U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese klimaatwet: Raad en Parlement bereiken voorlopig akkoord

21 april 2021 - door Celeste Wezenbeek
  • Een collectieve broeikasgasemissiereductiedoelstelling van ten minste 55% tegen 2030
  • De oprichting van een Europese wetenschappelijke adviesraad inzake klimaatverandering
  • Een tussentijds klimaatdoel voor 2040

De onderhandelaars van de Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt over de Europese klimaatwet. Hierbij werd de doelstelling van een klimaatneutrale Europese Unie tegen 2050, en een collectieve broeikasgasemissiereductiedoelstelling van ten minste 55% tegen 2030 (ten opzichte van 1990), in wetgeving zijn vastgelegd. Concreet betekent dit dat er tegen 2030 225 miljoen ton C02 minder moet worden uitgestoten. 

Daarnaast heeft de Europese Commissie toegezegd om de verordening  inzake landgebruik, verandering in landgebruik verandering en bosbouw (LULUCF-verordening) te herzien. Dit zou een reductie van 300 miljoen ton C02 moeten opleveren.

Andere elementen van deze voorlopige overeenkomst zijn onder meer de oprichting van een Europese wetenschappelijke adviesraad inzake klimaatverandering. Deze bestaat uit 15 wetenschappelijke deskundigen van verschillende nationaliteiten. Deze onafhankelijke raad zal onder meer worden belast met het verstrekken van wetenschappelijk advies en het uitbrengen van verslagen over EU-maatregelen, klimaatdoelstellingen en indicatieve broeikasgasbudgetten en de samenhang daarvan met de Europese klimaatwetgeving en de internationale verbintenissen van de EU in het kader van de Overeenkomst van Parijs.

 

Europese klimaatwet: Raad en Parlement bereiken voorlopig akkoord

De onderhandelaars zijn overeengekomen dat de Commissie een tussentijds klimaatdoel voor 2040 zal voorstellen, dit uiterlijk binnen zes maanden na de eerste wereldwijde inventarisatie in het kader van de Overeenkomst van Parijs. Tegelijkertijd zal zij een geraamde indicatieve broeikasgasbegroting van de Unie voor de periode 2030-2050 publiceren, samen met de onderliggende methodologie.

Ook in de overeenkomst staat dat de Europese Commissie zal samenwerken met verschillende economische sectoren die ervoor kiezen indicatieve vrijwillige stappenplannen op te stellen om de klimaatneutraliteitsdoelstelling van de Unie tegen 2050 te bereiken. Hierbij staat dialoog tussen de betrokken belanghebbenden centraal. 

Het voorlopig politiek akkoord moet nog door de Raad en het Parlement worden goedgekeurd voordat het de formele stappen van de goedkeuringsprocedure doorloopt. Er wordt verwacht dat de lidstaten (Coreper) dit akkoord binnen 2-3 tal weken goedkeuren. Ook vanuit het Europees Parlement wordt groen licht verwacht. 

De volledige tekst van het akkoord volgt later.

De Europese Unie heeft ondertussen ook de nieuwe Amerikaanse doelstelling om de broeikasgasemissies tegen 2030 met 50-52% te verminderen (in vergelijking met 2005) verwelkomd. Deze werd op 22 april door de Amerikaanse president Joe Biden is aangekondigd tijdens de door de VS geleide internationale klimaattop. Naast de VS en de EU hebben ondertussen verscheidene landen nieuwe klimaatdoelstellingen aangekondigd. 

Bron en meer lezen

https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2021/04/21/euro…

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons