U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus programma 2021-2027

27 augustus 2018 - door Hanne De Roo

De Europese Commissie heeft haar voorstel voor Erasmus na 2020 gepubliceerd. Een budget van 30 miljard euro zal de drie kernacties voor de periode van 2021-2027 financieren, onder de noemer 'Erasmus'. Met een verdubbeling van het budget wordt Erasmus+ terug Erasmus.

Erasmus programma 2021-2027

Het Erasmusprogramma stelt miljoenen jonge Europeanen nu reeds in staat te studeren of een opleiding te volgen in het buitenland, waarbij zij hun ervaring en kennis van Europa verbreden en hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Met een verdubbeld budget zal dit programma nog beter belangrijke politieke doelstellingen kunnen ondersteunen, zoals de totstandbrenging van een Europese onderwijsruimte tegen 2025, jongeren mondiger maken en een Europese identiteit bevorderen door middel van het jeugd-, onderwijs- en cultuurbeleid.

Algemene doelstelling

De algemene doelstelling van het programma is de ondersteuning van de educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling van mensen in onderwijs, opleiding, jeugd en sport, in Europa en daarbuiten, die bijdragen tot duurzame groei, banen en sociale cohesie en tot versterking van de Europese identiteit.

Als zodanig is het programma een essentieel instrument voor de opbouw van een Europese onderwijsruimte, ter ondersteuning van de Europese strategische samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding, met de onderliggende sectorale agenda's, ter bevordering van samenwerking op het gebied van jeugdbeleid in het kader van de EU-strategie voor de jeugd 2019-2027 en de ontwikkeling van de Europese dimensie in de sport.

Specifieke doelstellingen

Het Erasmus programma heeft de volgende specifieke doelstellingen:

 • leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding;
 • bevordering van niet-formele leermobiliteit en actieve participatie van jongeren, evenals samenwerking, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van jeugd;
 • leermobiliteit of sportcoaches en personeel bevorderen, evenals samenwerking, creativiteit en innovatie op het niveau van sportorganisaties en sportbeleid.

3 kernacties

De Commissie stelt voor het Erasmus-budget te verhogen van € 20 miljard naar € 30 miljard met € 25,9 miljard voor onderwijs en opleiding, € 3,1 miljard voor jongeren en € 550 miljoen voor sport.

De doelstellingen van het programma worden nagestreefd door middel van de volgende drie kernactiviteiten:

 • leermobiliteit ('kernactie 1');
 • samenwerking tussen organisaties en instellingen ("kernactie 2"); en 
 • steun voor beleidsontwikkeling en samenwerking ('kernactie 3');

 

Kernactie 1

Op het gebied van onderwijs en opleiding ondersteunt het programma de volgende acties onder kernactie 1:

 • de mobiliteit van studenten en personeel van het hoger onderwijs;
 • de mobiliteit van studenten en personeel op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding;
 • de mobiliteit van scholieren en personeel;
 • de mobiliteit van het personeel in het volwassenenonderwijs;
 • mogelijkheden voor het leren van talen, met inbegrip van die welke mobiliteitsactiviteiten ondersteunen.

 

Op het gebied van jeugd ondersteunt het programma de volgende acties in het kader van kernactie 1:

 • de mobiliteit van jongeren;
 • activiteiten voor jongerenparticipatie;
 • DiscoverEU-activiteiten;
 • de mobiliteit van jeugdwerkers.

 

Op het gebied van sport ondersteunt het programma, onder kernactie 1, de mobiliteit van sportcoaches en personeel.

 

Jean Monnet acties: Het programma ondersteunt het onderwijzen, leren, onderzoeken en debatteren over Europese integratievraagstukken door middel van de volgende acties:

 • Jean Monnet-actie op het gebied van het hoger onderwijs;
 • Jean Monnet-actie op andere gebieden van onderwijs en opleiding;
 • steun voor de volgende instellingen die een doel van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, inclusief de school voor transnationale governance; het Europacollege (campussen te Brugge en Natolin); het Europees Instituut voor Bestuurskunde, Maastricht; de Academie voor Europees recht, Trier; het Europees Agentschap voor onderwijs voor leerlingen met speciale behoeften en inclusief onderwijs, Odense en het Internationaal Centrum voor Europese Opleiding, Nice.

 

Kernactie 2

Op het gebied van onderwijs en opleiding ondersteunt het programma de volgende acties onder kernactie 2:

  • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van werkwijzen, inclusief kleinschalige partnerschappen om een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma te bevorderen;
  • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsexpertise en gezamenlijke master-diploma's;
  • partnerschappen voor innovatie om de innovatiecapaciteit van Europa te versterken;
  • online platforms en hulpmiddelen voor virtuele samenwerking, inclusief de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa.

   

  Op het gebied van jeugd ondersteunt het programma de volgende acties in het kader van kernactie 2:

  • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van werkwijzen, inclusief kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma;
  • partnerschappen voor innovatie om de innovatiecapaciteit van Europa te versterken;
  • online platforms en hulpmiddelen voor virtuele samenwerking.

   

  Op het gebied van sport ondersteunt het programma de volgende acties in het kader van kernactie 2:

  • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van werkwijzen, inclusief kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma;
  • sportevenementen zonder winstbejag die gericht zijn op de verdere ontwikkeling van de Europese dimensie van sport.

   

  Kernactie 3

  Op het gebied van onderwijs en opleiding ondersteunt het programma de volgende acties onder kernactie 3:

  • de voorbereiding en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, ook met steun van het Eurydice-netwerk of activiteiten van andere relevante organisaties;
  • de ondersteuning van EU-instrumenten en -maatregelen ter bevordering van de kwaliteit, transparantie en erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties;
  • beleidsdialoog en samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder Unie-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding;
  • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma;
  • samenwerking met andere instrumenten van de Unie en steun voor ander EU-beleid;
  • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten en over het programma.

   

  Op het gebied van jeugd ondersteunt het programma de volgende acties in het kader van kernactiviteit 3:

   

  • de voorbereiding en uitvoering van de beleidsagenda van de Unie voor de jeugd, met de steun van het netwerk Jeugdwiki;
  • EU-instrumenten en -maatregelen ter bevordering van de kwaliteit, transparantie en erkenning van competenties en vaardigheden, met name via Youthpass;
  • beleidsdialoog en samenwerking met relevante belangrijke belanghebbenden, waaronder Unie-brede netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van jeugd, de EU-dialoog over jongeren en steun voor het Europees Jeugdforum;
  • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma;
  • samenwerking met andere instrumenten van de Unie en ondersteuning van ander EU-beleid;
  • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten en over het programma.

   

  Op het gebied van sport ondersteunt het programma de volgende acties in het kader van kernactie 3:

  • de voorbereiding en uitvoering van de beleidsagenda van de Unie over sport en lichaamsbeweging;
  • beleidsdialoog en samenwerking met relevante belangrijke belanghebbenden, waaronder Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van sport;
  • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten en over het programma, inclusief sportprijzen en onderscheidingen.

  Wat is er nieuw?

  Het nieuwe voorstel beoogt:

  • Het aantal begunstigden te vergroten: Door een verdubbeling van het programmabudget zullen tussen 2021 en 2027 tot 12 miljoen mensen steun kunnen ontvangen — driemaal zoveel als in de huidige financieringsperiode. Tot de begunstigden behoren scholieren, studenten in het hoger onderwijs, stagiairs, leerkrachten, opleiders, jeugdwerkers en sportcoaches, alsmede leerlingen in het beroepsonderwijs en in beroepsopleidingen en personeel in het volwassenonderwijs, waaronder de deelnemers aan ErasmusPro.

  • Mensen uit alle lagen van de bevolking te bereiken: Door nieuwe formaten en gemakkelijker toegang voor kleinere en lokale organisaties zal het nieuwe programma het voor mensen uit kansarme milieus eenvoudiger maken deel te nemen.

  • Sterkere betrekkingen met de rest van de wereld: Ook de mobiliteit en samenwerking met derde landen zullen worden gestimuleerd door een combinatie van fysieke en virtuele mobiliteit.

  • Te focussen op bevordering van toekomstgerichte vakgebieden: Het versterkte programma zal meer aandacht besteden aan vakgebieden als hernieuwbare energie, klimaatverandering, milieutechnologie, kunstmatige intelligentie of design.

  • Een Europese identiteit te bevorderen door middel van een reiservaring: Het nieuwe initiatief DiscoverEU zal jongeren de kans geven om het cultureel erfgoed en de diversiteit van Europa te ontdekken.

  Maak een account aan

  Volg ons