U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > energie en klimaat > calls >

Circular Economy and Quality of Life - Standard Action Projects (SAP)

Deadline

Code

LIFE-2022-SAP-ENV

Inleiding

Het LIFE-programma is hét EU-programma voor milieu en klimaatactie. Hierdoor is het één van de belangrijkste bijdragers aan de Europese Green Deal die tot doel heeft 

 • de EU om te vormen tot een eerlijke en welvarende samenleving, met een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie, waarin er geen netto-emissies zijn van van broeikasgassen in 2050 en waar economische groei is losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen 
 • en het natuurlijke kapitaal van de EU beschermen, in stand houden en verbeteren, en de gezondheid en welzijn van de burgers tegen milieu- en klimaatgerelateerde risico's en effecten.

Het LIFE-programma zal via zijn vier subprogramma's aan deze prioriteiten bijdragen door:

 • de tenuitvoerlegging van de EU-beleidsdoelstellingen te stimuleren en te integreren om het tot staan brengen en ombuigen van het verlies aan habitats en soorten van in het wild levende dieren en planten in alle sectoren

het ondersteunen van de overgang naar een circulaire economie en het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van de natuurlijke hulpbronnen van de EU, waaronder lucht, bodem en water

 • ondersteuning van de uitvoering van het energie- en klimaat beleidskader voor 2030, de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050, en de nieuwe EU-strategie inzake aanpassing aan klimaatverandering en 
 • capaciteitsopbouw, stimulering van investeringen en ondersteuning van de uitvoering van beleid dat gericht is op energie-efficiëntie en kleinschalige hernieuwbare energiebronnen. 

Deze oproep omvat:

 • LIFE-2022-SAP-ENV-ENVIRONMENT - Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus
 • LIFE-2022-SAP-ENV-GOV - Environmental Governance

Doelstellingen

De thema's van deze projectoproep hebben betrekking op LIFE-standard action projects (SAP's).

 • SAP's zijn de "traditionele LIFE-projecten" die gericht zijn op de ontwikkeling, demonstratie en bevordering van innoverende technieken, methoden en benaderingen.Onder "innoverende technieken, methoden en benaderingen" wordt verstaan oplossingen die nieuw zijn in vergelijking met de stand van de techniek op het niveau van de lidstaten en op sectoraal niveau en die worden toegepast op een operationele schaal en onder omstandigheden die het mogelijk maken de effecten te bereiken die in de eerste alinea van het gunningscriterium "Effecten" worden genoemd
 • bijdragen aan de kennisbasis en aan de toepassing van beste praktijken.Onder "beste praktijk" wordt verstaan oplossingen, technieken, methoden en benaderingen diegeschikt, kosteneffectief en state of the art zijn (op lidstaat- en sectorniveau), en die worden toegepast op een operationele schaal en onder omstandigheden die het mogelijk maken de effecten te bereiken die in het gunningscriterium criterium "Impact",.
 • de ontwikkeling, tenuitvoerlegging, monitoring en handhaving van de EU-wetgeving en -beleid, onder meer door verbetering van het bestuur op alle niveaus, met name met name door de capaciteiten van publieke en particuliere actoren te vergroten en de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld
 • het katalyseren van de grootschalige toepassing van succesvolle technische en beleidsgerelateerde oplossingen voor de uitvoering van de wetgeving en het beleid van de EU door het repliceren van resultaten
 • het integreren van aanverwante doelstellingen in ander beleid en in de praktijken van de openbare en de particuliere sector, het mobiliseren van investeringen en het verbeteren van de toegang tot financiering.

De SAP's zijn een flexibel instrument dat ter beschikking staat van entiteiten uit alle sectoren (overheid, niet-gouvernementele
en particuliere).

Zij kunnen marktnabij zijn (d.w.z. niet alleen gericht op het leveren van betere milieuoplossingen, maar ook op het oplossingen, maar ook om ervoor te zorgen dat die oplossingen op grote schaal worden overgenomen door de samenleving in het algemeen en meer in het bijzonder door de economie, door middel van een expliciete marktgerichte benadering). In dit geval moeten de aanvragers in hun aanvraagformulier specifieke marktgerelateerde informatie in hun aanvraagformulier te vermelden (bv. geplande productiecapaciteit, referentiemarkt
markt, economische haalbaarheid, etc.).

Aanvragen voor REAB's worden doorgaans verwacht in het kader van de subprogramma's "Circulaire matiging en aanpassing klimaatverandering" en "Schone overgang naar schone energie". Circulaire economie en levenskwaliteit",

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 98 320 656

 

Info & contact

Alle info over deze projectoproep vind je op het Funding and Tenders Portal

Vlaams contactpunt

Vlaams contactpunt efficiënt gebruik van natuurlijke grondstoffen, beleid en informatie over milieuproblematiek en klimaat
Ludo Holsbeek

ludo.holsbeek@vlaanderen.be

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Programma voor Milieu en Klimaat - LIFE

Inleiding

Het LIFE-programma financiert projecten op het gebied van milieu, klimaat en energie. 

Doelstellingen

De algemene doelstelling van het LIFE-programma is bij te dragen tot de verschuiving naar een duurzame, circulaire, energie-efficiënte, klimaatneutrale en -veerkrachtige economie. 

De projecten zullen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal door onder meer de EU-biodiversiteitsstrategie en het actieplan voor de circulaire economie te ondersteunen, bij te dragen aan het groene herstel van de COVID-19-pandemie en Europa te helpen tegen 2050 een klimaatneutraal continent te worden. Bij veel van de nieuwe projecten gaat het om grensoverschrijdende projecten waarbij meerdere lidstaten betrokken zijn.

Acties

Milieu

1. Natuur en biodiversiteit

LIFE Natuur en biodiversiteit (subprogramma milieu) financiert beste praktijk-, piloot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan de implementatie van de richtlijnen vogel- en habitatrichtlijnen en de biodiversiteitsstrategie 2030 en voor de ontwikkeling, uitvoering en het beheer van het Natura 2000-netwerk.

2. Circulaire economie 

 • Verminderen van het verbruik van hulpbronnen en vergemakkelijken van de overgang naar een duurzame, circulaire, gifvrije, energie-efficiënte en klimaatbestendige economie. 
 • Terugdringen van de afvalproductie in overeenstemming met de kaderrichtlijn afvalstoffen en de vermindering van gevaarlijke afvalstoffen met het oog op de verbintenis van de EU in het kader van het Verdrag van Bazel. 
 • Verbetering van het afvalbeheer met betrekking tot de inzameling en opslag van afval. 
 • Zorgen voor schone lucht voor de EU-burgers, overeenkomstig het actieplan voor een vervuilingsvrije omgeving. 
 • Vermindering van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen. 
 • Vermindering van de blootstelling aan schadelijke geluidsniveaus. 
 • Bereiken van een goede toestand van de waterlichamen in de Unie. 
 • Bescherming van de EU-bodems tegen verontreiniging 

Klimaatactie

1. Klimaatmitigatie en -adaptatie

 • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de overgang naar ‘schone’ energie en verbetering van de energie-efficiëntie. 
 • Verbetering van de werking van de regeling voor de handel in emissierechten. 
 • Ondersteuning van duurzame beheerspraktijken voor land, bossen, bodem, zeeën en oceanen, waardoor de uitstoot wordt verminderd of de CO2-uitstoot wordt teruggedrongen.
 • Ontwikkeling en bevordering van oplossingen om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen. 
 • Stedelijke aanpassing en ruimtelijke ordening, met inbegrip van gezondheidsrelevante aspecten; veerkracht van de infrastructuur, met inbegrip van de toepassing van blauw-groene infrastructuur; op ecosystemen gebaseerde benaderingen van de aanpassing; bescherming en herstel van wetlands; duurzaam beheer van water, met name in droogtegevoelige gebieden; overstromings- en kustbeheer; voorbereiding op extreme weersomstandigheden, met name in de ultraperifere regio's; en veerkracht van de landbouw-, bosbouw- en toeristische sector ten aanzien van klimaatbedreigingen (bijvoorbeeld bosbranden, overstromingen, bodemerosie en droogtes).

2. Clean energy transition

Zal erop gericht zijn de overgang naar een energie-efficiënte, op hernieuwbare energie gebaseerde, klimaatneutrale en -veerkrachtige economie te vergemakkelijken door coördinatie- en ondersteuningsacties in heel Europa te financieren. Deze acties, met een hoge toegevoegde waarde voor de EU, zijn erop gericht de marktbelemmeringen die de sociaaleconomische overgang naar duurzame energie belemmeren, te doorbreken, waarbij doorgaans meerdere kleine en middelgrote belanghebbenden, waaronder lokale en regionale overheden en organisaties zonder winstoogmerk, worden betrokken en waarbij de consument wordt betrokken.

Soorten projecten

 • Standaardactieprojecten
 • Strategische natuurprojecten (SNAP): uitvoering van samenhangende actieprogramma's in de lidstaten met het oog op de integratie van deze doelstellingen en prioriteiten in andere beleids- en financieringsinstrumenten, onder meer door gecoördineerde uitvoering van de prioritaire actiekaders. 
 • Strategische geïntegreerde projecten (SIP): uitvoering, op regionale, multiregionale, nationale of transnationale schaal, van milieu- of klimaatstrategieën of actieplannen van de autoriteiten van de lidstaten en vereist door specifieke milieu-, of klimaat- of relevante energiewetgeving of -beleid van de Unie, waarbij ervoor wordt gezorgd de belanghebbenden erbij te betrekken en de coördinatie met en mobilisering van ten minste één andere EU, nationale of particuliere financieringsbron. 
 • Projecten voor technische bijstand: projecten die de ontwikkeling ondersteunen van capaciteit voor deelname aan standaardactieprojecten, de voorbereiding van strategische natuurprojecten en strategische geïntegreerde projecten. 
 • Andere acties zoals coördinatie- en ondersteuningsacties gericht op capaciteitsopbouw, op verspreiding van informatie en kennis, en op bewustmaking ter ondersteuning van de overgang naar hernieuwbare energie en meer energie-efficiëntie. 

LIFE creëert naast de traditionele projecten twee financiële instrumenten. Deze worden beheerd door de Europese Investeringsbank EIB:

 • De “Private Financing for Energy Efficiency (PF4EE)” maakt energie efficiënte projecten - die aansluiten bij de Nationale Energie-efficiëntie Actieplannen- mogelijk via leningen bij private banken. Voor België zet Belfius in op dit instrument om interessante leningen beschikbaar te stellen. Website: https://pf4ee.eib.org/
 • Met de “Natural Capital Financing Facility"  tracht de EIB biodiversiteits- en adaptatieprojecten van private of publieke organisaties te financieren.  

Om van deze specifieke instrumenten gebruik te maken, dient men zich rechtstreeks te wenden tot de EIB: PF4EE_Instrument@eib.org of NCF_Instrument@eib.org.

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Meestal niet – alleen bij het subprogramma Transitie naar schone energie (3 partners uit 3 lidstaten).

 • Cofinanciering

60% tot 75% van de projectkosten. Voor projecten in het onderdeel Transitie naar schone energie: tot 95%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 10 jaar

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

LIFEis  in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/783 inzake de vaststelling van het Programma voor milieu en klimaatactie

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Horizon Europe
 • GLB 
 • EFRO
 • InvestEU
 • Innovatiefonds

Bekijk hier een korte video over LIFE

Budget

Budget 2021-2027: 5,4 miljard euro. 

 • Milieu: 3,4 miljard euro en
 • Klimaatactie: 1,9 miljard euro.

60% van het budget is voorzien voor biodiversiteit.

  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Energie en klimaat
  Milieu
  Regionaal beleid
  Maritieme zaken en visserij
  Plattelandsbeleid
  Stedelijk beleid
  Transport

  Info & contact

  • Website fonds

  LIFE (Programma voor het milieu en klimaatactie)

  • Vlaamse contactpunten

  Vlaams contactpunt efficiënt gebruik van natuurlijke grondstoffen, beleid en informatie over milieuproblematiek en klimaat
  Ludo Holsbeek

  ludo.holsbeek@vlaanderen.be

  Vlaams aanspreekpunt en federaal contactpunt natuur en biodiversiteit
  Wim Smits
  wim.smits@vlaanderen.be
  T 0492 237915

  en 

  Michaël Moens

  michael.moens@vlaanderen.be

  Vlaams contactpunt voor Clean energy transition

  Simon De Wachter
  veka.eufinanciering@vlaanderen.be
  T 02 553 11 70

  website: www.energiesparen.be/life-programma

   

  Lees meer
  Volg ons