U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Gelijk speelveld & buitenlandse subsidies – na 1 trilogenronde al vooruitgang

18 mei 2022 - door Liese Dewilde

Op 5 mei nam de eerste trilogenronde plaats over de voorgestelde verordening betreffende buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren.

  • Het Commissievoorstel van 5 mei 2021 ter invoering van een instrument inzake buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren heeft als doel een gelijk speelveld te garanderen wanneer er buitenlandse subsidies toegekend zijn door derde landen.
  • Het Europees Parlement en de Raad namen beiden hun onderhandelingsposities in op 4 mei 2022.  
  • Bij de eerste triloog op 5 mei 2022 was er een algemene convergentie tussen de medewetgevers. Enkele technische kwesties moeten nog verduidelijkt worden in komende bijeenkomsten.

Op 11 mei deed het Frans voorzitterschap hierover verslag in COREPER. Op 16 mei brachten de co-rapporteurs van INTA (verantwoordelijke commissie) en IMCO (mede-verantwoordelijke commissie) elk verslag uit bij hun commissies in het Europees Parlement.

Gelijk speelveld & buitenlandse subsidies – na 1 trilogenronde al vooruitgang

Commissievoorstel ter invoering van een instrument inzake buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren

Het voorstel van de Commissie bevat de regels en procedures voor het onderzoek van buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren en voor het tegengaan van dergelijke verstoringen. Het heeft betrekking op concentraties, overheidsopdrachten en andere marktsituaties.

Dit instrument krijgt uitwerking bij buitenlandse subsidies die worden verleend aan een onderneming die op de interne markt een economische activiteit uitoefent. Men spreekt over een verstoring van de interne markt wanneer een buitenlandse subsidie van meer dan 5 miljoen euro over een periode van 3 belastingjaren de concurrentiepositie van een onderneming op de interne markt verbetert en de mededinging negatief beïnvloedt.

Verruiming van de werkingssfeer door het Europees Parlement

Tijdens een plenair debat op 4 mei hebben de leden van het Europees Parlement het verslag van de Commissie internationale handel van het Europees Parlement (INTA) over het instrument van buitenlandse subsidies besproken en erover gestemd. Het INTA-rapport werd zonder amendementen goedgekeurd met 627 stemmen voor, 8 tegen en 11 onthoudingen.

Het Europees Parlement wil de werkingssfeer van de toekomstige regels verruimen. Het Europees Parlement riep bovendien op tot meer transparantie door middel van richtsnoeren en de mogelijkheid voor ondernemingen om met de Commissie in dialoog te treden. Bovendien wil het Europees Parlement de administratieve rompslomp voor ondernemingen ook verminderd zien.

De Europarlementariërs voorzien tot slot in corrigerende maatregelen die de Commissie moet opleggen wanneer een buitenlandse subsidie marktverstorend blijkt. Dit is een idee dat niet terugkomt in de positie van de Raad.

De onderhandelingspositie van het Europees Parlement overlapt met het rapport van INTA-rapporteur Hansen, gezien het is aangenomen zonder amendementen. Het Hansen-rapport kan je hier vinden.

Meer flexibiliteit en hogere drempels centraal voor de Raad

Op 4 mei heeft de Raad haar general approach aangenomen over dit initiatief. Deze startpositie in de onderhandelingen komt zo goed als overeen met de derde compromistekst van de Raad die dateert van eind april. De Raad wijkt op enkele punten af van het oorspronkelijke Commissievoorstel.

Over het algemeen wil de Raad de toekomstige regels flexibeler maken (in tegenstelling tot het Parlement dat het toepassingsgebied wil uitgebreid zien). De Raad wil de drempel met betrekking tot de omzet van de betrokken ondernemingen verhogen. In geval van fusies of overnames zou de verplichting om een buitenlandse subsidie bij de Commissie aan te melden, volgens het Raadscompromis moeten gelden voor Europese ondernemingen met een omzet van meer dan 600 miljoen euro die in de afgelopen drie jaar een financiële bijdrage van meer dan 50 miljoen euro uit een derde land hebben ontvangen. Voor de INTA-Commissie van het Europees Parlement moet die omzetdrempel 400 miljoen zijn.

Ze wil ook de waarde van de overheidsopdrachten waaronder de Commissie niet in kennis hoeft te worden gesteld van buitenlandse subsidies die de inschrijver op een aanbesteding heeft ontvangen, verhogen. Bedrijven moeten de financiële steun die zij in de afgelopen drie jaar hebben ontvangen alleen melden als de waarde van de overheidsopdracht meer dan 300 miljoen euro bedraagt, aldus het voorstel van het Frans voorzitterschap. Europarlementariërs willen de drempel verlagen tot 200 miljoen euro.

Meer informatie over de positie van de Raad kan je hier vinden.

Volgende stappen

De Raad en het Europees Parlement lijken dus verschillende richtingen uit te willen. De raad wil versoepelen en het Europees Parlement wil uitbreiden. De verslaggeving over de eerste trilogenronde was echter positief. Er werd verklaard dat de partijen het redelijk eens waren met elkaar en dat er vooral nog technische zaken dienden verduidelijkt te worden. Dit dossier zou dus snel kunnen gaan. De komende weken zouden nog een aantal technische vergaderingen plaatsvinden, om hopelijk nog voor het zomerreces tot een voorlopig akkoord te komen.

Eens er een voorlopig akkoord komt uit te trilogen tussen het Europees Parlement en de Raad, moet de INTA-commissie van het Parlement dit akkoord formeel goedkeuren. Daarna moet een plenaire goedkeuring van het Europees Parlement komen. Eens dit gebeurd is, kan het akkoord formeel goedgekeurd worden door de Raad.

Na de formele goedkeuringen van het Europees Parlement en de Raad, wordt het akkoord gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en treedt het in werking.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons