U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Single Market Programme: Proximity and social economy industrial ecosystem: boosting the digital transition of social economy enterprises and SMEs

Deadline

Code

SMP-COSME-2023-SEED

Inleiding

Deze projectoproep in het kader van het Single Market Programme ondersteunt transnationale samenwerking om de digitale vaardigheden en mogelijkheden van organisaties in de sociale economie te vergroten. Het hoofddoel is deze organisaties te helpen bij hun digitale transformatie, zodat ze de kansen van digitalisering kunnen benutten op een eerlijke en inclusieve manier.

Deze oproep heeft ook tot doel de 'faciliterende organisaties' in de sociale economie te versterken, zodat ze hun leden, klanten en belanghebbenden beter kunnen ondersteunen bij hun eigen digitale transitie. Veel organisaties in de sociale economie ondervinden nog steeds obstakels bij het digitaliseren van hun productieprocessen, diensten, activiteiten en impactmodellen. Deze obstakels hebben vooral te maken met het gebrek aan digitale vaardigheden, kennis, toegang tot technologie, capaciteit voor gegevensbeheer en een omgeving die digitale bedrijfsmodellen in de sociale economie mogelijk maakt.

Daarnaast biedt deze oproep de mogelijkheid om digitale sociale innovatie (DSI) te bevorderen als een middel om de sociale, ecologische en collectieve impact van organisaties in de sociale economie te versnellen.

Deze projectoproep ondersteunt de uitvoering van het transitiepad voor nabijheid en sociale economie. Aanvragen moeten betrekking hebben op minstens een van de zeven actiegebieden in het digitale hoofdstuk van het transitiepad:

 • Nieuwe bedrijfsmodellen in de platformeconomie.
 • Verbetering van de gegevensmaturiteit en ontwikkeling van datagedreven bedrijfsmodellen.
 • Publieke en private technologische samenwerkingen en ondersteuning.
 • Delen van gegevens, gegevensbeheer en de ontwikkeling van gedragscodes.
 • Ondersteuning van digitale sociale innovatie en de bevordering van ondernemerschap voor 'Tech for Good'.
 • Verbetering van de toegang tot technologie.
 • Het bevorderen van digitale vaardigheden binnen en voor de sociale economie.

De doelstellingen van de projecten moeten worden bereikt door middel van activiteiten zoals het in kaart brengen van behoeften, opleiding, coaching, capaciteitsopbouw, peer learning, bewustmakingsinitiatieven en andere passende maatregelen die aansluiten bij de hoofddoelen van deze oproep.

Doelstellingen

 • Meer digitaal geschoolde arbeidskrachten in KMO's in de sociale economie.
 • Meer kennis over hoe digitalisering de efficiëntie en professionalisering van organisaties kan ondersteunen.
 • Meer kennis en capaciteit op het gebied van digitalisering binnen "faciliterende organisaties" die kmo's in de sociale economie ondersteunen.
 • Toegenomen gebruik van nieuwe technologieën en digitale hulpmiddelen in KMO's in de sociale economie, evenals een algehele toename van de digitale volwassenheid van organisaties in de sociale economie.
 • Meer capaciteit voor digitale sociale innovatie (DSI) in lokale, regionale en nationale ecosystemen van de sociale economie.
 • Verhoogd aantal technologische partnerschappen (fysiek of digitaal) die technologie toegankelijk, betaalbaar en aanpasbaar maken via gedeelde modellen die de ontwikkeling van Tech for Good ondersteunen.

Een levendig en gevarieerd ecosysteem van sociale ondernemingen die modellen van de sociale economie gebruiken die mogelijk worden gemaakt door digitale netwerken en technologieën.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 8 000 000.

Info & contact

Alle informatie over deze oroep vind je op het Funding and Tenders portal. Het call document vind je hier. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Programma voor de Eengemaakte Markt

Inleiding

Het Programma van de Eengemaakte Markt is de opvolger van het Programma voor het Concurrentievermogen en KMO-bedrijven (COSME), dat liep van 2014 tot en met 2020. Voor de financieringsperiode 2021 – 2027 is fors meer geld beschikbaar. Het programma richt zich op het verminderen van overlappingen en verbetering van de coördinatie en continuïteit, terwijl EU-burgers meer waar voor hun geld krijgen. Het fonds voorziet in financiële middelen op zes verschillende gebieden met elk specifieke doelstellingen.

Doelstellingen

Het toepassingsgebied van het programma bestrijkt de interne markt, het concurrentievermogen van kmo's en Europese statistieken.

De specifieke doelstellingen van het programma zijn:

1. De interne markt doeltreffender maken

 • belemmeringen voorkomen en wegnemen
 • de ontwikkeling, uitvoering en handhaving van het recht van de Unie ondersteunen op het gebied van de interne markt voor goederen en diensten, overheidsopdrachten, markttoezicht, en op het gebied van het vennootschapsrecht, het contractenrecht en het recht inzake niet-contractuele aansprakelijkheid
 • de bestrijding van het witwassen van geld, het vrij verkeer van kapitaal, financiële diensten en het mededingingsbeleid, met inbegrip van de ontwikkeling van beheersinstrumenten

2. Het concurrentievermogen van ondernemingen verbeteren, met bijzondere nadruk op kmo's, en additionaliteit realiseren door maatregelen die voorzien in verschillende vormen van steun aan kmo's, markttoegang, internationalisering van kmo's, een gunstig ondernemingsklimaat voor kmo's, het concurrentievermogen van de sectoren, de modernisering van de industrie en het stimuleren van ondernemerschap

3. Zorgen voor de doeltreffende werking van de interne markt door middel van normalisatie processen die:

 • de financiering van de Europese normalisatie en de participatie van de belanghebbenden bij de uitwerking van Europese normen mogelijk maken;  
 • de ontwikkeling van hoogwaardige internationale normen voor financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen ondersteunen, de integratie daarvan in het recht van de Unie vergemakkelijken en innovatie en de ontwikkeling van goede praktijken op het gebied van bedrijfsrapportage bevorderen;

4. De belangen van de consumenten bevorderen en een hoog niveau van consumentenbescherming en productveiligheid waarborgen door:

 • consumenten, ondernemingen en het maatschappelijk middenveld mondiger te maken, bij te staan en voor te lichten; te zorgen voor een hoog niveau van consumentenbescherming, duurzame consumptie en productveiligheid, met name door de ondersteuning van de bevoegde handhavingsinstanties, consumentenorganisaties en samenwerkingsacties; ervoor te zorgen dat alle consumenten toegang hebben tot verhaalmogelijkheden, en het verstrekken van passende markt- en consumenteninformatie;
 • de deelname van consumenten, andere eindgebruikers van financiële diensten en het maatschappelijk middenveld bij de beleidsvorming inzake financiële diensten te vergroten; een beter inzicht in de financiële sector te bevorderen;

5. Bijdragen tot een hoog niveau van gezondheid voor mensen, dieren en planten in de hele voedselketen en op aanverwante gebieden, onder meer door ziekten en plaagorganismen te voorkomen en uit te roeien, en het welzijn van dieren en een duurzame voedselproductie en -consumptie te ondersteunen;

6. Snel, onpartijdig en kostenefficiënt hoogwaardige statistieken over Europa te produceren en bekend te maken door middel van versterkte partnerschappen in het Europees statistisch systeem als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 223/2009 en met alle relevante externe partijen, met gebruikmaking van meervoudige gegevensbronnen, geavanceerde methoden voor gegevensanalyse, slimme systemen en digitale technologieën.

