U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Lawine aan amendementen voor de Europese Arbeidsautoriteit

30 augustus 2018 - door Hanne De Roo

De EMPL commissie heeft 975 amendementen te analyseren die ingediend werden op het voorstel van de verordening tot oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit. De verdeeldheid die heerst in het Europees Parlement zal het lastig maken om nog tot een akkoord te komen voor het einde van de legislatuur.

Lawine aan amendementen voor de Europese Arbeidsautoriteit

975 amendementen te analysen

De Europarlementsleden die in de EMPL commissie in het Europees Parlement zetelen, zullen zich worstelen door de 975 amendementen die ingediende werden op het voorstel van de verordening tot oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit. Het werk belooft intens te worden, aangezien het einde van de legislatuur in zicht is.

 

Verdeeldheid troef in de EMPL commissie

De EP-leden lijken echter bijzonder verdeeld over de rol en de reikwijdte van het werk van de arbeidsautoriteit. Niet alleen is er een links-rechts verdeeldheid, er is ook een kloof tussen degenen die voor versterkte Europese actie op het gebied van werkgelegenheid zijn en degenen die pleiten voor een strikte interpretatie van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.

 

Autoriteit of agentschap?

Veel EP-leden vragen bijvoorbeeld om de naam van de Europese autoriteit te veranderen, om er een agentschap van te maken. Sommigen, zoals Danuta Jazłowiecka en Agnieszka KozłowskaRajewicz (EPP, Polen) beschouwen dat de uitdrukking

"Europese autoriteit" verwijst naar een entiteit die orders geeft en die voorrang heeft op de nationale autoriteiten. Dit zou niet verenigbaar zijn met de Europese verdragen, aangezien sociale aangelegenheden onder nationale bevoegdheid vallen.

 

Bevoegdheid?

Anderen, waaronder Terry Reintke (Groenen/EFA, Duitsland), willen de bevoegdheid van de arbeidsautoriteit uitbreiden tot sociale zekerheid, in overeenstemming met de coördinatieverordening van de socialezekerheidsstelsels waarover momenteel in het Europees Parlement wordt onderhandeld.

 

Rol, taken, aard en reikwijdte?

Er zijn verschillende opvattingen over de rol, taken, en aard van de arbeidsautoriteit en de reikwijdte van haar activiteiten. De conservatieven, zoals Helga Stevens (ECR, België), willen misbruik van de arbeidsautoriteit voorkomen in de zin dat artikel 5 van het Verdrag van de EU niet geschonden mag worden. Zij benadrukken dat de Europese pijler van sociale rechten van politieke aard is en de EU geen nieuwe bevoegdheden verleent.

 

Veel amendementen beperken de rol van de arbeidsautoriteit bij geschillenbemiddeling, informatie voor werknemers en werkgevers, en de coördinatie van controleacties tussen verschillende lidstaten. Sommige amendementen benadrukken de noodzaak om rekening te houden met micro-ondernemingen, om buitensporige administratieve lasten te vermijden. Anderen hopen het gebruik van tolkendiensten en vertaling te beperken bij gecoördineerde acties tussen lidstaten.

 

Evelyn Regner (S&D, Oostenrijk) focust op de bindende dimensie van de besluiten van de arbeidsutoriteit. Anderen, zoals Rina Ronja Kari (GUE/NGL, Denemarken), willen verduidelijken wat de toekomstige Europese entiteit zal doen betreffende het aanpakken van sociale dumping, brievenbusbedrijven, het fenomeen van valse zelfwerkzaamheid en schaalbedrijven die worden uitgebuit door mensenhandel en dwangarbeid netwerken.

 

Claude Rolin (EPP, België) hoopt de reikwijdte van de personen die onder de toekomstige autoriteit vallen, uit te breiden door de uitdrukkelijke verwijzing naar derde landsonderdanen die legaal in de EU verblijven, te schrappen. Andere leden van het Europees Parlement willen de tekst verduidelijken om te waarborgen dat werkers in de dienstensector ook gedekt zijn.

 

Kostadinka Kuneva (GUE/NGL, Griekenland) zou graag hebben dat de arbeidsutoriteit een Europees register opstart van alle bedrijven met activiteiten over de grenzen heen.

 

Duitse EPP leden (Sven Schulze, Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch) suggereren een salarisvergelijkingshulpmiddel voor gedetacheerde werknemers.

 

Nieuwe ideeën

Nog anderen vragen om mechanismen die momenteel niet bestaan ​​om te worden opgenomen in het voorstel van de Europese Commissie.

Terry Reintke (Groenen/EFA, Duitsland), heeft een klachtenmechanisme voorgesteld om te rapporteren over fraude over de grenzen heen, vooral sociale zekerheidsfraude. En een nieuw artikel om de bescherming voor klokkenluiders te versterken.

 

Volgende stappen

Het werk zal intens zijn en de leden van de EMPL commissie van het Europees Parlement worden gevraagd om op 18 oktober te stemmen over het rapport.

Maak een account aan

Volg ons