U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Nieuws >

464 amendementen op ontwerprapport Europees Parlement over evenwicht werk-privé

30 augustus 2018 - door Hanne De Roo

Maar liefst 464 amendementen liggen op tafel voor het ontwerprapport van het Europees Parlement over het evenwicht werk-privé. Dit rapport vormt de positie van het Europees Parlement voor het voorstel van de Europese Commissie over de verzoening van werk en gezinsleven van de Europese Commissie. Het rapport wordt opgemaakt door de commissies Werk en Vrouwenrechten van het Europees Parlement. De rapporteurs zijn Vilija Blinkevičiūtė (S&D) en Tatjana Ždanoka (Groenen/EVA).

464 amendementen op ontwerprapport Europees Parlement over evenwicht werk-privé

Overwegingen (amendementen 31-133)

Overweging A over de nood aan een omvattend beleid om de verzoening van werk en privé mogelijk te maken. 

Maria Arena en rapporteur Vilija Blinkevičiūtė (S&D) stellen voor om Overweging A te schrappen. Enkele europarlementsleden van ALDE stellen voor om te verwijzen naar de Europa 2020-doelstellingen om de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt te verhogen. Andere europarlementsleden, van de fractie S&D, willen aan de tekst toevoegen dat publieke en private uitgaven hoger moeten om de combinatie van werk en gezin te stimuleren.

Overweging B over een betere werkomgeving, goede werkomstandigheden en het welzijn van arbeidskrachten. 

Sommige europarlementsleden willen aan de tekst toevoegen dat beleid om de combinatie van werk en gezin te stimuleren belangrijk is om de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt te verhogen. Anderen willen een nieuwe Overweging over lange werkuren en arbeidstijdregelingen.

Overweging C over de erkenning van de Europese Commissie dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt, oververtegenwoordigd in deeltijds werk en laagbetaalde sectoren en dat ze een lager uurloon dan mannen krijgen, zelfs al hebben ze een hoger opleidingsniveau. 

Sommige europarlementsleden willen Overweging C herschrijven om te verwijzen naar de leidende rol van vrouwen in de maatschappij, de steeds groter wordende kloof tussen rijk en arm en sociale ongelijkheden tussen mannen en vrouwen.

Overweging D over de negatieve sociale perceptie van familieverloven

Sommige amendementen focussen op het stigma voor vrouwen, andere focussen op het stigma voor zowel vrouwen als mannen, en nog andere verwijzen specifiek naar het stigma voor mannen. Daarnaast beklemtonen nog andere amendementen dat de term “verlof” misleidend is, dat familieverlof niet volledig betaald wordt en dat traditionele rolpatronen zowel mannen als vrouwen treffen.

Overweging E over de toegang tot kinderopvang

Rapporteur Blinkevičiūtė stelt voor om deze Overweging te herschrijven om het uitstellen van ouderschap voor professionele redenen en de de demografische uitdaging in de EU onder de aandacht te brengen. Andere amendementen gaan over de erkenning van mantelzorgers.

Algemene beginselen (amendementen 134-464)

(b) Gelijke verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid tussen vrouwen en mannen

Europarlementsleden van S&D, EVP en ALDE stellen voor om te verwijzen naar de ongelijke verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid tussen vrouwen en mannen. Andere europarlementsleden, van de fracties GUE/NGL, De Groenen/EVA en ECR, willen een nieuwe paragraaf over gelijke toegang tot ouderschapsverlof voor mannen en vrouwen. 

(c) familie- en zorgverloven

Europarlementsleden van S&D, met inbegrip van de Rapporteur Blinkevičiūtė, en van de Groenen/EVA, met inbegrip van rapporteur Ždanoka, stellen voor om nadruk te leggen op de nood om de richtlijn over ouderschapsverlof uit te voeren. Ze vragen de Commissie ook om te focussen op wetgevende maatregelen en om te verwijzen naar een passende verloning voor elk type verlof en voor personen met kinderen met een handicap.

(d) Zorg voor zorgbehoevenden

Sommige Europarlementsleden van ECR, GUE/NGL, S&D en EVDD suggereren een nieuwe paragraaf over extra maatregelen voor zorg voor zorgbehoevenden en beter beleid ter bescherming van oudere werknemers.

Volgende stappen

Op donderdag 16 juni 2016 worden de amendementen besproken in een gezamenlijke vergadering van de commissies werk (EMPL) en vrouwenrechten (FEMM). De Vlaamse Europarlementsleden Helga Stevens en Tom Vandenkendelaere zijn plaatsvervangend leden in de commissie EMPL. De stemming van het rapport in de commissies gebeurt op 12 juli 2016. Nadien moet het rapport gestemd worden in de plenaire, vermoedelijk in de week van 12 tot 15 september 2016. 

Raadpleeg de amendementen op het initiatiefrapport

Verwante berichten

Gedachtewisseling tussen Europese Commissie en bevoegde parlementaire commissies over evenwicht werk-privé.

Evenwicht werk-privé: eerste versie van initiatiefrapport Europees Parlement beschikbaar.

Maak een account aan

DOSSIER

Evenwicht werk-privé voor werkende ouders

Het Europees Parlement heeft amendementen op het commissievoorstel goedgekeurd. Trialogen kunnen nu van start gaan na de zomervakantie. 

Lees meer
Volg ons