U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Innovatiefonds: derde oproep voor grootschalige projecten

Deadline

Code

INNOVFUND-2022-LSC

Inleiding

Het Innovatiefonds is een van 's werelds grootste financieringsprogramma's voor de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën.
Het Innovatiefonds verstrekt subsidies voor projecten die gericht zijn op de commerciële toepassing van innovatieve koolstofarme technologieën, met als doel het op de markt brengen van industriële oplossingen om Europa koolstofvrij te maken en de overgang naar klimaatneutraliteit te ondersteunen.

Deze call is een oproep voor EU-actiesubsidies op het gebied van de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën in het kader van het Innovatiefonds.

De oproep heeft betrekking op de volgende onderwerpen: 

 • INNOVFUND-2022-LSC-01-GENERAL — Large Scale Projects — General decarbonisation
 • INNOVFUND-2022-LSC-02-INDUSTRY-ELEC-H2 — Large Scale Projects — Innovative electrification in industry and hydrogen
 • INNOVFUND-2022-LSC-03-MANUFACTURING — Large Scale Projects — Clean-tech manufacturing
 • INNOVFUND-2022-LSC-04-PILOTS — Large Scale Projects — Mid-sized pilots

Doelstellingen

De doelstellingen van deze oproep zijn:

 • projecten te ondersteunen die zeer innovatieve technologieën, processen, bedrijfsmodellen of producten/diensten aanbieden, die voldoende zijn uitgerijpt en een aanzienlijk potentieel hebben om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen
 • financiële steun te bieden die is afgestemd op de marktbehoeften en de risicoprofielen van de in aanmerking komende projecten en tegelijkertijd aanvullende publieke en particuliere middelen aantrekken.

Van de projecten wordt verwacht dat zij bijdragen tot de. overgang naar een klimaatneutrale economie tegen 2050 en naar de doelstelling om de uitstoot tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen, zoals bepaald in de Europese klimaatwet en de Europese Green Dealen aan de doelstellingen van het REPowerEU-plan betreffende hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie en hernieuwbare waterstof.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: 3 miljard euro

Info & contact

Alle informatie vind je op het Funding and Tenders portal

 • Vlaams contactpunt

Voor VEKA:

Voor VLAIO:

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Innovatiefonds

Inleiding

Het innovatiefonds is als opvolger van het NER3000- programma een belangrijk financieringsinstrument voor het nakomen van de economische verbintenissen van de EU in het kader van de Overeenkomst van Parijs en de doelstelling van het fonds om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. 

Het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS), het grootste koolstofprijssysteem ter wereld, levert de inkomsten voor het innovatiefonds uit de veiling van 450 miljoen emissierechten van 2020 tot 2030. Voor de periode 2020-2030 werd oorspronkelijk voorzien dat het fonds ongeveer 10 miljard euro zou bedragen, uitgaande van een koolstofprijs van €20. Aangezien de koolstofprijs nu hoger ligt, zal het fonds waarschijnlijk meer budget bevatten (15 euro miljard volgens de laatste schattingen). 

Het Innovatiefonds is gericht op grote projecten met kapitaalkosten van meer dan 2,5 miljoen euro. De nadruk ligt op zeer innovatieve projecten die kansen bieden voor een bredere toepassing en een zekere mate van volwassenheid bereikt hebben (klaar voor commercieel gebruik). Het fonds heeft speciale aandacht voor producten die koolstofintensieve producten kunnen vervangen, voor innovaties op het gebied van netto-koolstofverwijdering en voor ‘direct air capture’, het verwijderen van CO2 uit de lucht. Financiering door het Innovatiefonds wordt niet beschouwd als staatssteun.

Doelstellingen

Het innovatiefonds richt zich op zeer innovatieve technologieën en grote projecten met een Europese toegevoegde waarde die tot aanzienlijke emissiereducties kunnen leiden. 

Het is de bedoeling een gevarieerde projectpijplijn te financieren om een optimaal evenwicht te bereiken tussen een breed scala aan innovatieve technologieën in alle sectoren en lidstaten.

Specifiek focust dit fonds zich op:

 • Innovatieve koolstofarme technologieën en processen in energie-intensieve industrieën, met inbegrip van producten ter vervanging van koolstofintensieve technologieën en processen
 • Koolstofafvang en -gebruik (CCU)
 • Bouw en exploitatie van koolstofafvang en -opslag (CCS)
 • Innovatieve hernieuwbare energieopwekking
 • Energieopslag

Het innovatiefonds richt zich op zeer innovatieve technologieën en grote vlaggenschipprojecten binnen Europa die tot aanzienlijke emissiereducties kunnen leiden. Het gaat erom het risico te delen met projectontwikkelaars om te helpen bij de demonstratie van zeer innovatieve projecten van het eerste uur.

Het is de bedoeling een gevarieerde projectpijplijn te financieren om een optimaal evenwicht te bereiken tussen een breed scala aan innovatieve technologieën in alle in aanmerking komende sectoren. De projecten moeten geïmplementeerd worden in EU-lidstaten, Noorwegen en/of IJsland.

Tegelijkertijd moeten de projecten voldoende rijp zijn wat betreft planning, bedrijfsmodel en financiële en juridische structuur.

Het fonds ondersteunt horizontale projecten voor innovatieve koolstofarme oplossingen die leiden tot emissiereducties in meerdere sectoren, bijvoorbeeld door middel van industriële symbiose.

Het fonds staat ook open voor zowel grootschalige (met totale kapitaalkosten hoger dan 7,5 miljoen euro) als kleinschalige (met totale kapitaalkosten tussen de 2,5 miljoen en 7,5 miljoen euro) projecten.

Goed om weten 

 • Projecttype

Het Innovatiefonds ondersteunt verschillende typen projecten en acties: demonstratieprojecten: projecten die nieuwe innovatieve technologieën op de markt brengen; demonstratieprojecten: projecten die nieuwe innovatieve technologieën op de markt brengen; gevorderde R&D projecten (pilots)

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

Maximaal 60%

 • Maximale duur

Financiële afsluiting binnen 4 jaar na ondertekening subsidie. Rapportage en evaluatie in principe tot 3 jaar na inwerkingtreding van het project (uitzonderingen mogelijk).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tender opportunities

Het Innovatiefonds is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/856 inzake de aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • InnovFin Energy Demo Projects
 • Connecting Europe Facility
 • Horizon Europe
 • InvestEU 
 • Modernisation Fund
 • Just Transition Fund

Budget

20 miljard euro

 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Energie en klimaat
Milieu
Onderzoek en Innovatie
Transport

Info & contact

 • Website fonds

Innovatiefonds

 • Vlaams contactpunt

Voor VEKA:

Voor VLAIO:

Neem contact op met het innovatiefondsteam van DG Klimaatactie bij CLIMA IF EXPERTGROUP. (E. CLIMA-IF-EXPERTGROUP@ec.europa.eu.) 
 

Lees meer
Volg ons