U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Support for the implementation of best practices in the area of mental health – Transfer of iFightDepression (European Alliance Against Depression)

Deadline

Code

PJ-04-2020

Inleiding

Ongeveer 84 miljoen mensen in de EU hebben te kampen met geestelijke gezondheidsproblemen. Dit is meer dan één op de zes burgers. De totale kosten van geestelijke gezondheidsproblemen worden geschat op meer dan 4% van het BBP (meer dan 600 miljard euro) in de 27 EU-lidstaten. Daarvan is 190 miljard euro bestemd voor directe uitgaven in de gezondheidszorg, 170 miljard euro voor sociale zekerheidsprogramma's en 240 miljard euro voor indirecte kosten voor de arbeidsmarkt als gevolg van de lagere werkgelegenheid en productiviteit. In een speciaal hoofdstuk, de Health at A Glance: Europa 2018 benadrukt dat de geestelijke gezondheid moet worden verbeterd en bevorderd, waarbij onder meer wordt geconcludeerd dat een slechte geestelijke gezondheid ertoe leidt dat er minder mensenlevens worden geleefd en dat er voortijdig mensenlevens verloren gaan.

De Commissie heeft de afgelopen vijftien jaar veel acties op het gebied van de geestelijke gezondheid ondernomen en ondersteund. In het kader van het Europees actiekader voor geestelijke gezondheid en welzijn (het belangrijkste resultaat van het gemeenschappelijk optreden van de EU op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn) heeft de Commissie het EU-Kompas voor geestelijke gezondheid in het leven geroepen ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging, wat bijvoorbeeld heeft geleid tot de uitwisseling van goede praktijken en de opbouw van capaciteit. De praktijken van het Kompas zijn sindsdien opgenomen in het "Best Practice Portal" van DG SANTE. De Commissie wil de lidstaten steunen bij het voortbouwen op de verzamelde expertise en de vooruitgang die in die jaren is geboekt. Om de nationale gezondheidsstelsels en de EU-burgers beter te ondersteunen is het van belang dat de beleidsmakers in de lidstaten over de meest actuele kennis over de beste praktijken beschikken. Het ondersteunen van het bewustzijn, de inzet en de verspreiding van initiatieven die hebben bewezen te werken, is een essentiële manier om waarde voor de burgers te creëren en te leveren.

Hoewel een beste praktijk niet kan worden overgenomen zonder aanpassing en aanpassing, vormen de resultaten en de ervaring van lopende en vroegere initiatieven altijd een schat aan relevante kennis. Door deze te overwegen kunnen fouten worden vermeden of kunnen pijnlijke ontwikkelingsstappen worden gezet; het negeren ervan kan leiden tot een enorme verspilling van tijd en middelen, en van kansen om de volksgezondheid te verbeteren.

De stuurgroep voor de bevordering en preventie en het beheer van niet-overdraagbare ziekten (SGPP) is het centrale mechanisme ter ondersteuning van de gezondheidsdoelstellingen van de lidstaten, met name via de toepassing van de beste aanpak. Eind 2018 heeft de stuurgroep de geestelijke gezondheid als prioriteit gesteld voor de identificatie van beste praktijken en uitvoerbaar onderzoek. Bijgevolg werd in mei 2019 een selectie van praktijken die voortvloeien uit projecten die door het EU-gezondheidsprogramma of Horizon 2020 worden gefinancierd, aan de vertegenwoordigers van de lidstaten getoond in het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie in Ispra[7]. In het najaar van 2019 hebben de lidstaten deze gerangschikt op basis van de relevantie voor hun nationale prioriteiten en het belang van de uitvoering in hun nationale context.

Doelstellingen

De activiteiten in het kader van deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen moeten de bovengenoemde beste praktijken met succes en op duurzame wijze naar andere lidstaten overdragen. De acties dragen daarbij bij tot:

 • de ondersteuning van de lidstaten bij de voortdurende verbetering van de kwaliteit en de duurzaamheid van hun gezondheidsstelsels, met name door de verbetering van de informatie, de deskundigheid en de uitwisseling van beste praktijken [12], waarbij ook wordt voortgebouwd op de Europese pijler van de sociale rechten
 • het ondersteunen van de lidstaten bij de verwezenlijking van VN-doelstelling 3.4 inzake de vermindering van de mortaliteit als gevolg van niet-overdraagbare ziekten tegen 2030 door middel van preventie en behandeling, met inbegrip van de bevordering van de geestelijke gezondheid en het welzijn
 • het verzoek aan de lidstaten en de Commissie om "op feiten gebaseerde en doeltreffende beleidsinterventies op nationaal niveau en op het niveau van de Unie uit te voeren om gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van welzijn aan te pakken, in overeenstemming met hun respectieve bevoegdheden", zoals opgenomen in de conclusies van de Raad over de economie van welzijn (aangenomen in oktober 2019) In deze conclusies werd de aandacht gevestigd op de noodzaak om een goede geestelijke gezondheid te bevorderen en de preventie, vroegtijdige diagnose, behandeling en de-stigmatisering van geestesziekten te bevorderen;
 • de resolutie van het Europees Parlement over het werkgelegenheids- en sociaal beleid in de eurozone (oktober 2019), waarin de Commissie en de lidstaten wordt verzocht specifieke maatregelen te ontwikkelen voor de follow-up van het Europees actiekader voor geestelijke gezondheid en welzijn en het EU-Kompas voor actie op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn;
 • het "Beating Cancer Plan" van Europa te ondersteunen, door een van de determinanten van ziekte aan te pakken (burgers met geestelijke gezondheidsproblemen zijn kwetsbaarder) en een van de gevolgen ervan (de diagnose kanker heeft gevolgen voor de geestelijke gezondheid);
 • de EU-actie ter verbetering van de gezondheid op het werk en de sociale rechten, en de samenwerking tussen de gezondheidssector en de sociale sector.

Budget

2 000 000 euro

Info & contact

Meer informatie is hier te vinden. Voor praktische vragen kan u ook steeds sturen naar het nationaal contactpunt (NCP) voor België: laurence.ballieux@health.belgium.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Gezondheidsprogramma

Inleiding

In het derde Europese gezondheidsprogramma staat de goede gezondheid van de burgers van de Unie centraal. Dit programma ondersteunt de lidstaten om hun zorgsector te innoveren en gezondheidsongelijkheid weg te werken. Daarnaast is er ook steun voor de promotie van  duurzame gezondheidssystemen en beschermt het programmaburgers tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.

Doelstellingen

Specifieke doelstellingen:

 • Innovatie in het gezondheidszorgstelsel, gezondheidspreventie en het beheer van gezondheidszorg door gezamenlijke Europese instrumenten en mechanismen die inspelen op tekorten en overschotten aan personeel en financiële middelen
 • Betere (grensoverschrijdende) toegang tot medische deskundigheid, meer onderzoek naar specifieke aandoeningen met bijzondere aandacht voor kwaliteit van de gezondheidszorg (vergelijkend onderzoek tussen nationale zorgsystemen) en patiëntenveiligheid
 • Verspreiding en implementatie van goede praktijken voor kostenefficiënte preventiemaatregelen door een grensoverschrijdende aanpak met aandacht voor genderverschillen en de belangrijkste risicofactoren, zoals roken, alcoholmisbruik, slechte voedingsgewoonten, obesitas, hiv/aids en een zittende levensstijl 
 • Gezamenlijke aanpak en coördinatie van noodsituaties door grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Budget

Het totale budget van het Europese gezondheidsprogramma bedraagt 449,4 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?

 • Openbare administraties en lidstaten
 • Ngo’s in ontwikkelingssamenwerking
 • Internationale organisaties
 • Ondernemingen
 • Onderzoekscentra 
 • Universiteiten

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?  

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Nieuwe onafhankelijke lidstaten
 • Begunstigde landen van het Europees Nabuurschapsinstrument

Info & contact

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
laurence.ballieux@health.belgium.be of ibri@health.belgium.be
T 02 524 90 38

Meer lezen
ec.europa.eu/chafea/health/index.html

Lees meer
Volg ons