U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Support to reforms in health workforce field - Initiatives on task-shifting

Deadline

Code

PJ-01-2020-3

Inleiding

De Europese gezondheidswerkers worden geconfronteerd met grote uitdagingen als gevolg van een vergrijzende bevolking, een grotere vraag naar nieuwe modellen voor eerstelijnszorg en beter geïntegreerde en meer patiëntgerichte zorg, en de toename van chronische ziekten, in een bredere context van hardnekkige budgettaire beperkingen.

Bovendien vergrijst de beroepsbevolking in de gezondheidszorg zelf snel, terwijl financiële bezuinigingen leiden tot bredere migratiepatronen en ernstige tekorten aan arbeidskrachten in de gezondheidszorg in verschillende lidstaten.

Ten slotte worden verschillende EU-regio's geconfronteerd met het probleem van de zogenaamde "medische woestijnen" met een dalend aantal artsen. Het wordt meer dan dringend noodzakelijk om op feiten gebaseerde hervormingen te bevorderen om de uitdagingen waarmee de Europese gezondheidswerkers worden geconfronteerd, aan te pakken door middel van maatregelen die gericht zijn op retentiebeleid, medische woestijnen en taakverschuiving.

Doelstellingen

Doel van het initiatief is steun te verlenen aan de lidstaten bij het uitstippelen en uitvoeren van hun beleid met betrekking tot het behoud van arbeidskrachten in de gezondheidszorg, taakverschuivingen en regionale medische woestijnen.

Dit moet worden bereikt door de ontwikkeling van ondersteunende instrumenten - richtsnoeren, het opschalen van goede praktijken, het creëren van een platform voor beleidsdialoog om vooruitgang te boeken met betrekking tot deze uitdagende kwesties.

De initiatieven zijn specifiek gericht op:

 • Het identificeren en analyseren van factoren die verband houden met de opzet en uitvoering van hervormingen op het gebied van retentiebeleid, medische woestijnen en taakverschuiving, en het ontwikkelen van praktische richtsnoeren voor de overheid en de zorgverleners die zullen dienen als de operationele instrumenten ter ondersteuning van hun personeelsbeleid in de gezondheidszorg met betrekking tot de uitdagingen op deze gebieden;
 • het analyseren en voorstellen van mogelijke veranderingen in de juridische en beleidsmatige omgeving en het geven van stimulansen om wettelijke en andere belemmeringen voor de aanwerving en het behoud van personeel in de gezondheidszorg op onderbelaste gebieden uit de weg te ruimen;
 • het uitvoeren van doeltreffende strategieën, het identificeren van beste praktijken en het vergemakkelijken van de uitwisseling van deze praktijken, ook op regionaal of lokaal niveau (bijvoorbeeld door middel van informatiesessies), het beoordelen van de geschiktheid/grond voor een bredere verspreiding van de praktijk;
 • bijdragen aan een netwerk voor gezondheidswerkers dat verbonden is met het EU-platform voor gezondheidsbeleid (EU-HPP)[1], om de duurzaamheid van de in het kader van afzonderlijke projecten behaalde resultaten te waarborgen, voortzetting van de verspreiding en opschaling van beste praktijken onder de lidstaten na afloop van de actie;
 • het organiseren van workshops en seminars om te zorgen voor een gezamenlijke reflectie tussen de actoren die aan de geselecteerde initiatieven deelnemen en de relevante deskundigen en, indien relevant, voor de kruisbestuiving van ideeën op de drie betrokken hervormingsgebieden;
 • Verbetering van de kennis, onder meer door gerichte studies en verslagen met betrekking tot de ontwikkeling van retentiebeleid, de ontwikkeling van beleid inzake medische woestijnen en de uitvoering van taakverschuivende projecten;
 • het verstrekken van praktische opleiding en het ontwikkelen van educatief materiaal, dat verder kan worden benut door overheidsinstanties en zorgverleners die zich bezighouden met gezondheidswerkers;
 • het organiseren van evenementen om de geleerde lessen en de richtsnoeren aan de betrokken overheidsinstanties en zorgverleners te presenteren.

Budget

800 000 euro

Begunstigden

Wettelijk opgerichte organisaties, overheidsinstanties, zorgverstrekkers, beroepsorganisaties in de gezondheidssector, overheidsorganen (met name onderzoeks- en gezondheidsinstellingen, universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs in de lidstaten en andere deelnemende landen).

Info & contact

Meer informatie is hier te vinden. Voor praktische vragen kan u ook steeds sturen naar het nationaal contactpunt (NCP) voor België: laurence.ballieux@health.belgium.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Gezondheidsprogramma

Inleiding

In het derde Europese gezondheidsprogramma staat de goede gezondheid van de burgers van de Unie centraal. Dit programma ondersteunt de lidstaten om hun zorgsector te innoveren en gezondheidsongelijkheid weg te werken. Daarnaast is er ook steun voor de promotie van  duurzame gezondheidssystemen en beschermt het programmaburgers tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.

Doelstellingen

Specifieke doelstellingen:

 • Innovatie in het gezondheidszorgstelsel, gezondheidspreventie en het beheer van gezondheidszorg door gezamenlijke Europese instrumenten en mechanismen die inspelen op tekorten en overschotten aan personeel en financiële middelen
 • Betere (grensoverschrijdende) toegang tot medische deskundigheid, meer onderzoek naar specifieke aandoeningen met bijzondere aandacht voor kwaliteit van de gezondheidszorg (vergelijkend onderzoek tussen nationale zorgsystemen) en patiëntenveiligheid
 • Verspreiding en implementatie van goede praktijken voor kostenefficiënte preventiemaatregelen door een grensoverschrijdende aanpak met aandacht voor genderverschillen en de belangrijkste risicofactoren, zoals roken, alcoholmisbruik, slechte voedingsgewoonten, obesitas, hiv/aids en een zittende levensstijl 
 • Gezamenlijke aanpak en coördinatie van noodsituaties door grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Budget

Het totale budget van het Europese gezondheidsprogramma bedraagt 449,4 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?

 • Openbare administraties en lidstaten
 • Ngo’s in ontwikkelingssamenwerking
 • Internationale organisaties
 • Ondernemingen
 • Onderzoekscentra 
 • Universiteiten

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?  

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Nieuwe onafhankelijke lidstaten
 • Begunstigde landen van het Europees Nabuurschapsinstrument

Info & contact

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
laurence.ballieux@health.belgium.be of ibri@health.belgium.be
T 02 524 90 38

Meer lezen
ec.europa.eu/chafea/health/index.html

Lees meer
Volg ons