U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Eén maand na Brexit: Vlaamse steunmaatregelen, BAR en parlementaire controle

29 januari 2021 - door Maarten Libeer

De EU en het Verenigd Koninkrijk vonden een akkoord over een toekomstige relatie, het resultaat daarvan kan je herbekijken in deze VLEVA-webinar

De kous is daar zeker nog niet mee af. In dit overzichtsartikel geven we je graag een update over volgende zaken:

 • Stand van zaken van de discussies in het Europees Parlement, die de deal nog officieel moeten ratificeren
 • Een overzicht van openstaande issues
 • Steunmaatregelen Brexit: Vlaamse Veerkracht en Brexit Adjustment Reserve
Eén maand na Brexit: Vlaamse steunmaatregelen, BAR en parlementaire controle

Parlementaire controle

De deal die is gevonden tussen de EU en het VK wordt voorlopig toegepast tot 28 februari. Op die manier kan het Europees Parlement de deal nauwkeurig onderzoeken in alle betrokken commissies. 

De EP-leden verwelkomden het akkoord als een goede, maar zeker geen perfecte oplossing. Een no-deal zou rampzalig zijn geweest voor burgers en bedrijven in zowel de EU als het VK, benadrukten de sprekers.

Zij benadrukten echter dat de parlementaire controle van deze overeenkomst verder moet gaan dan louter ratificatie en drongen erop aan dat het Parlement volledige toegang krijgt tot informatie en een duidelijke rol krijgt in de uitvoering en toekomstige monitoring van de overeenkomst. Voorts wezen de leden op het belang van een nauwe dialoog tussen het Europees Parlement en Westminster over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK. 

Zij betreurden het dat veel onderwerpen - waaronder het Erasmusprogramma, buitenlands beleid, samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie - niet aan bod zijn gekomen in de onderhandelingen over het toekomstige partnerschap. Sommigen spraken hun bezorgdheid uit over de toekomst van de milieunormen, aangezien het nieuwe Britse systeem voor de handel in emissierechten pas sinds 1 januari van kracht is en het onduidelijk is hoe het zal samenwerken met het eigen systeem van de EU.

Ook andere parlementaire commissies bespreken het akkoord, die info is te vinden op de pagina’s van de specifieke commissies. 
 

Openstaande issues:

Hoewel het akkoord dus zeer alomvattend zijn, waren tal van beleidsniveaus buiten de discussie gehouden. Een handig overzicht kan je hier vinden. Ook bevat de handels- en samenwerkingsovereenkomst diverse respijtperiodes, bepalingen en termijnen die de komende jaren in de gaten moeten worden gehouden, een overzicht daarvan in volgende infografiek: 

 

Bron


Steunmaatregelen Brexit: Vlaamse Veerkracht en Brexit Adjustment Reserve

1. Brexit-maatregelen in het kader van Vlaamse Veerkracht

Die worden op pagina 27 van het plan Vlaamse Veerkracht uit de doeken gedaan. Om de brexit-impact te beperken nam de Vlaamse overheid al een reeks maatregelen. Over de eerste set maatregelen besliste de Vlaamse regering eind december (83 miljoen euro). 50 miljoen daarvan werd voorzien voor de VLAIO-werking, 30 miljoen voor FIT en 3 miljoen voor VLAM.

Binnen het vooropgestelde budget voor VLAIO van 50 miljoen euro vallen de volgende steunmaatregelen:

 1. Post-Brexit Veerkrachtsubsidie
 2. Gerichte opleidingen
 3. Versterking Brexit Helpdesk
 4. Vlaams Green Lane project
 5. Ontwrichte Zone
 6. Uitbreiding VLAIO Contract Ondernemerschap en DYZO
 7. Versterken van het aantrekken of behoud van investeringen

Meer info hierover vind je in deze nota van minister Hilde Crevits en het nieuwsbericht van het Departement EWI.

De brexit-coördinator bij VLAIO hiervoor is Lutgart Spaepen (Lutgart.Spaepen@vlaio.be

De 30 miljoen euro bestemd voor FIT wordt verdeeld over de volgende 5 actielijnen: 

 1. Subsidies: aanwenden van de bijzondere exportsteun en het starterspakket internationalisering 
 2. Kostenverlaging voor deelname aan acties van FIT
 3. Versterken acties voor lead generation, het inzetten van externe specialisten om in versneld tempo extra hoogstaande investeringsleads te genereren
 4. Extra ondersteunende maatregelen ten voordele van de bedrijven die door een harde brexit zwaar getroffen worden
 5. Versterken van de acties tot internationale diversificatie door het toevoegen van een culturele omkadering

Meer info hierover vind je in deze nota van minister-president Jambon.
 

2. Brexit Adjustment Reserve middelen: 

Daarnaast zijn er ook nog middelen uit het Brexit Adjustment Reserve, het originele voorstel van de Europese Commissie kan je hier nalezen. Ondertussen publiceerde de Europese Commissie dus ook de specifieke allocaties per lidstaat, die kan je hier vinden (doorscrollen naar beneden, document 2021-01-12 - SMWP 2021-2027 fiche 13 - BAR). Deze allocatie is gebaseerd op enerzijds de handelsintensiteit en anderzijds de visserijsector. 

Vorige week werd duidelijk dat vanuit de Brexit Adjustment Reserve (BAR) 324 miljoen naar België stroomt, waarvan 200 miljoen naar Vlaanderen. 59 miljoen daarvan is gerelateerd aan de visserijsector, de andere criteria zijn gebaseerd op handel met het VK.

De allocatie hiervan gebeurt in twee rondes. In de eerste ronde gaat het om 4 miljard, in de tweede ronde (in 2024) om 1 miljard (waar men die dan het meest nodig acht). 

Deze middelen worden in de loop van 2021 beschikbaar gemaakt in de vorm van prefinanciering aan de EU-lidstaten. Lidstaten moeten hun uitgaven verantwoorden ex-post. Potentiële niet-benutte bedragen zullen gealloceerd worden in de tweede schijf van 2024, na expliciete vermelding van de lidstaat dat er nog extra middelen nodig zijn. 

Er is een retroactiviteit ingebouwd in het instrument waardoor lidstaten maatregelen kunnen financieren die ze al hebben ingevoerd om  in te spelen op de Brexit-impact. De betreffende uitgaven moeten tussen 1 juli 2020 en 31 december 2022 worden gebruikt. De Commissie zal niet vooraf vragen wat de lidstaten met de middelen doen maar zal garanties vragen inzake controle- en beheerssystemen voor de financiering wordt uitbetaald. 

Het BAR is een instrument in gedeeld beheer, wat wil zeggen dat de lidstaten zelf kiezen hoe ze de middelen inzetten.

Minister Crevits gaf een toelichting over de BAR in de Commissie Werk. Daaruit bleek dat de Brexit-acties uit het plan Vlaamse Veerkracht (versterking van VLAIO en FIT), zullen gefinancierd worden door het Brexit Adjustment Reserve. Wat wordt gedaan met de overige financiering uit het BAR, wordt later ingevuld.

De middelen beschikbaar uit het BAR kunnen - na een beoordeling van de lidstaat over de sectoren en gemeenschappen die het meest door de Brexit worden getroffen - worden ingezet voor: 

 • steun voor economische sectoren, bedrijven en lokale gemeenschappen, met inbegrip van die welke afhankelijk zijn van visserijactiviteiten in de Britse wateren
 • ondersteuning van de werkgelegenheid, onder meer door werktijdverkortingsregelingen, omscholing en opleiding
 • waarborging van de werking van grens-, douane-, sanitaire en fytosanitaire controles en veiligheidscontroles, visserijcontrole, certificerings- en vergunningsregelingen voor producten, communicatie, voorlichting en bewustmaking van burgers en bedrijven.

Handig om hier te weten is dat de Belg Pascal Arimont is gekozen als rapporteur in het Europees Parlement voor dit dossier en dus de trilogen zal leiden voor het EP. Deze onderhandelingen moeten nog starten en zullen waarschijnlijk worden afgerond onder het Portugees Voorzitterschap (eerste helft 2021). Op dit moment is het voorstel net voorgesteld door de Europese Commissie in de betrokken parlementaire commissies, REGI en PECH. 

Eens die trilogen starten, volgt VLEVA dit uiteraard ook op. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons