U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Energie en klimaat > Calls >

LIFE 2017: traditionele projecten klimaatverandering: mitigatie, adaptatie en governance & informatie

Deadline

Inleiding

Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de EU voor milieu en klimaatactie. Het algemene doel van LIFE is bij te dragen aan de implementatie, actualisering en ontwikkeling van het EU-milieu- en klimaatbeleid en wetgeving.

Doelstellingen

Wat zijn traditionele projecten?Traditionele projecten kunnen best practice-, demonstratie-, pilot- of informatie-, bewustmakings- en verspreidingsprojecten zijn.  

 • Best practice projecten passen gepaste, kosteneffectieve en state-of-the-art technieken, methodes en benaderingen toe, rekening houdend met de specifieke context van het project; 
 • Demonstratieprojecten testen, evalueren en verspreiden acties, methodologieën of benaderingen die in de specifieke context van het project nieuw of onbekend zijn, of zetten die om in de praktijk.  bijv. acties met een geografische, ecologische, sociaal-economische context  die elders in vergelijkbare omstandigheden kunnen worden toegepast ; 
 • Proefprojecten passen een techniek of methode toe die niet eerder of elders is toegepast of getest, die potentiële milieu- of klimaatvoordelen bieden in vergelijking met de huidige beste praktijken en die vervolgens op grotere schaal kunnen worden toegepast op vergelijkbare situaties; 
 • Informatie-, bewustmakings- en verspreidingsprojecten zijn gericht op het ondersteunen van communicatie, verspreiding van informatie en bewustwording op het gebied van de subprogramma's voor milieu en klimaatactie.​

LIFE ​klimaatactie - mitigatie financiert beste praktijken, pil​o​ot- en demonstratieprojecten die

-bijdragen aan de vermindering van broeikasgasemissies​

-bijdragen ​aan de implementatie en ontwikkeling van het beleid en de wetgeving van de ​EU voor mitigatie van de klimaatverandering, met inbegrip van mainstreaming over beleidsterreinen, met name door het ontwikkelen, testen en demonstreren van beleids- of managementbenaderingen, beste praktijken en oplossingen voor mitigatie van de klimaatverandering;-de kennisbasis verbeteren voor de ontwikkeling, beoordeling, monitoring, evaluatie en implementatie van effectieve maatregelen ter beperking van de klimaatverandering en maatregelen en die de capaciteit vergroten om die kennis in de praktijk toe te passen;

-de ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde benaderingen vergemakkelijkt,

-bijdragen ​aan​ de ontwikkeling en demonstratie van innovatieve technologieën, systemen, methoden en instrumenten die geschikt zijn voor replicatie, overdracht of mainstreaming van klimaatverandering.

LIFE ​klimaatactie -adaptatie financiert beste praktijken, pil​o​ot- en demonstratieprojecten die:-bijdragen aan ​de ondersteuning van inspanningen die leiden tot een grotere veerkracht op klimaatverandering

-bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van het beleid van de​ EU voor aanpassing van de klimaatverandering, met inbegrip van mainstreaming over beleidsterreinen, met name door het ontwikkelen, testen en aantonen van beleids- of beheersbenaderingen, beste praktijken en oplossingen voor aanpassing van de klimaatverandering, waar nodig ecosysteem- Gebaseerde benaderingen;-de kennisbasis verbeteren voor de ontwikkeling, beoordeling, monitoring, evaluatie en implementatie van effectieve acties en maatregelen ter aanpassing van klimaatverandering, waarbij in voorkomend geval prioriteit wordt gegeven aan die welke een ecosysteemgebaseerde aanpak toepassen en de capaciteit om die kennis in de praktijk toe te passen, te verbeteren;

-de ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde benaderingen vergemakkelijken, zoals voor ​strategie voor klimaatmitigatieEn ​die​ bijdragen aan de ontwikkeling en demonstratie van innovatieve technologieën, systemen, methoden en instrumenten voor klimaatverandering, die geschikt zijn voor replicatie, overdracht of mainstreaming.

LIFE ​governande en informatie - klimaat financieren informatie-, bewustwordings- en verspreidingsprojecten​ financieren die- de bewustmaking op het gebied van klimaatzaken, met inbegrip van het stimuleren van publieke en belanghebbende ondersteuning van de beleidsvorming van de ​EU voor klimaat bevorderen

- communicatie, beheer en verspreiding van informatie op het gebied van het klimaat ondersteunen en kennis delen op het succesvolle klimaatoplossingen en -praktijk ondersteunen, met inbegrip van het ontwikkelen van samenwerkingsplatforms tussen belanghebbenden en opleiding;

-bijdragen aan een effectievere naleving en handhaving van de klimaatwetgeving van de ​EU met name door de ontwikkeling en verspreiding van beste praktijken en beleidsbenaderingen.

 

 

Budget

Het indicatieve totale budget voor projectsubsidies voor deze oproep is 373.145.00 ​ euro. ​ 290.895.000 ​euro ​voorzien voor het subprogramma ​m​ilieu en 82.430.000 ​euro ​voor het subprogramma ​klimaatactie

 

Begunstigden

Rechtspersonen (entiteiten) die in de EU geregi​streerd zijn​: (1) overheidsorganen, (2) particuliere commerciële organisaties en (3) particuliere non-commerciële organisaties (inclusief NGO's).

Info & contact

Dit oriënteringsdocument geeft u inzicht in de verschillen tussen:

 • H2020 en LIFE
 • LIFE en de structuur- en investeringsfonden (EFRO-PDPOIII-ESF)
 • het subprogramma milieu en klimaat van LIFE
 • geïntegreerde en traditionele calls van LIFE​

Alle documenten vindt u op de website van de Europese Commissie. ​Op pagina 3 van de richtlijnen van de calls vindt u de nieuwigheden van 2017. ​ Contact in België:Stefanie Hugelier - FOD LeefmilieuTel: +32 2 524 96 88E-mail: stefanie.hugelier@milieu.belgie.be  Neem deel aan het informatie- en netwerkevenement voor EU-subsidieprogramma LIFE op 31 mei. Meer info op de website van de Europese Commissie  

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Programma voor Milieu en Klimaat - LIFE

Inleiding

LIFE:

 • Is katalysator voor de overgang naar een hulpbronnenefficiënte, koolstofarme en klimaatbestendige economie, en voor de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu, biodiversiteit en ecosystemen
 • Verbetert de handhaving en implementatie van het Europese milieu- en klimaatbeleid, dient als katalysator voor milieu- en klimaatdoelstellingen en de integratie van deze doelstellingen in andere EU-beleidsdomeinen en in de werking van de publieke en private sectoren
 • Ondersteunt milieu- en klimaatbeheer en betrokkenheid van het middenveld en lokale actoren 
 • Ondersteunt de uitvoering van het zevende milieuactieprogramma.

Doelstellingen

Subprogramma’s:

1. Milieu:

 • Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik: water inclusief marien milieu, afval, efficiënt gebruik van hulpbronnen met inbegrip van bodem en bossen, groene kringloopeconomie, milieu en gezondheid, luchtkwaliteit en emissies met inbegrip van het stedelijke milieu
 • Natuur: uitvoering van habitat- en vogelrichtlijn
 • Biodiversiteit: uitvoering van EU-biodiversiteitstrategie 2020 
 • Milieubeleid, -bestuur en informatie: campagnes in overeenstemming met prioriteiten van het zevende milieuactieplan, controle en maatregelen om de naleving van de milieuwetgeving te bevorderen en ondersteuning van informatiesystemen voor de uitvoering van milieuwetgeving.

2. Klimaatactie:

 • Mitigatie van de klimaatverandering
 • Aanpassing aan de klimaatverandering
 • Klimaatbeheer en informatie

Soorten projecten:

 • Proefprojecten
 • Demonstratieprojecten
 • Bestepraktijkprojecten
 • Geïntegreerde projecten
 • Projecten voor technische bijstand (enkel voor contactpunten)
 • Projecten capaciteitsopbouw (beperkt aantal landen - niet voor België)
 • Voorbereidende projecten (voorbereiding projecten klimaatbeleid) 
 • Informatie-, bewustmakings- en verspreidingsprojecten

Twee financiële instrumenten

 • Private Financing for Energy Efficiency (PF4EE): leningen via banken in de EU-lidstaten voor projecten die de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie van de lidstaten ondersteunen.
 • Natural Capital Financing Facility voor projecten in
  • ecosysteemdiensten
  • groene infrastructuur
  • offsets voor biodiversiteit
  • investeringen voor innovatieve pro-biodiversiteit
  • commerciële activiteiten m.b.t. adaptatie aan klimaatverandering

Budget

Het LIFE programma beschikt over een budget van 3,5 miljard euro.

 • Milieu: 2,592 miljard euro en
 • Klimaatactie: 864,2 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het LIFE programma?

 • Alle juridische entiteiten

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het LIFE programma?

 • EU-lidstaten,
 • landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Eco­nomische Ruimte,
 • begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun en van het Europees Nabuurschapsinstrument,
 • landen die lid zijn van het Europees Milieuagentschap.

Info & contact

Federaal contactpunt efficiënt gebruik van natuurlijke grondstoffen, beleid en informatie over milieuproblematiek en klimaat
Stefanie Hugelier
stefanie.hugelier@milieu.belgie.be  
T 02 524 96 88

Vlaams aanspreekpunt en federaal contactpunt natuur en biodiversiteit
Wim Smits
wim.smits@vlaanderen.be
T 0492 237915

Meer lezen 
www.ec.europa.eu/environment/life  
http://www.eib.org/products/blending/ncff/index.htm
http://www.eib.org/products/blending/pf4ee/index.htm

Lees meer
Volg ons