U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call for expression of interest for the selection of Hosting Entities for Precursors to Exascale Supercomputers

Deadline

Code

EUROHPC-2019-CEI-PE-01

Inleiding

De EuroHPC Joint Undertaking streeft ernaar hosting-entiteiten te selecteren voor de voorlopers van exascale supercomputers, die zullen worden overgenomen door de EuroHPC Joint Undertaking.

Doelstellingen

Het algemene doel van deze oproep is om hosting-entiteiten te selecteren voor de voorlopers van exascale supercomputers (of eenvoudigweg voor de EuroHPC-supercomputers), die zullen worden overgenomen door de EuroHPC JU.

Het specifieke doel van deze oproep is de volgende:

  • Selectie van hostingentiteiten en sluiting van hostingovereenkomsten: De EuroHPC JU selecteert de hostingentiteiten voor de EuroHPC-supercomputers en sluit met elk van hen een hostingovereenkomst, die het mogelijk maakt om een stabiel en gestructureerd partnerschap tot stand te brengen tussen de EuroHPC en de ontvangende entiteit voor de verwerving en exploitatie van de EuroHPC-supercomputer.
  • Door het indienen van de aanvraag, accepteren aanvragers die de entiteiten hosten hun voorafgaande aanvaarding met de bepalingen en voorwaarden die zijn vastgelegd in de model hostingovereenkomst.
  • De hostingovereenkomsten worden vóór de ondertekening goedgekeurd door de raad van bestuur.

Budget

De EuroHPC JU verwerft ten minste twee EuroHPC-supercomputers en is de eigenaar ervan. De financiële bijdrage van de Unie aan de EuroHPC JU dekt maximaal 50% van de acquisitiekosten plus maximaal 50% van de exploitatiekosten van de supercomputers. De resterende totale kosten van eigendom van de supercomputers worden gedekt door de deelnemende staat waar de ontvangende entiteit is gevestigd of door de deelnemende staten in het gastconsortium.

De totale financiële bijdrage van de Unie aan de EuroHPC JU voor het doel van deze oproep wordt geraamd op maximaal 250 miljoen euro.

Begunstigden

De oproep staat open voor entiteiten of consortia van entiteiten die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De aanvragende entiteiten omvatten de faciliteiten voor het hosten en exploiteren van een supercomputer in een deelnemende staat aan de EuroHPC JU die een lidstaat is. De aanvragende gastorganisatie mag een deelnemende staat die een lidstaat is of een ontvangend consortium van deelnemende staten zijn die hebben ingestemd mee te werken aan de verwerving en exploitatie van de supercomputer EuroHPC. De aanvrager die als gastheer optreedt en de bevoegde autoriteiten van de deelnemende staat of deelnemende staten in een gastconsortium, sluiten daartoe een overeenkomst.
  • De coördinerende aanvrager moet zijn geregistreerd als een juridische entiteit in een van de deelnemende staten die een lidstaat is.
  • De aanvrager(s) moeten op de uiterste datum voor indiening van aanvragen rechtspersoonlijkheid hebben en moeten kunnen aantonen dat zij als rechtspersoon bestaan. Indien de aanvraag wordt ingediend door verschillende deelnemende staten die samenwerken (consortium), is dit criterium van toepassing op alle entiteiten.
  • De aanvragen moeten de verstrekking van passende ondersteunende documentatie bevatten waaruit de verbintenis blijkt van de lidstaat waar de ontvangende entiteit is gevestigd en, in het geval van een hostingconsortium, van de bevoegde autoriteiten van de deelnemende staten van het gastconsortium om het aandeel te dekken van de totale eigendomskosten van de supercomputer die niet wordt gedekt door de bijdrage van de Unie.

Info & contact

Klik hier voor alle documentatie.

Alle vragen moeten per e-mail worden gedaan aan: EuroHPC-JU@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons