U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Werk en sociaal beleid: nieuws uit EPSCO en de trilogen

18 december 2020 - door Maarten Libeer

De afgelopen maand gebeurde weer heel wat op het vlak van sociaal beleid en werk. Net voor het einde van 2020, geeft VLEVA jou graag nog een overzicht. 

 • Nieuws uit de EPSCO-raad: platformwerkers, gendergelijkheid en een Europees minimumloon.
   
 • Trilogen van de fondsen: ESF+ en het globaliseringsfonds.
   
 • Beleidstrilogen: coördinatie van de sociale zekerheid.
Werk en sociaal beleid: nieuws uit EPSCO en de trilogen

1. Nieuws uit de EPSCO-raad

De platformeconomie

De ministers wisselden van gedachten over de arbeidsomstandigheden en sociale bescherming van de platformwerknemers. Het debat spitste zich toe op maatregelen om enkele specifieke problemen in de sector aan te pakken, waaronder: 

 • niet-transparante en onvoorspelbare arbeidsomstandigheden
 • hogere gezondheids- en veiligheidsrisico's 
 • onvoldoende toegang tot sociale bescherming.

De ministers waren het er in grote lijnen over eens dat de kwesties van onzekere arbeidsomstandigheden en onvoldoende sociale bescherming op EU-niveau moeten worden aangepakt. Dit wegens het grensoverschrijdende karakter van platformondernemingen en de daarmee samenhangende onzekerheid over verplichtingen en rechten. Ook op transparantie gebaseerde beheer van de arbeidskrachten op basis van algoritmen, waardoor het voor werknemers moeilijk wordt om hun rechten op te eisen.

De ministers achten het wel niet nodig om een speciale categorie van werknemers in het leven te roepen om de sociale bescherming en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Zij riepen op tot een correcte en versterkte toepassing van de bestaande nationale en EU-brede regels. 
 

Europese gendergelijkheid strategie

Daarnaast bespraken de ministers ook de gendergelijkheidstrategie van de Europese Commissie, die in maart werd gepresenteerd. De lidstaten benadrukten het belang van de doelstellingen van de strategie om gendergelijkheid te bereiken en gelijke rechten voor vrouwen en mannen in al hun diversiteit te waarborgen, alsook om ervoor te zorgen dat zij gelijke kansen hebben en vrij zijn om onafhankelijke keuzes te maken met betrekking tot hun persoonlijk en beroepsleven. 

De ministers identificeerden een aantal uitdagingen bij het verminderen van de genderongelijkheid, zoals de loonkloof tussen mannen en vrouwen, genderstereotypen en het veel grotere aandeel van vrouwen in kortetermijn-, deeltijd- en laagbetaalde banen en in zorgverantwoordelijkheden.
 

Europees minimumloon

Eerder dit jaar stelde de Europese Commissie een voorstel van een richtlijn over een Europees minimumloon voor. De lidstaten bespraken dit ondertussen ook een eerste keer in de Raad, waar vooral de Denen en de Zweden op de rem stonden. Daarenboven is op vraag van een aantal lidstaten een advies gevraagd aan de juridische dienst van de Raad, om na te gaan of de rechtsgrond voor de richtlijn wel geschikt is. 

Het Europees Parlement schreef er ook een briefing van, die hier te raadplegen valt. 
 

Portugees Voorzitterschap zet in op de sociale agenda

Portugal, dat het volgende voorzitterschap van de raad voor zich neemt, zal sterk inzetten op de sociale agenda en er komt ook een belangrijke sociale top op 7 en 8 mei. Die top  zal worden verdeeld in twee delen. De eerste dag zal worden gewijd aan een conferentie op hoog niveau, gevolgd door een informele Europese Raad op de tweede dag. Het actieplan voor de  implementatie van de sociale pijler zal daar ook een belangrijke rol in spelen. 

Lees alles over de EPSCO-raad hier. 
 

2. Trilogen van de fondsen: 

ESF+

De trilogen over het ESF+-programma voor 2021-2027 zijn ondertussen van start gegaan en draaien voornamelijk nog over de thematische concentraties voor de verschillende assen binnen ESF. Het Parlement wil een vast tarief voor de uitgaven in het kader van de kindergarantie, terwijl de Raad van de EU de voorkeur geeft aan meer flexibiliteit. Het Parlement wil dat 27% van de ESF+-middelen wordt besteed aan sociale inclusie, terwijl de Raad van de EU streeft naar 25%. Het Parlement stelt voor om 3% voor de meest behoeftigen toe te voegen aan de 27% voor sociale inclusie, terwijl de Raad van de EU 2% wil integreren in de 25% die hij voorstelt voor de thematische concentratie op sociale inclusie.

In de eerste triloog, werd geen akkoord gevonden en dus neemt het Portugees voorzitterschap dit in 2021 over. 
 

Europees globaliseringsfonds

Het Duitse voorzitterschap en het Europees Parlement vonden een akkoord over het Globaliseringsfonds! Dit fonds wordt gebruikt om bijstand te verlenen aan werknemers die hun job verliezen in geval van grote herstructureringen als gevolg van uitdagingen in verband met de globalisering. Vergeleken met de vorige programmaperiode zijn dit de belangrijkste veranderingen: 

 • Een lagere drempel van 200 ontslagen werknemers binnen een bepaalde referentieperiode om voor een zaak in aanmerking te komen.
   
 • Aanvullende redenen voor ontslagen die voor financiering in aanmerking komen, zoals wijzigingen in de samenstelling van de interne markt, automatisering of digitalisering - ook bijvoorbeeld de gevolgen van Brexit horen hieronder. 
   
 • Aanpassing van het medefinancieringspercentage. 

De financiële steun van het EFG kan worden verleend voor maatregelen die deel uitmaken van een gecoördineerd dienstenpakket, zoals opleiding en herscholing op maat, bijstand bij het zoeken naar werk of steun voor het uitoefenen van een zelfstandige activiteit. Het doel is de herintegratie van bijvoorbeeld ontslagen werknemers. 

Lees er alles over hier. 
 

3. Beleidstriloog: coördinatie van sociale zekerheidssystemen

Ook het Duits voorzitterschap slaagde er niet in om rond dit dossier een akkoord te vinden. Het Europees Parlement en de raad hebben tijdens de - ondertussen vijftiende - triloog van 7 december geen vooruitgang geboekt met betrekking tot de kwestie van de voorafgaande kennisgeving vóór de verzending van een werknemer. 

Wat die voorafgaande kennisgeving betreft, lagen twee opties op tafel: een eerste op basis van een vrijstelling per type activiteit. Zo zouden bijvoorbeeld zakenreizen die geen betrekking hebben op de levering van onroerend goed en diensten kunnen worden vrijgesteld, evenals activiteiten met betrekking tot kunstenaars, atleten, diplomaten en anderen. Bovendien zouden activiteiten die het gevolg zijn van een plotselinge gebeurtenis kunnen worden vrijgesteld, met uitsluiting van verschillende sectoren zoals de bouw, de landbouw of het vervoer. 

Maar geen één van die opties kon bekoren. De andere twee netelige kwesties  - de export van werkloosheidsuitkeringen voor grensarbeiders en pluriactiviteit - zijn naar verluidt niet eens op tafel gekomen en de betrokken partijen  zijn zonder akkoord uit elkaar gegaan. 

Er is nog geen datum vastgelegd voor een toekomstige triloog, dus zal het dossier worden doorgegeven aan het Portugese voorzitterschap. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons