U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Digitaal Europa - Boosting Digital Skills of young pupils, in particular girls

Deadline

Code

DIGITAL-2023-SKILLS-04-BOOSTINGDIGIT

Inleiding

Studenten in digitale en ICT-disciplines vormen een minderheid, in 2021 waren zij 4,5% van alle afgestudeerden. Er is ook een ernstig genderevenwichtsprobleem: slechts 19% van de ICT-specialisten en een op de drie afgestudeerden in de natuurwetenschappen, technologie, techniek en/of wiskunde (STEM) zijn vrouwen. Tijdens de gestructureerde dialoog over digitaal onderwijs en digitale vaardigheden maken de lidstaten ook melding van de concurrentie om de weinige leerlingen met een geschikt profiel en belangstelling voor een universitaire studie in bèta/techniek.

Om het aanzienlijke tekort aan sectorspecialisten die geavanceerde digitale technologieën gebruiken en ICT-specialisten aan te vullen, moet de pool van leerlingen die uiteindelijk geïnteresseerd zijn om bèta/techniek en ICT te studeren, worden vergroot, met speciale aandacht voor meisjes en vrouwen die op digitaal gebied sterk ondervertegenwoordigd zijn. Het stimuleren van de ontwikkeling van digitale vaardigheden vanaf jonge leeftijd en op continue wijze is van essentieel belang voor het beïnvloeden van het niveau van digitale vaardigheden van de EU-bevolking en het aantal mannelijke en vrouwelijke studenten dat een studie en carrière in de ICT zal overwegen. Bovendien is gebleken dat leerlingen die van jongs af aan betrokken zijn bij het leren van coderen of computational thinking meer kans maken om verder te studeren in ICT of digitale vakken, en dit heeft bijvoorbeeld gevolgen voor het aantal meisjes dat voor deze studierichting kiest.

In de bilaterale dialogen met de lidstaten in het kader van de gestructureerde dialoog over digitaal onderwijs en digitale vaardigheden hebben velen aangedrongen op innovatieve benaderingen om jongeren, en met name meisjes vanaf de basisschool (of zelfs eerder), warm te maken voor een digitale loopbaan en een mentaliteitsverandering bij hen teweeg te brengen. Deze actie zal daarom specifieke activiteiten omvatten om meisjes en vrouwen aan te moedigen deel te nemen aan digitale studies.

Doelstellingen

Het doel van deze actie is proefacties uit te voeren om het aantal studenten dat digitale studies en carrières volgt te verhogen, met speciale aandacht voor een grotere deelname van meisjes. Er wordt steun verleend aan gezamenlijke acties van toonaangevende instellingen voor technisch hoger onderwijs, bedrijven en scholen om digitale studies te bevorderen door middel van praktijkgerichte activiteiten en op uitdagingen gebaseerde projecten. Een ander doel van deze actie is het opschalen van het EU-initiatief Codeweek, waardoor het een sterkere en bredere basis krijgt en het effect ervan verder toeneemt dan de > 4 miljoen mensen die elk jaar worden bereikt, waarvan bijna de helft jonge vrouwen en meisjes zijn.

Met de acties zullen bijvoorbeeld zomercursussen voor middelbare scholieren over digitale onderwerpen worden gefinancierd, evenals carrièredagen voor mensen die geïnteresseerd zijn in digitaal, om meer genderdiversiteit aan te moedigen en uitwisselingen tussen instellingen voor hoger onderwijs en lagere en middelbare scholen over digitale onderwerpen te bevorderen. De consortia van het Digital Europe Programme die reeds in het kader van het eerste WP zijn toegekend, kunnen ook worden benut om jongere studenten toegang te geven tot de ultramoderne laboratoria, de campusfaciliteiten te ervaren en seminars te volgen van de meest gerenommeerde deskundigen op het gebied van onder meer kwantumcomputing, cyberbeveiliging, AI en cloud. Er moet speciale aandacht worden besteed aan de rol van meisjes en vrouwen op digitaal gebied, met de nadruk op het ontkrachten van stereotypen en het aanpakken van de kloof inzake zelfredzaamheid en vertrouwen.

Deze actie is in overeenstemming met actie 13 van het actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027), dat tot doel heeft de digitale competenties van meisjes en vrouwen te vergroten via projecten als Girls Go Circular en ESTEAM Fests.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 6.000.000

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal en in het oproepdocument

 • Vlaams contactpunt 

Marie Timmermann
E. Marie.Timmermann@fwo.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Digital Europe

Inleiding

Het programma Digitaal Europa heeft als doel om de digitale transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving in de EU te ondersteunen en te versnellen. Dit door middel van de grootschalige uitrol, het verder verspreiden en grootschalig gebruik van digitale technologieën. Hierbij hoort ook het bevorderen van de toegang tot digitale technologieën en de digitale transformatie van deze technologieën.

Digitaal Europa wil bereiken dat onderzoeksresultaten op het gebied van digitale technologieën daadwerkelijk worden omgezet in producten die op de markt komen. Speciale aandacht is er voor het midden- en kleinbedrijf. Ook zal het programma Europese Digitale Innovatiehubs opzetten, die bedrijven kunnen helpen om beter om te gaan met digitale uitdagingen.

Doelstellingen

Het Digital Europe programma is gericht op het opbouwen van de strategische digitale capaciteiten van de EU en de vereenvoudiging van de brede toepassing van digitale technologieën.

Het doel van het programma is om het concurrentievermogen van Europa in de wereldwijde digitale economie te verbeteren en technologische soevereiniteit te verhogen. Het doet dit door nieuwe digitale technologieën in te zetten en capaciteit op te bouwen, om de digitale transformatie te ondersteunen die hoogwaardige openbare diensten garandeert ten voordele van de maatschappij en bedrijven.

Acties

Het programma investeert in vijf onderdelen: 

 • Supercomputers

De activiteiten in deze pijler moeten zorgen voor een concurrentiële positie van Europa op vlak van rekenkracht en de nodige know-how om dit te laten opnemen door economie en industrie. Deelname aan deze pijler kan voor een sterk toegenomen rekenkracht zorgen die onmogelijk op Vlaams niveau kan bereikt worden. Daarnaast zorgt deelname in deze projecten voor een uitwisseling aan expertise.

 • Artificiële Intelligentie, data en cloud

Deze pijler zal infrastructuur, begeleiding en uitrol opzetten inzake data en artificiële intelligentie. Het bestaat zo uit het opzetten van de Cloud Federation, Data Ruimten, (Data) Incubatoren, een AI on Demand Platform en Testing & Experimentation Facilities.

 • Cybersecurity 

Binnen deze pijler wordt een Quantum beveiligd communicatie systeem uitgerold, ondersteuning geboden voor de uitvoering van de NIS wetgeving en testing en certificatiecapaciteiten opgezet. Daarbij zijn er ook werkpakketten gericht op de opname van innovatieve toepassingen door marktspelers en de gezondheidssector.

 • Geavanceerde digitale vaardigheden 

Pijler 4 richt zich niet op een bepaalde technologie maar zal zich focussen op de opzet van opleidingen in volgende technologieën: data, AI, Blockchain, cybersecurity, HPC, quantum. Deze kunnen naarmate het programma vordert nog aangepast worden. Ongeveer 80% van het budget van deze pijler zal gaan naar de ontwikkeling van grensoverschrijdende masterprogramma’s. Daarnaast zijn er ook acties gericht op arbeidsbemiddeling, kortdurende opleidingen en het digitaliseren van het onderwijs.

 • Breed gebruik van digitale technologieën in de economie en de samenleving, onder meer via digitale innovatiehubs.

Pijler 5 richt zich volledig om verticale projecten die gebruik maken van een combinatie van de 3 sleuteltechnologieën van het Digital Europe programma (supercomputing, cybersecurity en artificiële intelligentie). Centraal hierin is het netwerk van European Digital Innovation Hubs (EDIH) dat bedrijven (in het bijzonder kmo’s) en publieke administraties zullen begeleiden in hun digitale transformatie.

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

In sommige gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

maximaal 100%

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding & Tender Opportunities.

Digitaal Europa is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/694 inzake de oprichting van Digitaal Europa

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Horizon Europe 
 • Connecting Europe Facility 
 • Digital Education Action Plan

Bekijk hier een korte video over Digital Europe

Budget

Budget 2021-2027: 7,5 miljard euro 

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie

Info & contact

 • Website fonds

Digitaal Europa

 • Vlaams contactpunt 

Marie Timmermann
E. Marie.Timmermann@fwo.be

Vragen over acties rond supercomputing 
Geert Van Grootel
E. geert.vangrootel@vlaanderen.be 

Lees meer
Volg ons