U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Financing for energy efficiency investments - Smart Finance for Smart Buildings

Deadline

Code

LC-SC3-B4E-11-2020

Doelstellingen

Energie-efficiëntie wordt door de financiële sector nog niet beschouwd als een aantrekkelijke investering, die de mogelijkheid beperkt om externe particuliere financiering te gebruiken bovenop het eigen vermogen van projecteigenaren en beschikbare openbare financiering. Het ontbreken van statistische gegevens over de daadwerkelijke energie- en kostenbesparingen die zijn behaald door energie-efficiëntie-investeringsprojecten, alsook over betalingsachterstanden, leidt ertoe dat financiële instellingen hoge risicopremies toekennen aan energie-efficiëntie-investeringen.

Energie-efficiëntie vertegenwoordigt hoge transactiekosten voor vrij kleine investeringen, wat financieel niet erg aantrekkelijk is. Technische en juridische standaardisatie is hard nodig in alle stappen van de waardeketen van investeringen om transacties te vereenvoudigen en het vertrouwen van financiële instellingen te vergroten. Het gebrek aan standaardisatie van projecten verhindert ook de securitisatie van energie-efficiënte activa (leningen of eigen vermogen), zodat financiële instellingen hun schuld niet kunnen herfinancieren op de kapitaalmarkten.

Terwijl investeringen in energie-efficiëntie doorgaans uitsluitend worden terugbetaald door de verlaging van de energierekening, zijn er steeds meer aanwijzingen dat niet-energetische voordelen een sleutelrol spelen bij de beslissing om in energie-efficiëntie te investeren. Dit omvat bijvoorbeeld verhoogde bouwwaarde, lagere huurderomzet of leegstandspercentages enz. Deze voordelen moeten worden gekwantificeerd door gegevensverzameling en te gelde te maken om de parameters te ontwikkelen die door financiers worden gebruikt om een ​​energie-efficiëntie-investering te beoordelen.

Bovendien moet er op regionaal of nationaal niveau innovatieve financieringsregelingen worden opgezet om de voorwaarden te scheppen voor een toereikende voorziening van particuliere financiering voor investeringen in energie-efficiëntie. Innovatieve financieringsregelingen voor energie-efficiëntie zijn erop gericht de hefboomratio van overheidsmiddelen op particuliere financiering geleidelijk te maximaliseren. Dit sluit aan bij het initiatief Smart Finance for Smart Buildings, dat tot doel heeft publieke middelen effectiever te gebruiken.

Toegang tot particuliere financiering voor energie-efficiëntie en geïntegreerde hernieuwbare energiebronnen blijft een uitdaging. Een obstakel is het gebrek aan een algemeen begrip van het onderwerp tussen de overheid, de publieke sector, de particuliere sector en de financiële sector. Het initiatief Slimme financiering voor slimme gebouwen heeft een alomvattende aanpak voorgesteld die is gebaseerd op een effectiever gebruik van overheidsmiddelen, hulp bij samenvoeging en projectontwikkeling, en risicovrijheid. Deze aanpak moet echter nog steeds worden uitgerold en gedeeld met alle belanghebbenden op nationaal niveau. De Commissie test dit sinds 2016 via het initiatief voor investeringsforums voor duurzame energie.

Budget

Het budget voor deze oproep is 16 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Rekening houdend met de aard van de activiteit en met als doel het maximaliseren van de Europese toegevoegde waarde en het gebruik van de Europese markt door middel van transnationale samenwerking, gelden de volgende aanvullende verkiesbaarheidscriteria voor coördinatie- en ondersteuningsacties (CSA):

 • ten minste drie juridische entiteiten nemen deel aan een actie;
 • elk van de drie juridische entiteiten is gevestigd in een andere lidstaat of geassocieerd land
 • alle drie de juridische entiteiten zijn onafhankelijk van elkaar

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie kan je terecht bij Bart De Caesemaeker (bart.decaesemaeker@vlaio.be) van NCP Flanders.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons