U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

H2020 - EIC Horizon Prize for Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis

Deadline

Code

Sunfuel-EICPrize-2021

Doelstellingen

De uitdaging is om een ​​volledig functioneel, bench-scale prototype van een op kunstmatige fotosynthese gebaseerd systeem te bouwen dat in staat is om een ​​bruikbare synthetische brandstof te produceren.

 

Kunstmatige fotosynthese wordt algemeen beschouwd als een van de meest veelbelovende nieuwe technologieën om duurzame alternatieven te bieden voor de huidige brandstofvoorraden. Vanwege het vermogen om een ​​combinatie van zonlicht, water en koolstof uit de lucht te gebruiken om energie te produceren, wordt kunstmatige fotosynthese beschouwd als een potentiële doorbraak-energietechnologie. Het kan worden gebruikt om brandstoffen op waterstof of koolstofbasis te produceren - gezamenlijk aangeduid als "zonnebrandstoffen" - die een efficiënt en transportabel middel voor de opslag van zonne-energie bieden. Zonne-energie kan op zijn beurt worden gebruikt als een alternatief voor fossiele brandstoffen en als grondstof voor een breed scala aan industriële processen.

 

Het te bouwen apparaat moet het hele proces van lichtopname tot brandstofproductie integreren en in staat zijn om een ​​kleine motor aan te drijven. De productie van brandstof in de vorm van waterstof en het gebruik van conventionele fotovoltaïsche cellen voor het lichtoogstproces of voor het verzamelen van licht en elektrolyseerders zijn niet toegestaan.

 

Ten behoeve van deze prijs wordt kunstmatige fotosynthese (AP) gezien als een proces dat erop is gericht de fysische chemie van natuurlijke fotosynthese na te bootsen door zonne-energie in de vorm van fotonen te absorberen. De oplossing is vereist om deze energie te gebruiken om brandstofmoleculen te genereren via een synthetisch systeem dat wordt geleverd als een enkel geïntegreerd apparaat dat gebruik maakt van biomimetische, nanotechnologische, synthetische biologie of een combinatie van deze systemen.

 

De uitdaging aangaan, stimuleert innovatie en richt onderzoek en ontwikkeling op energietoepassingen in een nieuwe energietechnologie door meer publieke en commerciële belangen. Bovendien zal het de ontwikkeling versnellen van nieuwe innovatieve energieconversiesystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van zonlicht en natuurlijke elementen om hernieuwbare brandstoffen te produceren voor gebruik in de industrie, woningbouw en transport.

 

De uitdaging zal ook een stimulans vormen voor industriële participatie en het creëren van startups, waarbij de kunstmatige fotosynthesetechnologie voor brandstofproductie naar het volgende ontwikkelingsniveau wordt gebracht.

 

Gezien de innovatieve aanpak en de nieuwheid van het gebruik van kunstmatige fotosynthese voor brandstofproductie, zal de prijs interesse wekken in het onderwerp en interdisciplinaire samenwerking bevorderen tussen potentiële aanvragers, zoals studenten, jonge onderzoekers en ingenieurs. Verwacht wordt dat de concurrentie de diversiteit van mogelijke oplossingen zal benadrukken.

Info & contact

Alle informatie en documenten vindt u terug op het deelnemersportaal.

 

Vlaamse Contactpersoon:

Voor Horizon 2020 informatie kan u terecht bij NCP Flanders – vragen kunnen gesteld worden aan de betrokken adviseur van het team of via de algemene contactgegevens info@ncpflanders.be  - 02/550 15 60

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons