U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Regels digitale overeenkomsten: levering van digitale inhoud én verkoop van goederen

De Europese interne markt geeft bedrijven de mogelijkheid om hun producten in de hele Europese Unie aan te bieden, en consumenten de kans om overal in Europa aankopen te doen. Toch bestaan er nog steeds drempels tussen de EU-landen. Vaak zijn die het gevolg van verschillen in nationale wetgeving, bijvoorbeeld voor het sluiten van contracten.

Op 9 december 2015 lanceerde de Europese Commissie:

 • mededeling “Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel”
 • voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud
 • voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen
 • impact assessment bij de voorstellen van richtlijn

Een betere toegang tot online goederen en diensten bieden, is één van de pijlers van de strategie voor de digitale markt. De voorstellen van richtlijn moeten oplossingen bieden voor de belangrijkste belemmeringen voor grensoverschrijdende elektronische handel in de Europese Unie:

 • de juridische versnippering op vlak van consumentenovereenkomstenrecht,
 • de hoge kosten voor kmo’s en
 • het lage vertrouwen van consumenten in online-aankopen in een andere lidstaat.

Voor consumenten wordt een hoger niveau van bescherming gecreëerd:

 • Omkering van de bewijslast tijdens de gehele garantieperiode van 2 jaar: de consument moet niet meer aantonen dat het gebrek al bestond op moment van levering, maar kan gedurende 2 jaar om herstelling of vervanging vragen bij defect van het goed,
 • Duidelijke en specifieke rechten voor digitale inhoud: de consument kan bij slecht functioneren van digitale inhoud een korting vragen op de prijs of ontbinding van de overeenkomst

Voor ondernemingen haalt de Commissie volgende voordelen aan:

 • Rechtszekerheid en ondernemingsvriendelijk klimaat: online verkoop op basis van dezelfde reeks cruciale contractbepalingen,
 • Kostenbesparing: ondernemingen hebben nu te maken met bijkomende éénmalige kosten van €9.000 voor de aanpassing aan het nationale contractenrecht van elke nieuwe lidstaat, dus besparing tot €243.000.

In oktober 2017 werd het voorstel voor het online of op afstand verkopen van goederen herzien door de Europese Commissie. Het voorstel heeft nu betrekking op alle verkoop van goederen, online en via traditionele winkels.

Maak een account aan

Enorme steun voor pakket digitale contracten en verkoop goederen

Icon NIEUWS Enorme steun voor pakket digitale contracten en verkoop goederen

27 maart 2019 - door Veronique Vennekens

Het Europees Parlement heeft met een enorme meerderheid de twee voorstellen goedgekeurd rond het kopen van producten en afsluiten van contracten zowel online als offline.

Lees meer
Witte rook voor verkoop van goederen zowel online als offline

Icon NIEUWS Witte rook voor verkoop van goederen zowel online als offline

30 januari 2019 - door Veronique Vennekens

De Raad en het Europees Parlement zijn ook tot een voorlopig akkoord gekomen voor de verkoop van goederen zowel online als offline. Bij deze is ook het akkoord over digitale contracten officieel...

Lees meer
EU-instellingen komen tot akkoord over de aankoop van digitale inhoud

Icon NIEUWS EU-instellingen komen tot akkoord over de aankoop van digitale inhoud

24 januari 2019 - door Veronique Vennekens

Afgevaardigden van het Europees Parlement en de Raad zijn tot een akkoord gekomen over het voorstel rond het aanbieden van digitale inhoud. Het voorstel zal echter niet worden voorgelegd voor...

Lees meer
Laatste loodjes voor digitale dossiers

Icon NIEUWS Laatste loodjes voor digitale dossiers

08 januari 2019 - door Veronique Vennekens

De planning voor enkele digitale voorstellen die in trialoog zitten wordt steeds duidelijker. Zowel de auteursrechten hervorming, verkoop van goederen als P2B relaties moeten worden afgerond.

Lees meer
Geen kerstmirakel voor levering van digitale inhoud

Icon NIEUWS Geen kerstmirakel voor levering van digitale inhoud

18 december 2018 - door Veronique Vennekens

Op 12 december vonden de laatste onderhandelingen plaats tussen de Raad en het Europees Parlement over het aanbieden van digitale inhoud. Normaal zouden de instellingen dan tot een akkoord komen...

Lees meer
Geen gerelateerd nieuws
 • Raad van de Europese Unie
  Pakket goedgekeurd door lidstaten

  Beide teksten werden goedgekeurd door de lidstaten. Enkel het Verenigd Koninkrijk heeft zich onthouden. Na publicatie in het Europees Publicatieblad hebben de lidstaten tot eind 2021 om de richtlijnen om te zetten naar nationale wetgeving.

 • Europees Parlement
  Plenaire stemming verkoop van goederen

 • Document trialoog
  Akkoord verkoop van goederen

  Instellingen komen tot akkoord rond verkoop van goederen. Tekst nog niet beschikbaar.

 • Document trialoog
  Akkoord rond levering digitale inhoud

  Instellingen komen tot akkoord over levering digitale inhoud. Dit zal pas voorgelegd worden tot goedkeuring als er ook een akkoord is over de verkoop van goederen. Dit dossier zou afgerond worden op 29 januari.

 • Document trialoog
  Nieuwe trialoog ronde digitale contracten

 • Document trialoog
  Stand van zaken trialoog digitale contracten

  Er is vooruitgang geboekt op vlak van definities, omvang, rechten van derde partijen, compensatieregels en omzettingsregels. Vragen met betrekking tot het voorstel verkoop van goederen zullen ook al besproken worden. Het Parlement heeft toegestaan dat alle goederen met digitale component toch onder het 'goederen-voorstel' zullen vallen. Dit is nog niet 100% definitief vermits de onderhandelingen over het goederen-voorstel ook nog aan de gang zijn. De bewijslast in het voorstel rond digitale contracten blijft een discussiepunt.

  Er vinden nog technische discussies plaats op 30 november en 3 december. Volgende onderhandelingsronde is op 12 december.

 • Document trialoog
  Nieuwe trialoog ronde digitale contracten

 • Document trialoog
  Oostenrijks voorzitterschap geeft update trialoog digitale contracten

  Het Oostenrijks voorzitterschap van de Raad is ervan overtuigd dat ze erin zullen slagen om in december 2018 tot een akkoord tussen de instellingen te komen. 

  Er bestaat nog discussie over: het voorzien van garantieperiodes, de hiërarchie van remedies en of geïntegreerde digitale inhoud onder deze wetgeving moet vallen.

 • Raad van de Europese Unie
  Notulen Raad Justitie en Buitenlandse Zaken over verkoop van goederen

  Op 4 en 5 juni besprak de Raad Justitie en Buitenlandse zaken in Luxemburg de herwerkte tekst van het voorstel verkoop van goederen. De lidstaten waren blij dat er nu geen verschil zal bestaan tussen de online verkoop van goederen en de gewone verkoop. De regels moeten voor hen ook simpel genoeg blijven, technologie neutraal en future-proof.

 • Ontwerprapport Europees Parlement
  Geamendeerd rapport Pascal Arimont Sales of Goods

  Het rapport met goedgekeurde amendementen uit het IMCO-comité

 • Europees Parlement
  Amendementen op rapport Arimont op basis van vernieuwd voorstel

  Amendementen 418-432 op rapport Arimont in IMCO-comité

 • Voorstel Europese Commissie
  Herziening voorstel online of verkoop op afstand van goederen

  De Europese Commissie heeft het voorstel van online of verkoop op afstand van goederen herzien na de discussies met de Raad en het Parlement.

 • Voorstel Europese Commissie
  Impact Assessment over levensduurgarantie

  CEPS voerde een impact assessment uit over de levensduurgarantie die geïntroduceerd wordt in het voorstel rond online verkoop van goederen en digitale contracten.

 • Raad van de Europese Unie
  Antwoord JHA-Raad op brief Commissaris Vera Jourova

  Raad stelt pas tegen tweede helft november te kunnen beginnen aan de bespreking van het nieuwe voorstel.

 • Conclusie Raad van de Europese Unie
  Ontwerp General Approach van Europese Raad

  Dit document zal op 8 juni worden aangenomen door de Raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken

 • Raad van de Europese Unie
  Compromistekst artikel 12 en 13 voor levering digitale inhoud door Maltees voorzitterschap

  Het Maltees voorzitterschap publiceerde een compromistekst voor het voorstel over de levering van digitale inhoud. Uit deze tekst blijkt dat de lidstaten technische veranderingen willen aan de remedies voor contractbreuk.

 • Andere
  Opinie van European Data Protection Supervisor

  De European Data Protection Supervisor werd gevraagd om het voorstel van contracten voor digitale inhoud te bekijken. Dit zijn hun opmerkingen en suggesties voor het voorstel.

 • Ontwerprapport Europees Parlement
  Regels voor online verkoop: amendementen op het ontwerprapport

  Er werden in totaal 346 amendementen ingediend op het ontwerprapport van Pascal Arimont. 

 • Ontwerprapport Europees Parlement
  Regels voor online verkoop: Parlement publiceert ontwerprapport in eerste lezing

  Rapporteurs Pascal Arimont (IMCO) en Heidi Hautala (JURI) publiceren een ontwerprapport met amendementen na behandeling van het voorstel in het Parlementair comité voor interne markt en consumentenbescherming (IMCO). MEPs kunnen hierop amendementen indienen tot 11 januari 2017.

 • Ontwerprapport Europees Parlement
  Regels voor online verkoop: Werkdocument Parlement

  In het werkdocument schuift de rapporteur vier principes naar voor:
  1. pragmatische, eenvoudige, evenwichtige regels voor consumentenrecht, die nuttig en praktisch zijn voor de consument en handelaar,
  2. ongerechtvaardigde verschillen in het niveau van consumentenbescherming tussen afstandscontracten, face-to-face contracten en contracten digitale inhoud moeten vermeden,
  3. coherentie met andere bestaande Europese wetgeving,
  4. focus op handelaar-aan-consument-contracten.

  De rapporteur gaat verder in op diverse elementen van het voorstel:
  • Beperking toepassingsgebied tot online en contracten op afstand: verschillende regels voor online en offline verkoop zijn problematisch, de rapporteur wacht de resultaten van de REFIT-oefening af om te beslissen over uitbreiding van het toepassingsgebied,
  • Relatie tot overige consumentenwetgeving: in het bijzonder kijkt de rapporteur daar naar de Richtlijn Consumentenrechten van 2011,
  • Relatie tot toekomstig “consumentenacquis”: in het bijzonder houdt de rapporteur rekening met het voorstel voor levering van digitale inhoud, zowel wat betreft toepassingsgebied als remedies,
  • Niveau van harmonisatie: afweging tussen maximale en minimale harmonisatie en daaraan gekoppeld interne markt- versus consumentenbeschermingsaspecten,
  • Conformiteit: de rapporteur stelt de vraag of moet afgeweken worden van de bepalingen in de “Garantierichtlijn” van 1999,
  • Relevante periode voor vaststellen conformiteit: ook hier wijken een aantal bepalingen af van wat de Richtlijn Consumentenrechten 2011 bepaalt,
  • Remedies: de rapporteur is positief over de mogelijkheid voor de consument om betaling in te houden tot aan de conformiteitseis is voldaan, maar stelt zich vragen over wie de keuze maakt in de hiërarchie van remedies en kosten die daaraan gekoppeld zijn,
  • Tijdsbeperking en bewijslast: de combinatie van nieuwe bepalingen roept vragen op bij de rapporteur. Hij vraagt specifiek naar nationale tijdsbeperkingen, cijfers over het tijdstip waarop consumenten remedies uitoefenen en onderzoekt de impact van het afschaffen van de meldingsplicht voor de consument,
  • Schadeloosstelling: de rapporteur verwelkomt de verduidelijking over het recht tot schadeloosstelling van de verkoper en is van plan om een uitbreiding naar eerdere schakels in de keten te onderzoeken. Daarnaast overweegt hij ook of zulk recht aan de consument moet toegekend worden.

 • Europees Parlement
  Regels voor levering digitale inhoud: Werkdocument Parlement

  De volgende sleutelelementen kwamen bij de bespreking van het werkdocument aan bod:

  • Toepassingsgebied van het voorstel: een aantal schaduwrapporteurs stellen voor het “locatie van defect”-principe toe te passen voor goederen met ingebedde digitale inhoud, andere leden zijn daar eerder voorzichtig mee,
  • Data als tegenprestatie en gegevensbescherming: een contract op basis van ter beschikking gestelde gegevens door de consument roept bij de leden heel wat vragen op, bijvoorbeeld over de verhouding met de Verordening Gegevensbescherming en de “tegeldemaking” van gegevens.
 • Raad van de Europese Unie
  Raad Justitie houdt beleidsdebat over regels levering digitale inhoud

  Het Nederlands voorzitterschap lichtte de voortgang in het dossier toe en stelde richtsnoeren voor het verdere werk tijdens het Slovaakse voorzitterschap voor op vlak van doelstellingen, toepassingsgebied en een juist evenwicht tussen de belangen van consument en leverancier.

  De Delegaties ondersteunen deze richtsnoeren. De ministers benadrukken tijdens de Raad Justitie volgende elementen:
  • De ministers herhalen de nood aan coherentie met andere regelgeving en streven naar maximale harmonisatie, hoewel de besprekingen voor dit punt afgewacht moeten worden,
  • De ministers pleiten voor een voldoende brede definitie van digitale inhoud, die ook toekomstige ontwikkelingen kan omvatten,
  • De ministers wijzen op de nood om een juist evenwicht te vinden tussen een hoge consumentenbescherming en een ondernemersvriendelijk klimaat.

  Commissaris Jourova is tevreden met de vooruitgang in dit dossier, maar wees op het belang aan coherentie met de regels uit het voorstel voor online verkoop van goederen. De Raad zou het werk voor dit dossier pas aanvatten op basis van de eerste resultaten van de evaluatie van de Europese consumentenwetgeving, die verwacht worden tussen juli en september.

 • Raad van de Europese Unie
  COREPER finaliseert voorbereiding beleidsdebat

  COREPER finaliseert de voorbereiding van het beleidsdebat dat op de Raad Justitie op 9 juni gehouden wordt over het Voorstel levering van digitale inhoud.

 • Raad van de Europese Unie
  Raadswerkgroep bereidt beleidsdebat ministers voor

  De raadswerkgroep bereidt het beleidsdebat, voorzien voor de Raad Justitie op 9 juni, voor

 • Openbare raadpleging
  Raadpleging over Europees consumentenrecht geeft insteek voor voorstel online verkoop van goederen

  De publieke raadpleging die input geeft voor de evaluatie van de Europese consumentenwetgeving werd op 12 mei gelanceerd en sluit op 2 september.
   

  De resultaten van de evaluatie van de Europese consumentenwetgeving worden meegenomen in de besprekingen van het voorstel over contractbepalingen voor online verkoop van goederen. Mogelijk zal het toepassingsgebied van het voorstel verder uitgebreid worden naar de offline verkoop van goederen.

 • Raad van de Europese Unie
  Raadswerkgroep bespreekt document Voorzitterschap met sleutelelementen Voorstel van Richtlijn Levering digitale inhoud

  Op 3 en 4 mei bespreekt de Raadswerkgroep Burgerlijk recht (Contractenrecht) een document van het Voorzitterschap met een aantal sleutelelementen van het Voorstel van Richlijn "Levering digitale inhoud"

 • Europees Parlement
  Gemeenschappelijke vergadering van IMCO en JURI over Voorstel van Richtlijn Levering digitale inhoud

  Een gemeenschappelijke vergadering van IMCO en JURI nam het Voorstel van Richtlijn voor levering van digitale inhoud en de effectbeoordeling onder de loep.

  Deze gemeenschappelijke vergadering werd gehouden onder toepassing van regel 55, wat betekent dat de rapporteurs van de beide leidende commissies samen een ontwerprapport zullen schrijven dat voor verdere bespreking, amendementen en stemming aan gemeenschappelijke vergaderingen van de beide commissies voorgelegd zal worden.

 • Raad van de Europese Unie
  Raadswerkgroep bespreekt artikel 15, 16 en 17 Voorstel van Richtlijn Levering digitale inhoud

  Op 12 en 13 april bespreekt de Raadswerkgroep Burgerlijk recht (Contractenrecht) artikelen 15, 16 en 17 van het Voorstel van Richtlijn "Levering digitale inhoud"

 • Raad van de Europese Unie
  Raadswerkgroep bespreekt artikel 13 Voorstel van Richtlijn Levering digitale inhoud

  Op 4 en 5 april bespreekt de Raadswerkgroep Burgerlijk recht (Contractenrecht) artikelen 13 van het Voorstel van Richtlijn "Levering digitale inhoud"

 • Raad van de Europese Unie
  Raad Justitie en Binnenlandse zaken bespreekt contractbepalingen digitale overeenkomsten

  De Raad heeft kennis genomen van het werk op technisch niveau via het voortgangsrapport van het Voorzitterschap van 19 februari.

  De Ministers gaan akkoord met het belang om een moderne en bedrijfsvriendelijke omgeving te creëren om grensoverschrijdende e-commerce te stimuleren en anderzijds het consumentenvertrouwen te verhogen door een hoog niveau van consumentenbescherming.

  Zij beslisten om het werk op technisch niveau te concentreren op het Voorstel van Richtlijn voor de levering van digitale inhoud, met aandacht voor de coherentie tussen de twee voorstellen.

 • Raad van de Europese Unie
  Voortgangsrapport Voorzitterschap Raad van de Europese Unie

  Het Voorzitterschap benadrukt in dit voortgangsrapport het belang van deze voorstellen voor de Europese Digitale Interne markt. Dit komt ook tot uiting in de 18 vergaderdagen die de Werkgroep voor Burgerlijk recht (contractrecht) hieraan tijdens de eerste helft van 2016 zal besteden.

  De eerste besprekingen wijzen op een algemene steun voor de vooropgestelde doelen van de Voorstellen tot Richtlijn, de regels voor e-commerce moderniseren en vereenvoudigen. Toch wijzen verschillende lidstaten erop dat ze willen vermijden dat verschillende regels voor online en offline verkoop gecreëerd worden. Daarom is het voorbarig om het Voorstel tot Richtlijn voor online verkoop van goederen te bespreken, vooral omdat de resultaten van een Fitness Check over diverse Europese regels voor consumentenrechten en marketing (o.a. Garantierichtlijn 1999/44/EC) in september 2016 worden verwacht. Andere lidstaten wijzen op het belang van coherentie in contractenrecht en dus tussen de twee voorstellen.

  Op basis van deze standpunten, stelt het Voorzitterschap voor om het werk op technisch niveau te concentreren op een onderzoek van het Voorstel tot Richtlijn voor de levering van digitale inhoud. Daarbij zal wel aandacht besteed worden aan de coherentie met het Voorstel van Richtlijn voor online verkoop van goederen.

 • Voorstel Europese Commissie
  Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen

 • Voorstel Europese Commissie
  Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

 • Voorstel Europese Commissie
  Mededeling “Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel”

 • Voorstel Europese Commissie
  Impact assessment bij de voorstellen van richtlijn

 • Openbare raadpleging
  Synthese resultaten raadpleging over contractbepalingen voor online aankopen van digitale inhoud en goederen

 • Voorstel Europese Commissie
  Roadmap Proposal on contract rules for online purchase of digital content and tangible goods

Europese Commissie

Europees Commissaris voor de Digitale Eengemaakte markt Andrus Ansip

Europees Commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid Vera Jourova

Europese Commissie – Verbintenissenrecht – Regels Digitale overeenkomsten

Europees Parlement

Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud (COM/2015/634) :

Verantwoordelijke commissie: IMCO en JURI: Rapporteurs zijn Evelyne Gebhardt en Alexander Voss – Schaduwrapporteurs: DALTON Daniel (ECR), REDA Julia (Greens), ZULLO Marco (EFDD), Antanas Guoga (ALDE), Dennis De Jong (GUE/NGL)

Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen (COM/2015/635):

Verantwoordelijke commissie: IMCO – Rapporteur: Pascal Arimont (EPP - België) – Schaduwrapporteurs: VAN BOSSUYT Anneleen (ECR - België), DURAND Pascal (Greens), ZULLO Marco (EFDD)

Raad van de Europese Unie

Raad Justitie en Binnenlandse zaken

Kris Peeters,  federaal minister van minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Alexander De Croo, federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale agenda, Telecommunicatie en Post

Volg ons