U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Support for health investment

Deadline

Code

PJ-03-2020

Inleiding

De belanghebbenden in de gezondheidszorg staan voor uitdagingen als het gaat om de planning, de toegang tot en het mengen van financiering om aan de behoeften van hun gezondheidsstelsels te voldoen. De meeste gezondheidsautoriteiten zijn gewend om directe financiering uit overheidsbegrotingen en EU-subsidies te ontvangen en beschikken niet over voldoende vaardigheden om investeringsstrategieën en -plannen te configureren. Het is duidelijk dat de gezondheidssector beter in staat moet zijn om investeringsplannen op te stellen, financiering uit meerdere bronnen te consolideren en hiervoor alternatieve financiële instrumenten te gebruiken (zoals leningen, eigen vermogen en regelingen voor resultaatafhankelijke betaling).

De oproep is een reactie op de aanbevelingen van een recente studie over gezondheidsinvesteringen, die in opdracht van de Europese Investeringsbank en het directoraat-generaal Gezondheid en voedselveiligheid van de Europese Commissie (en gefinancierd door de European Investment Advisory Hub) is uitgevoerd, met name de aanbevelingen betreffende strategische planning en technische bijstand voor investeringen.

Doelstellingen

Doelstellingen:

 • Vaststelling van de geplande investeringen op het gebied van gezondheid in het kader van het Cohesiefonds in de programmeringsperiode 2021-2027.
 • Een methodologie en een toolkit ontwikkelen om de gezondheidsbehoeften en de bestaande middelen van de gezondheidsstelsels (infrastructuur en personeel) in de EU-landen in kaart te brengen, die de lidstaten vervolgens kunnen toepassen om investeringsstrategieën voor de gezondheidszorg voor te bereiden, ook in verband met het gebruik van de fondsen van het cohesiebeleid.
 • Om de bewustwording te vergroten, educatief materiaal te ontwikkelen, opleidingen te verzorgen (via het 'train the trainers'-principe) en uiteindelijk de capaciteit van belanghebbenden in de gezondheidszorg te verbeteren om financiële instrumenten te gebruiken, financiering uit meerdere bronnen te consolideren en investeringsplannen en 'investeringswaardige' projectvoorstellen voor te bereiden.
 • thematische en geografische workshops (minimaal 30) en evenementen organiseren om: de in het kader van de doelstellingen 2 en 3 ontwikkelde methodologie, toolkit en onderwijsmateriaal te verspreiden; de samenwerking en het wederzijds leren tussen de lidstaten te bevorderen; en opleidingen voor de doelstellingen 2 en 3 te verzorgen, die zijn toegesneden op de nationale context en processen

Verwachte resultaten:

 • Catalogus van geplande gezondheidsgerelateerde investeringen in de operationele programma's van het Cohesiefonds in de programmeringsperiode 2021-2027.
 • Methodologie en Toolkit (beide online beschikbaar) om de gezondheidsbehoeften en de bestaande gezondheidssystemen in kaart te brengen (infrastructuur en personeel)
 • Verzameling van goede praktijken op basis van casestudies die aantonen hoe: strategieën voor gezondheidsinvesteringen kunnen worden ontwikkeld en geoperationaliseerd met investeringsplannen, Europese fondsen in deze plannen kunnen worden gebruikt; toegang tot financiering uit alternatieve bronnen; en gebruik kunnen worden gemaakt van innovatieve financieringsregelingen (zoals contracten voor sociale resultaten).
 • Educatief materiaal (curriculum) over de toegang tot financiering, het gebruik en de combinatie van financiële instrumenten en het opstellen van investeringsplannen en "investeringswaardige" projectvoorstellen. Er kunnen verschillende vormen van cursusmateriaal nodig zijn, die allemaal online beschikbaar moeten zijn, waaronder e-learningmodules om te zorgen voor een brede verspreiding van kennis.
 • Verslag over thematische workshops in combinatie met opleidingscursussen over al het bovenstaande, waarbij alle lidstaten en de belangrijkste belanghebbenden worden bereikt.
 • Verslag over het loodsen van opleidingsmateriaal in ten minste vier regio's in vier lidstaten vóór de workshops
 • Vertaald opleidingsmateriaal in alle EU-talen voor nationale en regionale autoriteiten
 • Een database van ten minste 50 beleggingsexperts die advies en technische bijstand kunnen verlenen aan de belanghebbenden van de gezondheidsstelsels.

Budget

1 500 000 euro

Info & contact

Meer informatie is hier te vinden. Voor praktische vragen kan u ook steeds sturen naar het nationaal contactpunt (NCP) voor België: laurence.ballieux@health.belgium.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Gezondheidsprogramma

Inleiding

In het derde Europese gezondheidsprogramma staat de goede gezondheid van de burgers van de Unie centraal. Dit programma ondersteunt de lidstaten om hun zorgsector te innoveren en gezondheidsongelijkheid weg te werken. Daarnaast is er ook steun voor de promotie van  duurzame gezondheidssystemen en beschermt het programmaburgers tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.

Doelstellingen

Specifieke doelstellingen:

 • Innovatie in het gezondheidszorgstelsel, gezondheidspreventie en het beheer van gezondheidszorg door gezamenlijke Europese instrumenten en mechanismen die inspelen op tekorten en overschotten aan personeel en financiële middelen
 • Betere (grensoverschrijdende) toegang tot medische deskundigheid, meer onderzoek naar specifieke aandoeningen met bijzondere aandacht voor kwaliteit van de gezondheidszorg (vergelijkend onderzoek tussen nationale zorgsystemen) en patiëntenveiligheid
 • Verspreiding en implementatie van goede praktijken voor kostenefficiënte preventiemaatregelen door een grensoverschrijdende aanpak met aandacht voor genderverschillen en de belangrijkste risicofactoren, zoals roken, alcoholmisbruik, slechte voedingsgewoonten, obesitas, hiv/aids en een zittende levensstijl 
 • Gezamenlijke aanpak en coördinatie van noodsituaties door grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Budget

Het totale budget van het Europese gezondheidsprogramma bedraagt 449,4 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?

 • Openbare administraties en lidstaten
 • Ngo’s in ontwikkelingssamenwerking
 • Internationale organisaties
 • Ondernemingen
 • Onderzoekscentra 
 • Universiteiten

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?  

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Nieuwe onafhankelijke lidstaten
 • Begunstigde landen van het Europees Nabuurschapsinstrument

Info & contact

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
laurence.ballieux@health.belgium.be of ibri@health.belgium.be
T 02 524 90 38

Meer lezen
ec.europa.eu/chafea/health/index.html

Lees meer
Volg ons