U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Nieuws >

Meer dan 500 amendementen op ontwerprapport detachering

07 september 2018 - door Kelly Digneffe

“Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats”? Dat is het voorwerp van debat. Op dit moment zijn gedetacheerde werknemers uit Oost-Europa goedkoper. In plaats van een tijdelijk tekort aan een bepaald type vakmannen op te vullen, blijven ze soms jarenlang aan de slag in een andere Europese lidstaat. Marianne Thyssen, de eurocommissaris voor werk en sociale zaken, wil het principe “gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats” verankeren en de detacheringsrichtlijn in die zin herzien. Het eerste rapport van het Europees Parlement volgt de lijn van de Europese Commissie. Maar het debat over de amendementen - maar liefst 523 - op donderdag 23 maart toonde nog maar eens aan dat de posities heel uiteenlopend zijn. Zowel wat betreft de maximumduur van detachering als de vergoeding (of het loon) en de toepassing van regionale en sectorale CAO’s.
 

Meer dan 500 amendementen op ontwerprapport detachering

Meer dan 500 amendementen

Het ontwerprapport van co-rapporteurs Elisabeth Morin-Chartier (EVP, Frankrijk) en Agnes Jongerius (S&D, Nederland) volgt het voorstel van de Europese Commissie om maximumtermijn van detachering op 24 maanden vast te stellen. In de amendementen worden onder andere 3, 6, 12 en 24 maanden voorgesteld. Daarnaast kanten veel europarlementsleden zich tegen het voorstel van de Europese Commissie om de accumulatie van verschillende periodes waarin de werknemer dezelfde taak uitvoert in rekening te brengen.

Het voorstel om de verwijzing naar minimumloon te schrappen en te vervangen door vergoeding blijft controversieel. De Europese Commissie wil zo de aanpassing naar de verschillende nationale loonsystemen verbeteren, ook die waar het minimumloon wordt bepaald door collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s). Sommige europarlementsleden willen de verwijzing naar vergoeding volledig schrappen, anderen willen ook reis- en accommodatiekosten opnemen. Verschillende europarlementsleden uit Centraal- en Oost-Europa stellen voor om de verwijzing naar minimumloon te behouden maar er een aantal  aspecten rond vergoeding en bonussen aan toe te voegen.

In tegenstelling tot de Europese Commissie - die enkel algemeen geldende CAO’s in aanmerking wil nemen - willen de co-rapporteurs lidstaten de mogelijkheid geven om regionale en sectorale CAO’s toe te passen op gedetacheerde werknemers. Ook op dit punt zijn de voorstellen van de europarlementsleden erg divers.

Reacties van de fracties

Anthea McIntyre sprak voor de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). Zij is tegen de herziening ervan, die volgens haar enkel negatieve politieke gevolgen (in termen van een breuklijn tussen Oost- en West-Europa) met zich meebrengt.

Martina Dlabajová (ALDE) drukte twijfel uit over de maximumtermijn van detachering en vindt het logisch dat sommige lidstaten de verwijzing naar minimumloon willen behouden. Daarnaast vindt ze het voorstel over uitzendarbeid (nationale regels over uitzendarbeid van toepassing wanneer een buitenlands uitzendbedrijf werknemers detacheert) niet duidelijk genoeg. Ook vindt ze dat detachering in de transportsector onderwerp moet zijn van specifieke wetgeving. Dit was dan weer niet naar de zin van de Groenen, die ook de belangrijkste posities van de rapporteurs steunen.

Uitbreiding juridische basis

Ook de uitbreiding van de juridische basis van de richtlijn ligt nog steeds op tafel. De co-rapporteurs willen de herziening van de richtlijn niet enkel baseren op het vrij verkeer van diensten, maar ook op de bescherming van werknemers. Deze juridische verandering zou er toe leiden dat voor elke verdere herziening van de richtlijn de sociale partners formeel geconsulteerd moeten worden. De aanwezige vertegenwoordigers van de Europese Commissie in het Europees Parlement kanten zich hier fel tegen. Ze zeiden dat zo’n duale juridische basis erg uitzonderlijk is, dat dit voor ingewikkelde discussies zou zorgen en dat het doel van de detacheringsrichlijn bovenal is om een goede functionering van de interne markt te verzekeren.

Volgende stappen

  • De stemming over het ontwerpverslag in de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) is gepland op 12 juli 2017.
  • De Raad van ministers bespreekt de detacheringsrichtlijn op 16 juni 2017 (Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken).

Meer lezen

Ontwerprapport

Amendementen (deel 1 en deel 2)

Verwante berichten

Detacheringsrichtlijn: Europees Parlement volgt redenering Europese Commissie 
Hoe zit het met de herziening van de detacheringsrichtlijn? 
Europese Commissie wil ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats’

Maak een account aan

DOSSIER

Herziening detacheringsrichtlijn

De nieuwe detacheringsrichtlijn is verschenen in het publicatieblad, dit dossier is nu afgerond. De nieuwe richtlijn treedt in werking vanaf 30 juli 2020.

Lees meer
Volg ons