Acties

 • Het scheppen van de juiste voorwaarden om de positie van alle actoren van de interne markt, waaronder bedrijven, burgers en consumenten, het maatschappelijk middenveld en de overheden te versterken door middel van transparante informatie en bewustmakingscampagnes, de uitwisseling van beste praktijken, de bevordering van goede praktijken, de uitwisseling en verspreiding van expertise en kennis en de organisatie van opleidingen
 • De invoering van mechanismen waardoor burgers, consumenten, eindgebruikers, het maatschappelijk middenveld en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven van de Unie kunnen bijdragen aan politieke discussies, beleidsmaatregelen en besluitvorming, met name door ondersteuning van de werking van vertegenwoordigende organisaties op nationaal en Unie-niveau
 • Capaciteitsopbouw, vergemakkelijking en coördinatie van gezamenlijke acties tussen de lidstaten onderling, tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de Commissie, de gedecentraliseerde agentschappen van de Unie en de autoriteiten van derde landen
 • Ondersteuning van de doeltreffende handhaving en modernisering van het rechtskader van de Unie en de snelle aanpassing daarvan aan de steeds veranderende omgeving, onder meer door het verzamelen en analyseren van gegevens; studies, evaluaties en beleidsaanbevelingen; organisatie van demonstraties en proefprojecten; communicatieactiviteiten; ontwikkeling van specifieke IT-instrumenten om te zorgen voor een transparante en doeltreffende werking van de interne markt

De volgende acties komen in aanmerking voor financiering:

 • Voorzien in verschillende vormen van steun aan kmo's
 • Vergemakkelijken van de toegang van kmo's tot markten, door hen te ondersteunen bij het aanpakken van mondiale en maatschappelijke uitdagingen en de internationalisering van het bedrijfsleven, en de versterking van het industrieel leiderschap van de Unie in mondiale waardeketens, met inbegrip van het Enterprise Europe Network
 • Aanpakken van belemmeringen voor markttoegang en van administratieve lasten, en de totstandbrenging van een gunstig ondernemingsklimaat om kmo's in staat te stellen voordeel te halen uit de interne markt
 • Bevorderen van de groei van bedrijven, met inbegrip van de ontwikkeling van vaardigheden, en van de industriële transformatie in de be- en verwerkende industrie en de dienstensector
 • Ondersteunen van het concurrentievermogen van bedrijven en van hele sectoren van de economie, en het ondersteunen van de invoering van innovatie en samenwerking tussen waardeketens door kmo's door ecosystemen en clusters strategisch te verbinden, met inbegrip van het gezamenlijke clusterinitiatief
 • Bevorderen van een ondernemend ondernemingsklimaat en een ondernemerscultuur, met inbegrip van de mentorschapsregeling voor nieuwe ondernemers en de ondersteuning van start-ups, duurzaamheid van bedrijven en doorgroeiers

De acties die steun verlenen voor activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen, toepassen, beoordelen en monitoren van internationale normen op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen en voor toezicht op hun normeringsproces, komen in aanmerking voor financiering.

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie, implementatie, grootschalige investering, infrastructuur, internationale samenwerking en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Variabel: van 50% tot 100%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1-4 jaar.

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

Het programma voor de eengemaakte markt is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/690 inzake de oprichting van het Programma voor de Eengemaakte Markt

Werkprogramma's

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Fiscalis
 • Douane 
 • InvestEU 
 • Horizon Europe
 • Digital Europe
 • EFRO
 • ESF
 • Landbouwfondsen

Budget

Budget 2021-2027: 4.2 miljard euro

  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Belastingen en Douane
  Consumentenbeleid
  Digitale agenda
  Economisch bestuur
  Handel
  Interne markt
  Ondernemingsbeleid
  Industrie
  Maritieme zaken en visserij
  Plattelandsbeleid
  Stedelijk beleid

  Info & contact

  • Website fonds

  Programma voor de Eengemaakte Markt

  • Vlaams contactpunt

  Er is geen officieel Vlaams of Belgisch contactpunt. Je kan met vragen wel terecht bij:

  Enterprise Europe Network Vlaanderen
  enterprise.europe@vlaanderen.be  
  T 02 553 12 66
  www.enterpriseeuropevlaanderen.be

  Lees meer
  Volg ons