U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Nieuws >

Week van de waarheid voor herziening detacheringsrichtlijn

07 september 2018 - door Kelly Digneffe

Zullen de Europese ministers een akkoord vinden over detachering? En zal het Europees Parlement tijdens de plenaire sessie haar standpunt vastleggen? De week van 23 oktober 2017 wordt spannend voor iedereen die de herziening van de detacheringsrichtlijn opvolgt.  De ministers van werk en sociale zaken willen tijdens de EPSCO-Raad van 23 oktober tot een algemene aanpak komen. Maar over de maximumduur van detachering en over wegtransport is nog geen akkoord bereikt. In de week van 23 oktober neemt het Europees Parlement ook haar standpunt aan. 

Week van de waarheid voor herziening detacheringsrichtlijn

“Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats”? Dat is het voorwerp van Europees debat. Op dit moment zijn gedetacheerde werknemers uit Oost-Europa goedkoper. In plaats van een tijdelijk tekort aan een bepaald type vakmannen op te vullen, blijven ze soms jarenlang aan de slag in een andere Europese lidstaat. Marianne Thyssen, de eurocommissaris voor werk en sociale zaken, wil het principe “gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats” verankeren en de detacheringsrichtlijn (96/71/EG) in die zin herzien. Dit moet arbeidsmobiliteit faciliteren en tegelijk een gelijk speelveld voor bedrijven en de bescherming van gedetacheerde werknemers verzekeren. De Raad en het Europees Parlement bereiken waarschijnlijk in de week van 23 oktober een akkoord over hun standpunt. Daarna volgen de trialogen. Dat zijn onderhandelingen tussen de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie om tot een finaal akkoord te komen.

Na ellenlange discussies in de Raad, nog steeds geen akkoord over maximumtermijn en wegtransport

In de Raad van de Europese Unie discussiëren de ministers van Werk en Sociale Zaken van de verschillende lidstaten over een compromis. Op maandag 23 oktober moeten ze in Luxemburg een akkoord bereiken. Maar sommige problemen blijven, ondanks maanden van onderhandelingen tussen diplomaten, onopgelost:

  • de maximumtermijn van detachering staat nog tussen haken: [24] maanden. Verschillende delegaties vinden dat 24 maanden een goed compromis is, maar sommige delegaties willen hierop uitzonderingen toelaten. Andere delegaties vinden dat de maximumtermijn 12 maanden, of zelfs minder moet zijn. 
  • Hoe lang na de inwerkingtreden de herziene richtlijn moet toegepast worden staat ook tussen haken: [3] jaar.
  • De meningen zijn verdeeld of de sector van het wegtransport al dan niet onder de reikwijdte van de detacheringsrichtlijn moet vallen. 

Daarnaast moet fraudebestrijding volgens sommige delegaties een meer prominente plaats krijgen. De technische zaken waarvoor wel een oplossing is gevonden vindt u hier

Europees Parlement stemt voor uitbreiding van juridische basis

In het Europees Parlement nam de commissie op 16 oktober haar standpunt aan. In de week van 23 oktober wordt er gestemd in de plenaire zitting. Het compromisvoorstel in het Europees Parlement leunt op bepaalde aspecten nauw aan bij het compromisvoorstel in de Raad.

  • Verloning: het concept minimumloon wordt vervangen door het concept van verloning, waarbij ook bonussen zoals opgesteld in collectieve arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn (bv. 13e maand, toelage voor nachtwerk,...) en vergoedingen voor accommodatie en transport inbegrepen zijn. 
  • De maximumtermijn van detachering is 24 maanden, daarna is de nationale wetgeving van het gestland van toepassing. Als een persoon vervangen wordt, wordt de termijn niet aangepast omdat die gebaseerd is op de detacheringsmissie en niet op de individuele persoon. Verlenging van de detacheringsmissie is mogelijk, maar enkel mits akkoord van het gastland. 
  • De regels voor lokale tijdelijke werknemers gelden ook voor gedetacheerde tijdelijke werknemers. 

Het Europees Parlement stemde ook om juridische basis uit te breiden naar sociale bescherming. Dit wil zeggen dat bij toekomstige wijzigingen van de richtlijn de sociale partners formeel geraadpleegd moeten worden. 

Ook in het Europees Parlement werd lang onderhandeld. In januari presenteerden de rapporteurs Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier (EPP, Frankrijk), Agnes Jongerius (S&D, Nederland) hun ontwerprapport aan de europarlementsleden van de commissie werk en sociale zaken. Extra discussies tijdens een extra zitting in februari. In maart werden er meer dan 500 amendementen ingediend. Na uitgebreide onderhandelingen nam de commissie haar positie aan op 16 oktober. 

Volgende stap: trialogen

Als de Raad en het Europees Parlement erin slagen om hun standpunt aan te nemen in de week van 23 oktober, gaan de trialogen van start. Deze onderhandelingen tussen de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie moeten uitmonden in een finale tekst voor de herziening van de detacheringsrichtlijn (96/71/EG). 

Meer lezen

Achtergrondnota bij de EPSCO-Raad van 23 oktober 2017 

EPRS Briefing over herziening detacheringsrichtlijn oktober 2017 

EP Dossier

uitslag stemming EP Commissie EMPL

Maak een account aan

DOSSIER

Herziening detacheringsrichtlijn

De nieuwe detacheringsrichtlijn is verschenen in het publicatieblad, dit dossier is nu afgerond. De nieuwe richtlijn treedt in werking vanaf 30 juli 2020.

Lees meer
Volg ons