U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Eurogroep bereikt akkoord: ESM, SURE, EIB-leningen en een Europees Herstelfonds

10 april 2020 - door Maarten Libeer

De ministers van financiën in de eurogroep bereikten een deal over een pakket maatregelen ter waarde van 540 miljard euro voor de aanpak van de huidige COVID-19-pandemie en de aanpak van de socioeconomische gevolgen. Lange tijd was het een bitse confrontatie tussen de noordelijke landen, aangevoerd door Nederland, en de zuidelijke lidstaten, waaronder de zwaar getroffen landen Italië en Spanje. De volgende zaken werden besproken: 

  • Steun voor werknemers via het SURE-initiatief (100 miljard euro)

  • Steun voor bedrijven via EIB-leningen (200 miljard euro)

  • Steun voor landen via het ESM-mechanisme (240 miljard euro)

  • Initiatieven voor economische relance: een herstelfonds en een nieuw MFK

Eurogroep bereikt akkoord: ESM, SURE, EIB-leningen en een Europees Herstelfonds

1. Steun voor landen

De ministers besloten om het Europees Stabiliteitsmechanisme in te zetten ter bestrijding van deze crisis. Dit in de vorm van Pandemic crisis support. Dit zal de vorm nemen van een enhanced conditions credit line, die aangepast wordt aan de huidige situatie. Concreet betekent dit dat de enige vereiste om toegang te krijgen tot de kredietlijn is dat de lidstaten van het eurogebied die om steun verzoeken, zich ertoe verbinden deze kredietlijn te gebruiken ter ondersteuning van de binnenlandse financiering van directe en indirecte kosten voor gezondheidszorg, genezing en preventie als gevolg van de COVID 19-crisis. Elk land van de eurozone dat om deze steun verzoekt, blijft wel onderworpen aan de economische en budgettaire coördinatie- en toezichtskaders van de EU. 

Daarna blijven de lidstaten van het eurogebied zich inzetten om de economische en financiële fundamenten te versterken, in overeenstemming met de economische en budgettaire coördinatie- en toezichtskaders van de EU, met inbegrip van de eventuele flexibiliteit die door de bevoegde EU-instellingen wordt toegepast. 

Het voorziene bedrag bedraagt 2 procent van het BBP van de lidstaten, wat ongeveer 240 miljard euro is. Binnen twee weken zou dit operationeel moeten zijn. 
 

2. Steun voor werknemers: 

De ministers keurden SURE goed. SURE staat voor Support to mitigate Unemployment Risks in an emergency). Dit initiatief dient om de Europese bedrijven draaiende te houden en de impact om de arbeidsmarkt te minimaliseren.

Dit tijdelijke instrument moet worden gezien als een operationalisering van een tijdelijke Europese werkloosheidsherverzekeringsregeling in de specifieke context van de COVID-19-crisis.

  • Het nieuw instrument zal tot 100 miljard euro aan leningen verstrekken aan landen die dit nodig hebben.

  • SURE zal steun verlenen aan regelingen voor arbeidstijdverkorting en nationale stelsels voor tijdelijke werkloosheid en soortgelijke maatregelen om de lidstaten te helpen banen, werknemers en zelfstandigen te beschermen tegen het risico van ontslag en inkomensverlies.

  • De leningen zullen gebaseerd zijn op garanties van de lidstaten en zullen worden gericht op de gebieden waar ze het meest dringend nodig zijn.

Lees er alles over in dit VLEVA-artikel. 
 

3. Steun voor bedrijven

Ten slotte gingen ze ook akkoord met het het initiatief van de Europese Investeringsgroep (bestaande uit de Europese Investeringsbank en en het Europes investeringsfonds) om een pan-Europees garantiefonds van 25 miljard euro op te richten, dat 200 miljard euro aan financiering voor bedrijven met een focus op KMOs in de hele EU zou kunnen ondersteunen, onder meer via nationale ontwikkelingsbanken. 

Voortbouwend op de bestaande garantieprogramma's van de EIB-groep en de nabijheid van de markt, zouden de fondsen op zeer korte termijn kunnen worden ingezet. De inzet van de fondsen via de EIB-groep zou ervoor zorgen dat alle lidstaten profiteren van de AAA-rating van de EIB. 

Lees alles over dit initiatief hier. 
 

4. Post-crisis economische relance

Daarnaast keken de ministers van Financiën ook al vooruit en gaven ze een eerste aanzet voor Europese instrumenten die een economische relance moeten inluiden, als het beheersen van de gezondheidscrisis achter de rug is. Daarvoor focussen ze op drie instrumenten: 

  1. Een Europees herstelfond

Dit herstelfonds zou expliciet gericht zijn om de economie weer op gang te brengen, in overeenstemming met de Europese prioriteiten: een betere, groenere, veerkrachtigere en meer digitale economie. Dit fonds zou tijdelijk zijn en in verhouding met de buitengewone kosten van de huidige crisis. Hoe dit fonds eruit zal zien, wordt overgelaten aan de Europese staatshoofden. Hier wordt verwezen naar solidariteit met de zwaarst getroffen lidstaten en innovatieve financiële instrumenten. Sommige lidstaten waren van mening dat dit moet worden bereikt door middel van een gemeenschappelijke schulduitgifte; andere lidstaten zeiden dat er alternatieve manieren moeten worden gevonden.

  1. Een nieuw MFF

De ministers verwelkomen ook het initiatief van de Europese Commissie om een nieuw meerjarig financieel kader voor te stellen. Dit nieuw MFK zal de impact van deze crisis en de omvang van de toekomstige uitdagingen moeten weerspiegelen, door de juiste prioriteiten te stellen, de lidstaten in staat te stellen de gevolgen van de coronaviruscrisis doeltreffend aan te pakken, het economisch herstel te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de cohesie binnen de Unie wordt gehandhaafd door middel van solidariteit, billijkheid en verantwoordelijkheid. 

  1. Roadmap for recovery

Ten slotte wordt er gewerkt aan een breder stappen - en actieplan om het herstel van de Europese economie te ondersteunen door middel van het scheppen van hoogwaardige banen en hervormingen ter versterking van de veerkracht en het concurrentievermogen, in overeenstemming met een strategie voor duurzame groei. Het moet de voorwaarden scheppen om onze economieën nieuw leven in te blazen en tegelijkertijd de economische convergentie in de EU te bevorderen en eventuele versnippering als gevolg van de crisis te verminderen, onder meer door een snel herstel van de volledige werking van de interne markt.

De voorzitter van de Commissie en de voorzitter van de Europese Raad zijn in overleg met andere instellingen, waaronder de ECB, met dit doel aan de slag gegaan.

 

Het verslag van de eurogroep

De opmerkingen van de voorzitter van de eurogroep

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons