U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Meet the MEPs: Kathleen Van Brempt

11 november 2019 - door Grete Hellemans

De komende vijf jaar drukken de 12 (nieuw) verkozen Vlaamse MEPs hun stempel op het Europese beleid.

Bij het begin van de legislatuur gaven we je al een korte introductie in onze blog ‘Wie zijn de nieuwe Vlaamse MEPs’. 

Nu is het tijd om hen echt te leren kennen. In deze blogreeks ‘Meet the MEPs’ leggen we hen enkele vragen voor: Wie zijn ze en wat zijn hun Europese plannen?

Vandaag: Kathleen Van Brempt.

Placeholder

Wat is uw functie en wat deed u voordien?

Vandaag ben ik Europees parlementslid en coördinator van de S&D-fractie voor het internationale handelsbeleid. 

Ik was 6 jaar lang actief op het Federale en Vlaamse niveau, eerst als staatssecretaris voor Welzijn op het Werk. Later als Vlaams Minister van Mobiliteit, Gelijke kansen en Sociale Economie. 

Sinds 2009 ben ik actief als lid van het Europees Parlement. Tijdens de vorige legislatuur was ik als vice-voorzitter van de S&D-fractie verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid in onze fractie. Ik hield me vooral bezig met de problematiek van de klimaatverandering, de omslag naar een circulaire economie en de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN in het Europese beleid. 

Ook was ik voorzitter van de onderzoekscommissie Dieselgate in het Europees Parlement. Die commissie deed onderzoek naar het gesjoemel met de uitstoot van dieselwagens door verschillende grote autoproducenten.
 

"Er leeft een breed gedragen verlangen om het handelsbeleid eerlijker te laten verlopen."

Hoe ziet uw parlementair werk eruit?

Specifiek zal ik me deze legislatuur vooral bezighouden met het internationale handelsbeleid van de EU. In de commissie transport zal ik ook de opvolging van het mobiliteitspakket opnemen. 

Als coördinator van de S&D-parlementsleden in de commissie internationale handel kan ik de positie van de Europese sociaal-democraten inzake handelsbeleid aansturen. Dat is niet onbelangrijk. De Europese burger heeft zich in het verleden bijzonder kritisch uitgelaten over dat handelsbeleid. Denk maar aan de afgesprongen TTIP akkoorden met de Verenigde Staten of het CETA-akkoord met Canada, dat heel wat protest genereerde. 

Er leeft een breed gedragen verlangen om het handelsbeleid eerlijker te laten verlopen. Om het in te zetten als hefboom om op ecologisch en sociaal vlak vooruitgang te boeken in de wereld. Wij zijn als sociaal-democraten een groot voorstander van een open, inclusief, op regels gebaseerd en rechtvaardig handelsbeleid. Maar, we kunnen niet langer blind blijven voor de negatieve uitwassen van internationale handel. Zoals het groeiende onevenwicht in de baten van internationale handel, waarbij grote groepen mensen uit de boot vallen. Of de grote druk die gezet wordt op de schaarse natuurlijke bronnen en de aanslag op het klimaat.

"De aanpak van sociale dumping blijft een absolute prioriteit." 

 

Waar wilt u op inzetten? Waar wilt u op het einde van de legislatuur uw stempel op gedrukt hebben? 

Uiteraard blijf ik actief rond klimaat, duurzaamheid en sociaal beleid. De aanpak van sociale dumping blijft een absolute prioriteit. Het vertalen van de Europese pijler van sociale rechten in bindende wetgeving staat hoog op de agenda. En ook rond gezonde lucht is er nog heel wat werk aan de winkel. Daar blijf ik ook via het werk in de transportcommissie op inzetten. 

Maar Europa heeft ook een belangrijke rol te spelen daarbuiten. Daarom moeten we onze sociale en duurzame doelstellingen ook in het internationaal handelsbeleid binnen brengen. De globalisering van de wereldhandel heeft - naast onmiskenbare voordelen - ook aanleiding gegeven tot tal van economische, sociale en ecologische ongelijkheden. Die moeten in het vizier komen van het Europese handelsbeleid dat niet langer naïef de voordelen van wereldhandel kan blijven verdedigen. Het moet assertief ingezet worden om te komen tot economische, ecologische en sociale gelijkheid. 

Als open handel tot doel heeft welvaart te bevorderen, zoals voorstanders beweren, dan moeten handelsakkoorden daar ook effectief toe bijdragen. Dat kan met afdwingbare hoofdstukken over duurzaamheid en klimaatactie bijvoorbeeld. Ik wil er ook toe komen dat het parlement voorafgaand aan ratificatie, nog zogenaamde pre-ratificatievoorwaarden kan opleggen. Dan kunnen handelsakkoorden nog bijgestuurd worden in het licht van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de klimaatakkoorden van Parijs.

Welke verwachtingen werden ingevuld, welke niet? Wat heeft u verrast (bij uw intrede) in het Europees Parlement?

Wat me bij de aanvang van deze legislatuur opviel, is dat een reeks noodzakelijke maatregelen, die enkele maanden geleden nog totaal onbespreekbaar waren, nu gewoon deel uitmaken van de mission statement van Commissievoorzitter elect Ursula von der Leyen. 

Ik denk aan: De SDG’s die nu als leidraad moeten dienen voor het hele Europese beleid. De verhoging van de ambities inzake klimaatactie. Het zogenaamde Border Carbon Adjustment mechanism. En het engagement om de Pijler van Sociale Rechten om te zetten in afdwingbare Europese wetgeving. Dat kan erop wijzen dat we eindelijk afstand zullen nemen van het enge en uiterst schadelijke austeriteitsbeleid. Opnieuw de noodzakelijke investeringen kunnen doen in de omslag naar een duurzaam economisch model. En ervoor kunnen zorgen dat een eerlijke transitie mogelijk wordt, zodat iedereen zich beschermd weet.

Wat maakt Europa belangrijk voor u?

Het transnationale model van de Unie lijkt me de enige mogelijkheid om de grote uitdagingen waar we voor staan, solidair en gezamenlijk aan te pakken. Ik ben er ook steeds meer van overtuigd dat het Europese project de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten - kortom het waardenproject van de Unie - efficiënter kan beschermen en verdedigen dan dat nationale lidstaten dat kunnen.

"VLEVA kan er niet enkel toe bijdragen dat Vlaamse belangen opgetild worden naar het Europese niveau, maar ook dat het Vlaamse middenveld nauwer kan aansluiten bij het zich steeds versterkende Europese middenveld."

 

Wat kan VLEVA, het Vlaams middenveld en lokale overheden voor u doen?

Het is mijn overtuiging dat burgers vandaag het best gediend zijn met twee belangrijke beleidsniveaus: de lokale overheden (steden en regio’s) én het Europese niveau. Intensere samenwerking tussen die niveaus lijkt me onontbeerlijk. VLEVA kan er niet enkel toe bijdragen dat Vlaamse belangen opgetild worden naar het Europese niveau, maar ook dat het Vlaamse middenveld nauwer kan aansluiten bij het zich steeds versterkende Europese middenveld.
 

Maak een account aan

Volg ons