U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

VLEVA-monitor onder de loep: Europees Sociaal Fonds en Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

17 augustus 2020 - door Simon De Wachter

VLEVA lanceerde een eerste versie van de Monitor deelname Vlaamse actoren aan Europese subsidieprogramma’s (2014-2020). In samenwerking met de nationale contactpunten - de zgn. NCP’s - voor de verschillende subsidieprogramma’s bundelde VLEVA de Vlaamse cijfers in deze monitor voor de programmaperiode 2014-2020.  

De volgende weken gaan we dieper in op de verschillende EU-subsidies die in de VLEVA-monitor aan bod komen. Waar scoorden Vlaamse projecten goed en minder goed in? En welke tips en projectvoorbeelden kunnen Vlaamse actoren inspireren om in de toekomst succesvol deel te nemen aan Europese projecten? Deze week: het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie.

Placeholder

Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds maakt deel uit van de Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESI-fondsen). Het ESF-programma ondersteunt initiatieven die meer werkgelegenheid scheppen en de sociale cohesie in Vlaanderen versterken. Het programma wil daarnaast ook innovatie en transnationale samenwerking stimuleren via middelen van Europa en Vlaanderen. Het fonds wordt beheerd door de afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen binnen het departement Werk en Sociale Economie.

Cijfers Vlaamse deelname

Schatting totale Vlaamse deelname (2014-2018): €267 miljoen aan Europese middelen en €460 miljoen aan Vlaamse middelen zijn al toegewezen. In totaal wordt in de periode 2014-2020 €398 miljoen geïnvesteerd door Europa. 

Aantal Vlaamse projecten: Dit voor 1.218 projecten uit 88 oproepen met een bereik van 193.000 deelnemers.

Hoe doen de Vlaamse projecten het?

Wat doen we goed?

 1. Via ESF-projecten willen we doelgroepen die ver van de arbeidsmarkt staan, vinden en begeleiden, om een warme overdracht te bekomen op een traject naar werk. Dat in partnerschap met alle betrokken actoren. Tegelijk is opleiding en trajectbegeleiding van werkzoekenden richting werk een topprioriteit.  
 2. Dankzij ESF kunnen honderden organisaties, klein en groot, investeren in werkbaar werk en duurzame veranderingen teweeg brengen in hun eigen organisatie zodat werknemers met drive aan de slag kunnen..
 3. Door te investeren in sociale innovatie kunnen ESF-projecten het innovatief vermogen van de arbeidsmarkt verhogen. Via de subsidiëring van nieuwe werkwijzen en methodes die overdraagbaar zijn naar andere organisaties.

Wat kan er beter?

 1. Promotoren geven aan dat er een evolutie is qua administratieve vereenvoudiging, maar de administratieve last blijft een werkpunt. Het gaat hier enerzijds over de vele vereisten die horen bij de administratieve opvolging en de opmaak van een rapport. Anderzijds gaat het ook over de verschillende toepassingen die ESF intussen heeft. Zo ziet men door het bos de bomen soms niet meer. ESF blijft wel inzetten op het gebruik van vereenvoudigde kostensoorten zodat de administratie vermindert en de juridische zekerheid gegarandeerd kan worden. Andere vereenvoudigingsacties zijn:  een beperkter aanvraagformulier en inzetten op  vereenvoudiging, digitalisering en automatisering. Zo zal de bewijslast bijvoorbeeld beperkt worden want er komt een app die de papieren tijdregistratie overbodig maakt. We zullen in de toekomst ook zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande (overheids-) databronnen. En we werken aan de ontwikkeling van een nieuwe applicatie waar promotoren zo snel mogelijk hun weg vinden naar de informatie die ze nodig hebben.
 2. De opmaak van een project vraagt vaak veel voorbereiding, tijd en inspanning. Zonder dat er garanties zijn op de goedkeuring, en dus subsidiëring van een project. 
 3. Na goedkeuring duurt een project meestal 2 jaar. Dat wordt regelmatig als te kort ervaren om de projectresultaten te verankeren in de organisatie. Vlaanderen gaat daarover in dialoog, maar ESF blijft projectfinanciering.

Tips

 1. Investeer in lerende netwerken/themawerkingen/overkoepelende activiteiten gericht op uitwisseling, kennisdeling, expertiseopbouw, monitoring en evaluatie van resultaten. Die worden als erg waardevol ervaren. Enerzijds door de organisaties zelf die van elkaar kunnen leren en zo een netwerk opbouwen. Anderzijds door interne medewerkers die zo voeling blijven houden met het werkveld en het geleerde kunnen toepassen in nieuwe, aangepaste acties en/of beleid. 
 2. Zet in op coaching van de promotoren, individueel waar mogelijk, collectief als het moet. Deze coaching kan in alle fases van het project, bij de voorbereiding van een projectidee, maar zeker ook bij de opstart en de uitvoering van een project. Dat wordt als erg nuttig ervaren door de organisaties.
 3. Jaarlijks wordt er een ambassadeurswedstrijd gehouden. Daarin worden enkele projecten beloond door ze extra in de kijker te zetten via verschillende communicatiekanalen. Het zijn projecten die zich op een of andere manier onderscheiden en mooie resultaten kunnen aantonen.

Info en contact

Vlaams contactpunt: Louis Vervloet, Managementautoriteit ESF Vlaanderen
E. Louis.Vervloet@vlaanderen.be | T. 02 552 83 48

Projectvoorbeeld

Project ‘Ervaringsuitwisseling tussen de Drone-industrie en de bouw-, landbouw- en veiligheidssector’ 

In dit project krijgen werknemers en zelfstandigen de kans om tijdelijk mee te draaien in een andere jobcontext, om daar noodzakelijke competenties onder de knie te krijgen. In eerste instantie krijgen bedrijven uit de sectoren ‘bouw’, ‘landbouw en fruit’ en ‘beveiliging’ de kans om lerenden uit te sturen en/of te ontvangen. In sommige sectoren worden dronetoepassingen al couranter ingezet dan in andere sectoren. Het project geeft de ruimte om daarin van elkaar te leren en sneller te groeien. De Vlaamse Drone Federatie EUKA – de site van Flanders Make in Sint-Truiden – is projectpromotor. 

Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Het Europese Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) is een financieel instrument van de Europese Commissie gericht op een efficiënter beheer van migratiestromen. En op de versterking en ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak van asiel, migratie en integratie. Afdeling ESF&DO van het departement Werk en Sociale Economie staat in voor het beheer van het Vlaamse integratieluik van AMIF.

Cijfers Vlaamse deelname

Schatting totale Vlaamse deelname (2014-2018): AMIF België €183 miljoen, waarvan het Vlaams Integratieluik AMIF €16,6 miljoen. 

Aantal Vlaamse projecten: Er zijn 43 projecten gestart uit 11 oproepen. 

Percentage Vlaamse deelname op het totale budget: 4,08%

Hoe doen de Vlaamse projecten het?

Wat doen we goed?

 1. AMIF wordt ingezet voor relevante thema’s. De acties die gefinancierd worden, beantwoorden aan reële en actuele noden in het Vlaamse integratiebeleid.
 2. AMIF biedt ruimte voor innovatie. De mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe werkwijzen en methodieken wordt als een pluspunt gezien. 
 3. De investeringen in Lerende Netwerken of andere overkoepelende activiteiten gericht op uitwisseling, kennisdeling, expertiseopbouw, monitoring en evaluatie van resultaten worden als erg waardevol ervaren. Positief is dat er zo op een uniforme manier gewerkt wordt, met een vast referentiekader en gemeenschappelijke doelstellingen. 
 4. AMIF-projecten kunnen duurzame veranderingen teweegbrengen. Vooral organisaties die verschillende jaren aan een project konden werken, geven aan dat dit sterk bijdraagt aan de opbouw van expertise en duurzame effecten.
 5. De ondersteuning en begeleiding vanuit de afdeling ESF wordt als positief ervaren (communicatie over nieuwe oproepen, coachingsbezoeken, opvolging individuele vragen, e.a.).

Wat kan er beter?

 1. Het administratieve gedeelte blijft vrij omslachtig (ESF-applicatie, ESF-archief, tijdsregistratie, partnerschapsovereenkomsten, …). 
 2. Het fonds blijft minder toegankelijk voor kleinere of onervaren organisaties (beschikken niet over tijd, personeel, …).
 3. Soms is de looptijd van projecten te kort, waardoor er niet altijd in de diepte gewerkt kan worden. Dat vormt ook een obstakel voor de verduurzaming van de resultaten. 

Tips

 1. Blijf inzetten op sociale innovatie binnen de transitie naar een inclusieve samenleving. Zorg voor een evenwichtige focus tussen de doelgroep van AMIF en andere doelgroepen/ontvangende samenleving. 
 2. Zet meer in op uitwisseling met partners die hetzelfde doen. Naast formele, georganiseerde bijeenkomsten, leeft de vraag naar meer organische uitwisseling (vb. werkbezoeken, deelnemen aan elkaars veldwerk, partnersearchpagina, …).

Info en contact

Verantwoordelijke Autoriteit AMIF België
E. amif.isf@ibz.eu

Gedelegeerde Autoriteit AMIF Vlaanderen: Louis Vervloet
E. louis.vervloet@vlaanderen.be

Contact Europese Commissie/Europese instellingen

Projectvoorbeeld

Project ‘Proeftuinen duurzame kwalitatieve kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid

Dit project heeft als doel om de kleuterparticipatie bij personen uit derde landen te verhogen en te verbeteren. Het focust in het bijzonder op het aspect ouderbetrokkenheid als voorwaarde voor duurzame, kwalitatieve kleuterparticipatie. Via het project ondersteunen we een overkoepelend Lerend Netwerk en lokale proeftuinen om de expertise te verbreden en verdiepen, kennisdeling te stimuleren. En om zoveel mogelijk actoren aan te zetten om actief werk te maken van ouderbetrokkenheid in het kleuteronderwijs. Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) organiseert en begeleidt het lerend netwerk voor deze zeven proeftuinen.

Wil je meer te weten komen over de Vlaamse deelname aan andere Europese subsidieprogramma’s? Lees dan hier de volledige monitor.
 

Maak een account aan

Volg ons