten minste één andere EU, nationale of particuliere financieringsbron. 
 • Projecten voor technische bijstand: projecten die de ontwikkeling ondersteunen van capaciteit voor deelname aan standaardactieprojecten, de voorbereiding van strategische natuurprojecten en strategische geïntegreerde projecten. 
 • Andere acties zoals coördinatie- en ondersteuningsacties gericht op capaciteitsopbouw, op verspreiding van informatie en kennis, en op bewustmaking ter ondersteuning van de overgang naar hernieuwbare energie en meer energie-efficiëntie. 

LIFE creëert naast de traditionele projecten twee financiële instrumenten. Deze worden beheerd door de Europese Investeringsbank EIB:

 • De “Private Financing for Energy Efficiency (PF4EE)” maakt energie efficiënte projecten - die aansluiten bij de Nationale Energie-efficiëntie Actieplannen- mogelijk via leningen bij private banken. Voor België zet Belfius in op dit instrument om interessante leningen beschikbaar te stellen. Website: https://pf4ee.eib.org/
 • Met de “Natural Capital Financing Facility"  tracht de EIB biodiversiteits- en adaptatieprojecten van private of publieke organisaties te financieren.  

Om van deze specifieke instrumenten gebruik te maken, dient men zich rechtstreeks te wenden tot de EIB: PF4EE_Instrument@eib.org of NCF_Instrument@eib.org.

Budget

Budget 2021-2027: 5,4 miljard euro. 

 • Milieu: 3,4 miljard euro en
 • Klimaatactie: 1,9 miljard euro.

60% van het budget is voorzien voor biodiversiteit.

Cofinancieringspercentage: Tussen 60% en 95%

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Horizon Europe
 • GLB 
 • EFRO
 • InvestEU
 • Innovatiefonds
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Energie en klimaat
Milieu
Regionaal beleid
Maritieme zaken en visserij
Plattelandsbeleid
Stedelijk beleid
Transport

Info & contact

Federaal contactpunt efficiënt gebruik van natuurlijke grondstoffen, beleid en informatie over milieuproblematiek en klimaat
Stefanie Hugelier
stefanie.hugelier@milieu.belgie.be  
T 02 524 96 88

Vlaams aanspreekpunt en federaal contactpunt natuur en biodiversiteit
Wim Smits
wim.smits@vlaanderen.be
T 0492 237915

Lees meer
Volg ons