Home > Economisch beleid > Dossiers >

Regels digitale overeenkomsten: levering van digitale inhoud én verkoop van goederen

De Europese interne markt geeft bedrijven de mogelijkheid om hun producten in de hele Europese Unie aan te bieden, en consumenten de kans om overal in Europa aankopen te doen. Toch bestaan er nog steeds drempels tussen de EU-landen. Vaak zijn die het gevolg van verschillen in nationale wetgeving, bijvoorbeeld voor het sluiten van contracten.

Op 9 december 2015 lanceerde de Europese Commissie:

 • mededeling “Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel”
 • voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud
 • voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen
 • impact assessment bij de voorstellen van richtlijn

Een betere toegang tot online goederen en diensten bieden, is één van de pijlers van de strategie voor de digitale markt. De voorstellen van richtlijn moeten oplossingen bieden voor de belangrijkste belemmeringen voor grensoverschrijdende elektronische handel in de Europese Unie:

 • de juridische versnippering op vlak van consumentenovereenkomstenrecht,
 • de hoge kosten voor kmo’s en
 • het lage vertrouwen van consumenten in online-aankopen in een andere lidstaat.

Voor consumenten wordt een hoger niveau van bescherming gecreëerd:

 • Omkering van de bewijslast tijdens de gehele garantieperiode van 2 jaar: de consument moet niet meer aantonen dat het gebrek al bestond op moment van levering, maar kan gedurende 2 jaar om herstelling of vervanging vragen bij defect van het goed,
 • Duidelijke en specifieke rechten voor digitale inhoud: de consument kan bij slecht functioneren van digitale inhoud een korting vragen op de prijs of ontbinding van de overeenkomst

Voor ondernemingen haalt de Commissie volgende voordelen aan:

 • Rechtszekerheid en ondernemingsvriendelijk klimaat: online verkoop op basis van dezelfde reeks cruciale contractbepalingen,
 • Kostenbesparing: ondernemingen hebben nu te maken met bijkomende éénmalige kosten van €9.000 voor de aanpassing aan het nationale contractenrecht van elke nieuwe lidstaat, dus besparing tot €243.000.

In oktober 2017 werd het voorstel voor het online of op afstand verkopen van goederen herzien door de Europese Commissie. Het voorstel heeft nu betrekking op alle verkoop van goederen, online en via traditionele winkels.

Maak een account aan

Belangrijke week voor dossiers digitale inhoud en verkoop van goederen

Icon NIEUWS Belangrijke week voor dossiers digitale inhoud en verkoop van goederen

05 december 2018 - door Veronique Vennekens

Op 12 december 2018 zal de laatste trialoog tussen het Parlement, de Raad en de Commissie plaatsvinden over digitale contracten en de eerste over de verkoop van goederen. Dit op voorwaarde dat de...

Lees meer
Geen vakantie voor technische discussies over digitale contracten

Icon NIEUWS Geen vakantie voor technische discussies over digitale contracten

24 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Er is nog geen datum geprikt voor een volgende trialoog binnen met Oostenrijks voorzitterschap. De experts buigen zich toch over de technische vragen van het voorstel rond digitale contracten....

Lees meer
Digitale contracten niet op de agenda Oostenrijks voorzitterschap

Icon NIEUWS Digitale contracten niet op de agenda Oostenrijks voorzitterschap

24 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

De triloog-gesprekken tussen de Raad, het Parlement en de Commissie geraken amper vooruit maar het Oostenrijks voorzitterschap heeft nog geen technische vergaderingen gepland voor dit dossier in...

Lees meer
Digitale contracten: Parlement en Raad nog niet op dezelfde golflengte

Icon NIEUWS Digitale contracten: Parlement en Raad nog niet op dezelfde golflengte

24 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Het Europees Parlement kreeg een update van de rapporteur uit het IMCO comité Evelyne Gebhardt over de stand van zaken van de trialoog met de Raad rond digitale contracten. De vijfde ronde met...

Lees meer
Digitale contracten: op naar de vierde trialoog-ronde

Icon NIEUWS Digitale contracten: op naar de vierde trialoog-ronde

24 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Het JURI en IMCO comité hebben een update gekregen over de gesprekken met de Raad en de Commissie over het voorstel rond digitale contracten. Op 6 maart 2018 gaat de volgende ronde van start....

Lees meer
 • Voortgangsrapport Voorzitterschap Raad van de Europese Unie

  Het Voorzitterschap benadrukt in dit voortgangsrapport het belang van deze voorstellen voor de Europese Digitale Interne markt. Dit komt ook tot uiting in de 18 vergaderdagen die de Werkgroep voor Burgerlijk recht (contractrecht) hieraan tijdens de eerste helft van 2016 zal besteden.

  De eerste besprekingen wijzen op een algemene steun voor de vooropgestelde doelen van de Voorstellen tot Richtlijn, de regels voor e-commerce moderniseren en vereenvoudigen. Toch wijzen verschillende lidstaten erop dat ze willen vermijden dat verschillende regels voor online en offline verkoop gecreëerd worden. Daarom is het voorbarig om het Voorstel tot Richtlijn voor online verkoop van goederen te bespreken, vooral omdat de resultaten van een Fitness Check over diverse Europese regels voor consumentenrechten en marketing (o.a. Garantierichtlijn 1999/44/EC) in september 2016 worden verwacht. Andere lidstaten wijzen op het belang van coherentie in contractenrecht en dus tussen de twee voorstellen.

  Op basis van deze standpunten, stelt het Voorzitterschap voor om het werk op technisch niveau te concentreren op een onderzoek van het Voorstel tot Richtlijn voor de levering van digitale inhoud. Daarbij zal wel aandacht besteed worden aan de coherentie met het Voorstel van Richtlijn voor online verkoop van goederen.

 • Raad Justitie en Binnenlandse zaken bespreekt contractbepalingen digitale overeenkomsten

  De Raad heeft kennis genomen van het werk op technisch niveau via het voortgangsrapport van het Voorzitterschap van 19 februari.

  De Ministers gaan akkoord met het belang om een moderne en bedrijfsvriendelijke omgeving te creëren om grensoverschrijdende e-commerce te stimuleren en anderzijds het consumentenvertrouwen te verhogen door een hoog niveau van consumentenbescherming.

  Zij beslisten om het werk op technisch niveau te concentreren op het Voorstel van Richtlijn voor de levering van digitale inhoud, met aandacht voor de coherentie tussen de twee voorstellen.

 • Raad Justitie houdt beleidsdebat over regels levering digitale inhoud

  Het Nederlands voorzitterschap lichtte de voortgang in het dossier toe en stelde richtsnoeren voor het verdere werk tijdens het Slovaakse voorzitterschap voor op vlak van doelstellingen, toepassingsgebied en een juist evenwicht tussen de belangen van consument en leverancier.

  De Delegaties ondersteunen deze richtsnoeren. De ministers benadrukken tijdens de Raad Justitie volgende elementen:
  • De ministers herhalen de nood aan coherentie met andere regelgeving en streven naar maximale harmonisatie, hoewel de besprekingen voor dit punt afgewacht moeten worden,
  • De ministers pleiten voor een voldoende brede definitie van digitale inhoud, die ook toekomstige ontwikkelingen kan omvatten,
  • De ministers wijzen op de nood om een juist evenwicht te vinden tussen een hoge consumentenbescherming en een ondernemersvriendelijk klimaat.

  Commissaris Jourova is tevreden met de vooruitgang in dit dossier, maar wees op het belang aan coherentie met de regels uit het voorstel voor online verkoop van goederen. De Raad zou het werk voor dit dossier pas aanvatten op basis van de eerste resultaten van de evaluatie van de Europese consumentenwetgeving, die verwacht worden tussen juli en september.

 • Regels voor levering digitale inhoud: Werkdocument Parlement

  De volgende sleutelelementen kwamen bij de bespreking van het werkdocument aan bod:

  • Toepassingsgebied van het voorstel: een aantal schaduwrapporteurs stellen voor het “locatie van defect”-principe toe te passen voor goederen met ingebedde digitale inhoud, andere leden zijn daar eerder voorzichtig mee,
  • Data als tegenprestatie en gegevensbescherming: een contract op basis van ter beschikking gestelde gegevens door de consument roept bij de leden heel wat vragen op, bijvoorbeeld over de verhouding met de Verordening Gegevensbescherming en de “tegeldemaking” van gegevens.
 • Regels voor online verkoop: Werkdocument Parlement

  In het werkdocument schuift de rapporteur vier principes naar voor:
  1. pragmatische, eenvoudige, evenwichtige regels voor consumentenrecht, die nuttig en praktisch zijn voor de consument en handelaar,
  2. ongerechtvaardigde verschillen in het niveau van consumentenbescherming tussen afstandscontracten, face-to-face contracten en contracten digitale inhoud moeten vermeden,
  3. coherentie met andere bestaande Europese wetgeving,
  4. focus op handelaar-aan-consument-contracten.

  De rapporteur gaat verder in op diverse elementen van het voorstel:
  • Beperking toepassingsgebied tot online en contracten op afstand: verschillende regels voor online en offline verkoop zijn problematisch, de rapporteur wacht de resultaten van de REFIT-oefening af om te beslissen over uitbreiding van het toepassingsgebied,
  • Relatie tot overige consumentenwetgeving: in het bijzonder kijkt de rapporteur daar naar de Richtlijn Consumentenrechten van 2011,
  • Relatie tot toekomstig “consumentenacquis”: in het bijzonder houdt de rapporteur rekening met het voorstel voor levering van digitale inhoud, zowel wat betreft toepassingsgebied als remedies,
  • Niveau van harmonisatie: afweging tussen maximale en minimale harmonisatie en daaraan gekoppeld interne markt- versus consumentenbeschermingsaspecten,
  • Conformiteit: de rapporteur stelt de vraag of moet afgeweken worden van de bepalingen in de “Garantierichtlijn” van 1999,
  • Relevante periode voor vaststellen conformiteit: ook hier wijken een aantal bepalingen af van wat de Richtlijn Consumentenrechten 2011 bepaalt,
  • Remedies: de rapporteur is positief over de mogelijkheid voor de consument om betaling in te houden tot aan de conformiteitseis is voldaan, maar stelt zich vragen over wie de keuze maakt in de hiërarchie van remedies en kosten die daaraan gekoppeld zijn,
  • Tijdsbeperking en bewijslast: de combinatie van nieuwe bepalingen roept vragen op bij de rapporteur. Hij vraagt specifiek naar nationale tijdsbeperkingen, cijfers over het tijdstip waarop consumenten remedies uitoefenen en onderzoekt de impact van het afschaffen van de meldingsplicht voor de consument,
  • Schadeloosstelling: de rapporteur verwelkomt de verduidelijking over het recht tot schadeloosstelling van de verkoper en is van plan om een uitbreiding naar eerdere schakels in de keten te onderzoeken. Daarnaast overweegt hij ook of zulk recht aan de consument moet toegekend worden.

 • Stand van zaken trialoog digitale contracten

  Er is vooruitgang geboekt op vlak van definities, omvang, rechten van derde partijen, compensatieregels en omzettingsregels. Vragen met betrekking tot het voorstel verkoop van goederen zullen ook al besproken worden. Het Parlement heeft toegestaan dat alle goederen met digitale component toch onder het 'goederen-voorstel' zullen vallen. Dit is nog niet 100% definitief vermits de onderhandelingen over het goederen-voorstel ook nog aan de gang zijn. De bewijslast in het voorstel rond digitale contracten blijft een discussiepunt.

  Er vinden nog technische discussies plaats op 30 november en 3 december. Volgende onderhandelingsronde is op 12 december.

Europese Commissie

Europees Commissaris voor de Digitale Eengemaakte markt Andrus Ansip

Europees Commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid Vera Jourova

Europese Commissie – Verbintenissenrecht – Regels Digitale overeenkomsten

Europees Parlement

Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud (COM/2015/634) :

Verantwoordelijke commissie: IMCO en JURI: Rapporteurs zijn Evelyne Gebhardt en Alexander Voss – Schaduwrapporteurs: DALTON Daniel (ECR), REDA Julia (Greens), ZULLO Marco (EFDD), Antanas Guoga (ALDE), Dennis De Jong (GUE/NGL)

Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen (COM/2015/635):

Verantwoordelijke commissie: IMCO – Rapporteur: Pascal Arimont (EPP - België) – Schaduwrapporteurs: VAN BOSSUYT Anneleen (ECR - België), DURAND Pascal (Greens), ZULLO Marco (EFDD)

Raad van de Europese Unie

Raad Justitie en Binnenlandse zaken

Kris Peeters,  federaal minister van minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Alexander De Croo, federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale agenda, Telecommunicatie en Post

Volg ons