U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Dirk Halet (Vlakwa) over de herziening van de drinkwaterrichtlijn

30 mei 2018 - door Melanie De Caluwé

De Europese Commissie keurde op 1 februari het voorstel voor de herziening van de drinkwaterrichtlijn goed. De Commissie wil de kwaliteit en toegankelijkheid van het drinkwater verbeteren en meer informatie aan de burgers verstrekken. Maar waarom is de herziening er gekomen en wat zal er nu juist voor de burger veranderen? VLEVA ging te rade bij Dirk Halet, coördinator Strategie bij Vlakwa, en kreeg een verfrissende kijk op de thematiek.

Placeholder

In welke mate is de herziening van de drinkwaterrichtlijn volgens u noodzakelijk?

Wel, eerst en vooral is de Europese drinkwaterrichtlijn zeer waardevol gebleken om een goede kwaliteit van drinkwater in de EU en in Vlaanderen te waarborgen. Zo voldeden in Vlaanderen in 2016 meer dan 99,5% van de analyses aan de drinkwaterkwaliteit.

Maar de richtlijn dateert van 1998. Twintig jaar later zijn er uiteraard verbeterpunten. Als gevolg van nieuwe wetenschappelijke inzichten en gebaseerd op de aanbevelingen vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd de lijst van de te controleren parameters uitgebreid en aangepast. Daarnaast was de richtlijn soms een hinderpaal om nieuwe producten (en dus innovaties) op de markt te brengen. Elke lidstaat kon zijn eigen testmethodes vastleggen om te bepalen of producten al dan niet geschikt waren om in contact te komen met leidingwater. Deze testmethodes werden niet altijd aanvaard door de andere lidstaten, waardoor de kosten voor de producent of leverancier zeer hoog konden oplopen. Zeker bij kleine bedrijven. Het desbetreffende artikel dat hiertoe aan de basis lag werd geschrapt en er zullen nu binnen de Construction Products Regulation uniforme standaarden en testmethoden worden vastgelegd.

"Met de herziening van de drinkwaterrichtlijn zou het uiteindelijk een automatisme moeten worden voor burgers en bedrijven om spaarzaam met leidingwater om te gaan"

Daarnaast geeft deze herziening ook invulling aan de Sustainable Development Goals(SDG) van de Verenigde Naties, meer specifiek aan SDG6 rond water. Met de herziening wil de Europese Commissie dat drinkwatermaatschappijen op een gebruiksvriendelijke wijze de gebruiker informatie verschaft over de drinkwaterkwaliteit, de energie-efficiëntie van de drinkwaterproductie en –levering, enzovoort. Bovenal wil de Commissie het vertrouwen in leidingwater bij de consument versterken. Dit is een hoog kwalitatief product dat als alternatief kan dienen voor flessenwater. Met dit laatste wil de Europese Commissie ook het gebruik van petflessen terugdringen in het kader van haar recent gepubliceerde plastic-strategie.

Met de herziening van de drinkwaterrichtlijn zou het uiteindelijk een automatisme moeten worden voor burgers en bedrijven om spaarzaam met leidingwater om te gaan.

Gaat de Europese Commissie ver genoeg in haar voorstel tot herziening?

Indien je kijkt naar de lijst van parameters waaraan de drinkwaterkwaliteit moet voldoen, stel je vast dat deze in verschillende gevallen verder gaat dan dat wat de WHO voorstelde. Dit is uit voorzorgsprincipe en opnieuw om het vertrouwen bij de burger in leidingwater te verhogen. Daarenboven kan op basis van een individuele risicoanalyse de lijst van de te controleren parameters uitgebreid worden. Zo vraagt de Europese Commissie om ook aandacht te besteden aan microplastics die in het water zitten dat opgepompt wordt voor de productie van leidingwater.

Deze aanpassingen zullen evenwel resulteren in hogere kosten; zowel hogere analysekosten als bijvoorbeeld kosten om bepaalde stoffen uit het opgepompte water te verwijderen. Positief is wel dat met de herziening ook wordt voorzien in een risico-gebaseerde monitoring. In grote lijnen komt dit erop neer dat enkel stoffen moeten gemonitord worden die potentieel in het leidingwater kunnen terechtkomen.

Wat zal er concreet veranderen voor de Vlaamse burger?

Er werd een impact assessment uitgevoerd naar wat de kosten zouden zijn van de herziening van de drinkwaterrichtlijn. Deze zijn naar de burger toe minimaal. Jaarlijks spendeert een Europees huishouden gemiddeld 0,73% van haar budget aan leidingwater. Met de aanpassing door de drinkwaterrichtlijn zou dit stijgen naar 0,75%. Daarnaast verwacht de Europese Commissie bij de burger ook een omschakeling van flessenwater naar leidingwater. Volgens hun inschatting zou hierdoor 600 miljoen euro bespaard kunnen worden.

Verder zal de burger zowel digitaal als aan de hand van facturen beter geïnformeerd worden over de lokale waterkwaliteit, maar ook over aspecten die niet direct met de drinkwaterkwaliteit te maken hebben. Dit zijn onder andere de inspanningen die worden geleverd door de drinkwatermaatschappij om het leidingwaternet op de meest efficiënte manier te bedrijven.

"Wij willen weten waar het dossier zich bevindt en welke posities worden ingenomen door verschillende actoren of lidstaten. En dat kan VLEVA ons bieden"

Wat is de meerwaarde van VLEVA bij het opvolgen van de drinkwaterrichtlijn?

Via VLEVA blijven we perfect op de hoogte van de ontwikkelingen in de drinkwaterrichtlijn. Toen de Europese Commissie het voorstel publiceerde, werden wij meteen op de hoogte gebracht. Wij willen weten waar het dossier zich bevindt en welke posities worden ingenomen door verschillende actoren of lidstaten. En dat kan VLEVA ons bieden. Dergelijke informatie is zeer waardevol voor Vlakwa. Wij voeren zelf geen lobby, maar het is voor ons belangrijk om in een vroeg stadium te weten wat er op ons afkomt. Zo kunnen we ons proactief voorbereiden en passende acties opzetten.

Welke rol is er voor Vlakwa weggelegd bij de herziening van de drinkwaterrichtlijn?

Vlakwa heeft als doelstelling om samen met ondernemers, onderzoekers en overheden passende acties op te zetten om zo het hoofd te bieden aan uitdagingen op het gebied van water. Dit kan gaan van het opzetten van (demonstratie)projecten tot valorisatietrajecten om ervoor te zorgen dat waardevolle ontwikkelingen, technologieën en concepten snel ingeburgerd geraken.

Specifiek voor de drinkwaterrichtlijn toetst Vlakwa af welke stoffen toegevoegd, aangepast of verwijderd worden uit de drinkwaterrichtlijn, wat er gemonitord moet worden, welke maatregelen genomen worden, enzovoort. Enerzijds zullen we belanghebbenden zoals technologieleveranciers, onderzoeksgroepen, drinkwatermaatschappijen informeren over deze ontwikkelingen. Anderzijds zullen wij op basis van ontvangen feedback passende acties opzetten om hier invulling aan te geven.

Meer weten?

Lees hier het artikel over de herziening van de drinkwaterrichtlijn.

Contacteer Dirk Halet voor meer informatie via e-mail dh@vlakwa.be of telefonisch +32 (0)56 24 12 61

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons